Rialc
Rao 14.7

            Fra Joan Basset


    1      Dir me cove, se be·m tench l’engeny flach,
    2      un vers per vos, belha dompna, que·m play
    3      tots jorns servir ab coratge veray,
    4      car, vos lausant, de fol’amor no·m tach.
    5      Aymar vulh, donchs, vos qu’ets perla ses tacha,
    6      cambre de gaug, mayres de Dieu veraya
    7      digne d’onor; acceptar, donchs, vos playa
    8      mon simple vers, trayt de ma testa flacha.

    9      Per grans virtutz ques han fayt en vos port,
    10     lirs excelhens, sus tots maravelhos,
    11     odorant fonch, que·l rey inclit, joyos,
    12     en vos floris e que preses puys mort;
    13     perque, morins elh, fos tristesa morta,
    14     salut donans ab vida molt joyosa,
    15     d’on yeu vos dich sancta, maravelhosa,
    16     de peradis a tuyt obrint la porta.

    17     Nulhs homs no pot may dir quez hage vist
    18     tan pur vaxelh e digne de tants laus
    19     com vostre cors, qui dins se tench ben claus
    20     hom veray Dieu; per ço no serem trist
    21     al departir d’aquesta vida trista,
    22     can vostre Filh nos metra dins la clausa
    23     celestial, hon hom, Dieu, a vos lausa
    24     y adversitats per nulh temps hi fon vista.

    25     Vostre cors vey de savieses mon,
    26     nat puramen per un misteri just;
    27     d’on tant quant pusch mos sentiments ajust
    28     per vos amar, pus nostres colpes ton,
    29     e·ns deffen tuyt del Sathan que no·ns tonda;
    30     per que us sopley, pus en vos tant s’ajusta
    31     auta valors, humils Verge molt justa,
    32     que de peccats nostr’arma sia munda.

    33     Vostra belh prat miracles l’an florit
    34     de santedats, qui us fan star al cim
    35     imperial, e·ns aparten del lim
    36     fo[s]ch e pudent; perque nos tuyt garnit
    37     del vostre nom, vos de beutat garnida
    38     pregam tot jorn que trenquetz la forts lima
    39     de Lucifer, tombat de l’auta cima
    40     per son ergulh, Verges del trip florida.

    41     Verges, vos datz als tribulatz abrich,
    42     redressan los ab lo vostre govern;
    43     d’on vey tot jorn que legim mant quesern
    44     ordenatz per sant Bernart, vostr’amich,
    45     dan vos lausor, flors de fizels amiga;
    46     donchs vostre pretz qui·ls divizits quaserna,
    47     per sa merce que tota res governa,
    48     don m’una part del mantelh qui us abriga.

    49     Alba de joy, poriffican l’escur;
    50     rosiers molt freschs dins lo vergier asaut,
    51     aygua volans sobre lo cercle naut,
    52     lausar vulh yeu vostra virginal mur,
    53     qui·ls peccadors per defendre, tots mura
    54     dins lo palay ple de puritat nauta,
    55     perque·l fer drachs, qui de fer mal s’esauta,
    56     no·ls fassa glay ab sa vil fas’ scura.

    57     Vos presentars l’anyelh pur e segrat
    58     dins temple sant ab belh present ofert
    59     al sacerdot, volen complir apert
    60     la sancta ley del concelh aprovat
    61     antiguamen; perqu’es huey aprovada
    62     pels crestias festivitats aperta,
    63     e cascun any representats l’oferta
    64     que vos lavors ofris, Verges sagrada.

    65     Belha ses frau, regina coronada,
    66     a vos sopley que no sia deserta
    67     la nostra fes, car vos etz tal cuberta
    68     que·ns defendretz de tota gent malvada.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 50. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 1 Dir me] Dir-me ed. — 42 redressan] redressant ed. — 49 porifficans] porifican ed. — 50 freschs] fresch ed. — 64 Verges] Verge ed. || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 33 miracles ed.] miracla ms.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc