Rialc
Rao 178.4

            Montserrat Torres


    1      Plorant, planyent, passant pena,
    2      de cor ab devocio,
    3      obtengue la Magdalena
    4      dels peccats remissio.

    5      Peccadora nomenada
    6      era ans de Jesuchrist;
    7      prestament se fonch girada
    8      en sancta pus que hac vist.
    9      Sens mes dir feu gran esmena,
    10     cosas d’amiratio:
    11     sos costums del tot refrena,
    12     fent d’aquells oblivio.

    13     En la casa, quant cenava
    14     Jesus ab Symon lebros,
    15     sens licença dins entrava,
    16     e prostrats los genols dos,
    17     plorar es llur cantilena,
    18     son dol e compuncio,
    19     fins Jesus li feu estrena,
    20     dant li benedictio.

    21     Gran mati ab company[i]a,
    22     visita lo monument:
    23     un angel qu’ali sehia
    24     li dona gran espavent.
    25     Prest, sensa girar l’esquena
    26     vers l’ort ac cognitio
    27     de Jusus, mas no·l nomena:
    28     feu li adoratio.

    29     L’avangeli ja·n recite,
    30     es cert e gran veritat,
    31     que Jesus quant resuscite
    32     tot primer s’es demostrat
    33     en aquella qui es vena
    34     d’amor e dilectio,
    35     e los penidens amena
    36     al loch de salvatio.

    37     Prech te que·m leus la cadena,
    38     que·m dones turbatio
    39     ab tos prechs, e qu’en la cena
    40     dels Sants haie portio.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 63.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc