Rialc
Rao 139.6

            Gilabert de Próixita


    1      D’amor seray plus que no suelh
    2      e pus amoros qu’anch no fuy,
    3      si tot la gentils que tant vuelh
    4      ma vida confon e destruy;
    5      e par ho be, car no·n fay que pesança
    6      e cascun jorn de me dolor se riu;
    7      on per amor no crey hom mort ne viu
    8      estes jamays en ten dura balança.

    9      Qu’aysi m[e] mostra brau arguelh
    10     com si saubes que sieus no suy;
    11     e ges no·m planch, si tot me·n duelh,
    12     mas quant me semble que l’anuy.
    13     E, per ma fe, si·m fes mala semblança
    14     per algun dreyt, ja no volgr’esser viu,
    15     mas quant a tort me demostre l’esquiu
    16     vau com perdutz fors de tot’esperança.

    17     Perque d’uymay no say que dir,
    18     mas que viuray ab desesper,
    19     ans vuelh del tot en tot morir,
    20     car jamay no·m pens gaug haver;
    21     que l’excelhents per cuy fis pretz se guia
    22     sobre son cor du ’n poderos scut,
    23     tal que Merce no·l veyra may romput,
    24     e que y feris ab son gin cascun dia.

    25     E las! E com poch Dieu bestir
    26     en midons de tot son poder,
    27     beutats, sens e bon captenir,
    28     sens que merce no y fech parer!
    29     Be y degra far de merce la paria,
    30     qu’entre·ls bos fayts es la millor virtut;
    31     e las!, Merce, e tant havets perdut,
    32     pus Dieu vos tolh la milhor qu’el mon sia.

    33     Era de me no·m meravelh
    34     si visch aman e desamat,
    35     car midons es de tal capdelh
    36     que sol del veser suy honrat;
    37     mas la gentils degr’aver sovinença
    38     que si·m cofon que ço del sieu malmet,
    39     qu’enaysi·m te per fin’amor destret
    40     qu’en altre part no port me benvolença.

    41     Ffort pauch entrey ins lo castelh
    42     d’amor, on suy stat criat,
    43     per que no say altre cosselh
    44     mas que de far sa voluntat,
    45     qu’es midons, on valor creix e s’agença.
    46     Faytz me, si us play, pus dolor m’a desfet,
    47     e si no us venç, amor en lo meu fet,
    48     vence us merce e bona consciença.

    49     Dompna ses par, caps etz de conaxença,
    50     e cap de sen e cap de tot bon fet,
    51     per que us sopley curets mils de mon fet,
    52     que dins mon cor no tinch ferma cresença.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc