Rialc
Rao 154.16

            Joan Roís de Corella






    A Bernat del Bosc

    1      In utroque jure gran doctor, com somies;
    2      ad omne quare, respon en tots vicis;
    3      in ignem aeternum, segons los indicis,
    4      ab passos cuitats endreces les vies;
    5      in iniquitatibus t’engendra el portaler,
    6      et in peccatis te concebe ta mare;
    7      ante quam gallus, tu reneguist lo pare,
    8      despuix a Deu, per fer te cavaller.

    9      En l’espital hauras la sepultura,
    10     prop Sent Francesc, que esta davant taverna;
    11     sobre lo cos, que de vi fon cisterna,
    12     estara el mot d’una tal escriptura:
    13     «Ego sum Bernat, de maldats tabernacle;
    14     sicut equus et mulus vivint en mala vida,
    15     per que en l’infern tinc l’anima punida;
    16     doncs, no espereu que faça algun miracle».

    17     «Vae qui destruis!» vaixell d’iniquitats
    18     te cantaran, per requiem aeternam;
    19     templum Dei, lo cos ple de pecats
    20     no hi entrara, que se n’ira in Gaennam.
    21     Judes, Caim, te vendran recebir;
    22     diran cantant: «Veniu, renegador
    23     dels ordens sants; que vos sereu prior,
    24     ab Lucifer, del nostre monestir».

    25     Consumptis carnibus, tothom deu presumir
    26     la tua pell, sens mudar la color,
    27     odre sera, ab tan gentil blanor,
    28     que sens adob se·n poran be servir.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 46.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc