Rialc
Rao 103.161

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tan me pinet, dona, que no pusch pus,
    2      com ten gran be de vos tots jorns he dit,
    3      car, mentint molt, en lo ver he ffalhit,
    4      muntant vos alt, qui degrets estar jus,
    5      car, per beutats, bells dits, ne gentilessa,
    6      no us degre yeu donar ten gran llauzor
    7      com dade us ay, qui, per sobres d’altessa,
    8      ay dit de vos qu’ets sus totes millor.

    9      Mas, be conech que sso stat mentidor
    10     en mon falç dir, d’on me·n tinch molt per pech,
    11     e blasm ne molt mey vuyll, qu’ero tan cech,
    12     que d’ells no·m viu, car, pres per ffin’amor
    13     ero tan fort, que·l seyn tot ne perdia,
    14     e·l sentimen, quez ay eres cobrat,
    15     car, sso que ges vazer yeu no solia,
    16     m’es er del tot denan manifestat.

    17     E per ço pris de vos, dona, comjat,
    18     si com saubets, ab tan greu desesper,
    19     car no·m fonch bo ges, quan vos viu tener
    20     te mal cami, que mils fora peguat
    21     en bons costums usassets tota volta,
    22     que no com ffets barats insesanmen;
    23     mas, pus que us plau ffer los ffets ab revolta,
    24     rayzos es grans que n’ajats sentimen.

    25     Be pora dir de vos tota la jen
    26     qu’ets molt gentils de cara, cors e mans,
    27     mas pendra mal a tots cells qu’en semblans
    28     vostres creyran, e mays en juramen,
    29     car vos ets tals, e de tan vil costuma,
    30     que us play tots jorns prometre sens donar,
    31     mas, a mon juy, no·n llevats bona suma,
    32     quez al derrer a molts ferets perlar.

    33     De mi us dich, cert, que·m plaguera callar,
    34     quez en dir mal de vos null pler no y trop,
    35     mas, pus llençat m’evets ten lluyn, de prop
    36     vos tir de ferm, e·m vuyll mays acostar,
    37     enquer, vas vos, per mils dar en l’estacha;
    38     e tot primer als falsos vuylls vos tir,
    39     ez anapres al cor, cors plens de tacha,
    40     del quals vartat james no poch axir.

    41     Dona de mal: en res lo cor no·m racha
    42     en vos llexar, que, quant mays pens e us mir,
    43     hon pus vos trop de bondat e seyn flacha,
    44     e d’alre mays que poria ben dir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 27.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc