Rialc
Rao 203.1

            Narcís Vinyoles


    1      Alçant los ulls en creu per a mirar te,
    2      caygut lo cap y coronat d’espines,
    3      qual tan cruel poria may contemplar te
    4      que contemplant be de plorar no·s far te,
    5      vent correr sanch les tues carns divines?
    6      Los ulls tancats, la tua boca closa,
    7      morta del tot, que ja, Senyor, no·ns parla,
    8      a qui no dol tan dolorosa cosa?
    9      Fels chrestians, qual esperit reposa
    10     que tal dolor may cesse de plorar la?

    11     Lo cap beneyt, principi de prudencia,
    12     fins al cervell spines lo travessen;
    13     los ulls tancats, finestra de clemencia,
    14     los cors sens crim, ab molta pasciencia,
    15     de sostenir justicia no cessen.
    16     Per fortitud estan les mans clavades,
    17     en tal balança per virtut de temprança,
    18     y per la fe ubertes les corades,
    19     per caritat les carns tan açotades,
    20     que·ls peccadors habunden d’esperança.

    21     Superbios, pensa quants l’escarnexen!
    22     Envejos mal, guarda·l Senyor com pena!
    23     Yros inich, contempla com lo veixen!
    24     O, golater, tasta·l gust de que·l peixen,
    25     y ab sa ’margor la tua fam ordena!
    26     Carnal maleyt, mira la cam batuda
    27     del Redemptor, tan flaca de dejunis!
    28     Per los avars aquella fon venuda;
    29     del pereos la culpa gran, remuda
    30     diligentment, a força d’infortunis.

    31     Semblants peccats com a serpents a mossos,
    32     no cessen may mordent de devorar nos.
    33     Membres son teus, Senyor, los nostres cossos;
    34     Tu·ns has formats los nirvis y los ossos,
    35     no verament, Senyor, per a damnar nos.
    36     Car Tu per tots del cel fins en lo centre
    37     volguist venir per traure los sancts promens,
    38     pares antichs, d’aquell maligne ventre
    39     del cors d’infern, hon te prech yo no entre,
    40     o, Redemptor, salut de tots los homens.

    41     Supplich te, donchs, que mos desigs arregle,
    42     perque vivint james prengue sinistre.
    43     Fes me, Senyor, anar per aquell regle
    44     del teu voler, a ffi que ’n aquest setgle
    45     de quant es teu yo sia bon ministre.
    46     Fes que·l meu cors sia delitos temple
    47     on tes llaors cantant se sacrifiquen.
    48     O, sanct Corder figurat per exemple
    49     de caritat, segons huy·t contemple!
    50     Fes que ’n lo cel mos senys te glorifiquen.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc