Rialc
Rao 103.115

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Per que·m digues que, sens vostre voler,
    2      gens no us tocas sso que·m teniu vedat,
    3      pus que sabeu no tinch tal volentat,
    4      ni vol Amor que m’i bast lo poder?
    5      En tota part, de mi sou ben segura,
    6      que tamor gran insessantment me te;
    7      be n’egau vos, mas no la per qui·m ve,
    8      car pas affany, volent sso que·m fretura.

    9      En lloc me trop, sovint, que us pusch be dir
    10     lo que us demostr en mon sguart que vull,
    11     i, hoblidant, james no pertesch l’ull
    12     de vos, qui sou la qui·m fera morir,
    13     si merçe, donchs, de mi no us pren hi cura,
    14     car por en mi tots jorns conech reve,
    15     tant que pensar no guos si us toquere,
    16     sol en lo menys de vostra vestidura.

    17     Per que·m perlas tan descubertament,
    18     dient que vos tocar no prossumis,
    19     ni per que sol cogitant me jequis,
    20     pus de mon ffet avieu sentiment?
    21     Si guosas dir que fes contre mazura,
    22     diria ver, mas dir no u guosere,
    23     pero d’Emor un poch me clamere,
    24     perque li plau ves mi siau tan dura.

    25     Pessar me feu dolor ab passio,
    26     sens que james se no us ho meresqui,
    27     car null temps mot desonest vos digui
    28     ne l’egui menys may en m’openio.
    29     Joch m’aveu ffet que la gent ne mermura,
    30     dient que vos no·m voleu gens de be;
    31     no us ho meresch, ni may merexare,
    32     car lleyaltat sera ma sepultura.

    33     De mon ffort dan me dolch e·n vaig pensiu,
    34     mas mes d’equell que pre[n]ch de vostra part,
    35     car diu la gent, en poblich hi a part,
    36     qu’eveu lo cor desconexent, altiu;
    37     es me pus greu, e·n pas major tritura,
    38     com blasme tal vos ve per mi, be u sse,
    39     car si us vingues per altri, en ma ffe,
    40     no u agr’exi a gran desaventura.

    41     Pus que bondat, virtut he seny s’etura
    42     en vos, que par de bellesa no us sse,
    43     mudau d’estil quant vos sopliquere,
    44     si Deu vos do tostemps bona ventura.

    45     Amor: pus vos ves mi ab desmesura
    46     usau, clamant de vos jo maldire,
    47     pus me donau bestant raho per que,
    48     car may no·m fos bona, lleyal ne pura.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 167.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc