Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Cascun cos l’anima cobra
    2      e qui es bo aqui para:
    3      los bons iran al cel lesus,
    4      los malls iran en infern lejus.

    5      Ver Fil de Deu, a tu reclamam,
    6      per lo gran Juy que esperam,
    7      que·ns acules en paradis
    8      e·ns guardas de les flames d’abis.

    9      Vegats, seyos, que aço escoltats:
    10     lo Fil de lla Verge reclamats
    11     que ens guart de pecat mortal
    12     e que ens defena de tot mal.

    13     Ver Fill de Deu que a nos formets
    14     e de la Verge nasquets,
    15     guarda·ns de l’enemich fello
    16     e de lla ira de Faro.

 

 

 

Ed. Lluís e Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: Marseille, Bibl. Municipale, ms. 1095, c. 241. || 2 para] pra. — 8 guardas] guarda. — 9 escoltats] escolts. — 13 formets] formest.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc