Rialc
Rao 49.5

            Ferran Díeç


    1      L’or fi de pes requir balança fina
    2      perque·l preu fi millor d’aquell se veja;
    3      e ja molt mes la persona divina
    4      de Jhesucrist, los seus elets, afina,
    5      que·l porte l’om dins lo cor hon paseja
    6      com dignament sent Cristofol bandeja.
    7      Del present mon la sua gran presona,
    8      donant se tot al Qui·ls sants delfica,
    9      perque, sen par, apres de la que·ns dona
    10     Jhesus en carn, reb mes alta corona,
    11     puix entre tots Deu tan lo magnifica,
    12     que·l muscle seu portar lo significa.

    13     O digne sant, sent Cristofol insigne,
    14     qu’entre los sants axi negu·s nomena,
    15     lo nom prenent d’aquell Senyor benigne,
    16     Crist humanat, aterrant al Maligne,
    17     puix lo seu nom ab les letres s’ordena
    18     de vençedor, Jhesucrist fent la smena.
    19     Per los vençuts d’aquella vibra ’ntigua;
    20     donchs los devots d’aquest sant tot purissim,
    21     verge ’xcellent, ab Jhesucrist fan ligua,
    22     puix ab veu tal de Cristofol se ligua,
    23     nostr’enimich, Sathanas inmundissim,
    24     y es invocat lo nom de Crist altissim.

    25     No·s fa sens cas per los cantons pintar se,
    26     lo seu esguart trobant se ’n Escriptura,
    27     que·ll qui volra de mort trist’apartar se,
    28     mire·l tots jorns en la fas sens tardar se,
    29     y aura dels mals preservativa cura
    30     com fon del crim la Verge tostemps pura.
    31     Devot extrem essent d’ella lo martre
    32     Cristofol pur, portant al Qu’ella ’ngendra,
    33     tres dignita[t]s, com ach sent Pere martre,
    34     morint, ague, puix en llenguatge tartre
    35     y en tots quants son pricava ’n edat tendra,
    36     molt desijant per Jhesus ser fet rendra.
    37     Y axi mori, ab magnaminitat santa,
    38     al rey dient: «Dema ffes que·m degolles,
    39     y de l’hull sech sanitat auras tanta,
    40     que l’ull guarra, y t[a] anima·s tresplanta
    41     ab les prudents, dexant les vergens folles».
    42     Per hon lo rey deixa viandes molles.
    43     Cossa tal vent, qu’er’al mon inposible,
    44     de cobrar l’ull untat ab la sanch digna
    45     del martre just, qui per causa fallible
    46     asatgetant tal doctor infallible,
    47     un passador contra·l rey tan s’indigna,
    48     que torn’atras, y en l’ull seu se consigna.

    49     Com de Moyses legim que·l vel tenia
    50     davant la faç pricant als jueus pobles,
    51     aquest beneyt, seguint d’aquell la via,
    52     per l’espant gran que la jent lo temia,
    53     de negre drap cobria·ls esguarts nobles
    54     als seus bells hulls de caritat fets mobles.
    55     Lo cap metent per lo mur de les terres
    56     puix per l’espant eren les portes closes,
    57     mas lo valent los feu dexar les erres
    58     de bestials y·ls dona les desferres
    59     del ver bateig, donant a Deu esposes,
    60     animes tals fragants com fresques roses.

    61     Axi pel mon converti gents estranyes,
    62     que·s pot be dir ague prerogativa
    63     com tots aquells qui foren les companyes
    64     del bon Jhesus, recloses com aranyes
    65     lo beneyt jorn de gracia tan viva,
    66     rebent los dons d’amor caritativa.
    67     L’Esperit Sant, illustrant les presones
    68     de tots son fels com al sant que dich ara,
    69     y si de foch los apostols corones
    70     reben de lum, aquest, en les grans ones
    71     del tal gran riu, rebe lum en la cara
    72     del Qui present absent no·l desempara.

    73     Cregue lo rey y la gran terra sua,
    74     miracles vent de molta maravella,
    75     per que mana sentenci·agues crua,
    76     de mort cruel, la gent que resta nua,
    77     sens batejar, que fa l’anima bella,
    78     de puritat vestint vos la gonella.
    79     Donchs, si·ls beneyts sants martres tant merexen,
    80     aquells molt mes, qui mes a Deu ymiten;
    81     beneyt, donchs, vos, puix tots aci us coneixen
    82     y en los carres de nit tant vos serveixen
    83     ab lums molt grans, que·lls devots molt exciten.
    84     Preguam vos d’alt que·ls nostres crims no·ns citen.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 613.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc