Rialc
Rao 96.10

            Pere March


    1      Mon car senyor N’Amfos,
    2      er vull contar ab vos,
    3      com fay bon servidor
    4      quan ha servit senyor,
    5      ne tengut longament
    6      per luy aur ne argen
    7      ne granda mesios.
    8      Es es ma ’ntencios
    9      de far lo comte tal
    10     que·l tengen per egual
    11     tots aycells qui·l veyran.
    12     Lo compte d’aquest an,
    13     e dels altres passats,
    14     senyor, vull que sapgats
    15     ques stay en despeses,
    16     e si causes ay preses
    17     que no sian ayçi,
    18     per un morabati
    19     eu ne vull pagar cen.

    20     E dich primeramen,
    21     senyor, ques ay despes
    22     tot lo temps ques ay mes
    23     en vos servir axi,
    24     que null rich hom de mi
    25     no·s poch en res servir;
    26     e, si us volgues jaquir,
    27     qui m’agran asemprats
    28     eu n’agra pro trobats,
    29     que m’agron dat assay
    30     diners, quavalls, que may
    31     no u volgi scoltar.
    32     Axi us ay tengut car,
    33     que may volgra de vos
    34     un do que d’altres dos,
    35     qu’ab vos me suy criats.
    36     E, si us es oblidats,
    37     eu ’s faray sovinen
    38     que, del començamen
    39     de tot’aquesta guerra,
    40     vos hay servit per terra
    41     del temps major partida.
    42     E no crey que us oblida
    43     com me volgues amprar
    44     qu’ab vos passas la mar;
    45     eu o fi de bon grat,
    46     que no y fora passat,
    47     senyor, en bona fe,
    48     e vos sabets per que.
    49     Enquer do per despeses
    50     les males nits qu’ay preses,
    51     e, pux, que del cabal
    52     . . .
    53     ay despes, part lo sou,
    54     dels florins, may de nou
    55     centenaris per ver
    56     . . .
    57     qui volets vostra jen
    58     que vagen bellamen
    59     perque us facen honrança.
    60     No us fare longa dança,
    61     mas be pogra dir mes,
    62     car a senyor entes
    63     abasta pro d’aço.

    64     Perpagats En Simo
    65     Xifre, qui sap contar,
    66     e vulla be gardar
    67     lo libre tot arreu,
    68     enaxi com far deu:
    69     contan les rebudes,
    70     les dates abatudes,
    71     ffaça·n compte final.
    72     E, si n’ay lo cabal,
    73     be us stara, senyor,
    74     pero tal servidor
    75     com eu vos suy stats
    76     be·ls degr’aver doblats;
    77     qu’eu ay fayt man servir,
    78     lo qual er no vull dir
    79     car seria seria gran jesta,
    80     es hom a pauca festa
    81     deu far breu lo sermo.
    82     Mas dir totstemps de no
    83     ffara de vos lunyar
    84     cells qui us solen amar
    85     del temps de vostre payre,
    86     mas vos dona vigayre
    87     que·l novell servidor
    88     vos sion trop millor;
    89     e vull vos sovenir
    90     un exemple qu’aug dir:
    91     «Ja no·t pachs de senyor
    92     que, com l’ajes servit,
    93     per novell servidor
    94     te meta en oblit».

 

 

 

Ed. Lluís Cabré: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc