Rialc
Rao 0d.3

            Anonimo delle canzoni
            «Mills de millor» e «Cors magnifics»

    1      Estant prostat axi com adorava,
    2      senti gran plant sus al peu de la creu:
    3      l’umil Verge, contemplant lo Fil seu
    4      del cab als peus, per ço com l’estimave,
    5      dient: «O cab lo qual jo pentinave!
    6      E qui us a ’xi repellat cruelment,
    7      e colpejat ab canyes ten vilment,
    8      fient gran escarn de qui·l mon governave?

    9      O ffas cruel, plena de gran bellesa!
    10     E qui us a ’xi legalment scupit,
    11     ab tals bufets, volent fer gran oblit
    12     de Vos, qui sou sobre tots la granesa?
    13     O ulls beneyts, miralls d’aquel’altessa
    14     del Pare meu, ver Deu omnipotent!
    15     Qui us a ’clipçats axi ab gran turment?
    16     Lasa de mi!, per qui sere defesa?

    17     O labis sants, peraula vertadera!
    18     E qui us a ’xi closos, que no parlau?
    19     O mans de Christ! Qui us a mes ten greu clau
    20     ab tals forats, ab ten leja manera?
    21     Ara·m recort com Simeon diguera
    22     aquel fort mot, lo jorn que us offeri,
    23     com gran coltell vendria sobre mi,
    24     lo qual de tot treversar me degera».

    25     Mira·l costat, qui foradat estava,
    26     e molt plorant dix: «O porta del cel!
    27     O Judes falç, com poguist ser cruel
    28     contra mon Fil, qui voler te mostrava?»
    29     Gira·s als peus, los quals, plorant, mirave
    30     com traversats eren de cada part;
    31     no se negu de plorar may fos fart
    32     veent Jesus qui tal se demostrave.

    33     «O cors sagrat, creador de natura!
    34     E qui us a ’xi cruelment asotat?
    35     Ffins als cabels tot o veig foradat;
    36     sert, be puch dir que tinch molt’amargura.
    37     Ploren en mi, pus tinch molt gran tristura,
    38     totes les jents qui volran abitar
    39     e Peradis, hon sera·l meu star
    40     tots temps sens fi, com reyna de altura».

    41     Mills de millor, Verje neta e pura,
    42     molt vos suplich me vullau emparar
    43     mon spirit com s’en volra pasar
    44     en l’altre mon, hon a molta fulgura.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 16; anche in id., Estudis de llengua i literatura, Barcelona, I.E.C., 1997, p. 204.

 

Incipitario delle canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifics»
Indice degli autori

Rialc