Rialc
Rao 94.34

            Ausiàs March


    1      Ja de amor tebeu james no sia!
    2      Fret o tan calt, cremat tot fins en cendra,
    3      al qui Amor los seus estrems engendra,
    4      no sent dolor ne viu en malaltia.
    5      Qui ama poch, amor poqua·l contenta,
    6      no es gelos, compleix lo que desija
    7      a bastament, fins en tant que·s fastija;
    8      toquar se pot ço d’on ell se contenta.

    9      L’alt amador dolor punt no·l turmenta,
    10     car la major, de mort, no l’es estrema;
    11     tant ardentment lo foch d’amor lo crema,
    12     que tot l’es fret quant pot toquar ne senta;
    13     hix fora ssi, res de si no·l delita,
    14     si donchs delit en l’altre no li porta;
    15     sa voluntat envers si esta morta,
    16     en la gran cort fa la vida ermita.

    17     Lo penssament dels amadors cogita,
    18     si que un cors fa dels dos qui molt s’amen;
    19     los spirits dins en aquells se clamen
    20     com u ’n lo cors de l’altre no habita.
    21     Tota res va en lo loch on cobeja,
    22     fugint mals trists, volents bens on reposa;
    23     m’arma qui es en mi pus noble cosa,
    24     lo vostre cors qui es son centre ’nveja.

    25     Tal grau d’amor, qui no·l sent, no·l cobeja,
    26     e per alguns se sab mils que no senten,
    27     car per lo menys saben lo molt e tenten,
    28     puys different l’especia no·s veja.
    29     No ’s pot saber ab tantes circunstances
    30     com lo sabent per dues conexences:
    31     per passions e per veres sentences.
    32     Lo no espert jutja ple d’ignorances.

    33     Pedra de toch tinch, e d’amor balances,
    34     per saber ell quant es e sa natura,
    35     mas vostr’amor es a mi cosa scura;
    36     mon cor ubert vos esta per ses lances
    37     qui·m vol fer dir: «Lo vostre cors turmente;
    38     lexe lo meu, car l’espirit no l’ama».
    39     La mia carn, cremant sse per gran flama,
    40     yo sentre·l mal de vostr’ull qu’ell’aumente.

    41     No·m repta ’lgu si·l tebeu no esmente;
    42     sa voluntat no·s pot dir que be ame,
    43     n’es veritat que del tot ell desame;
    44     no li escau que riga ne guaymente.
    45     De filats vist, no cregau que nuu vaja;
    46     creu ser vestit, no cerqua pus que vista,
    47     e lo tot nuu vol drap de bona lista,
    48     e son poder tot quant pot fer assaja.

    49     Amor, Amor, no pensseu que yo vaga,
    50     buydes les mans, per merce de vos pendre;
    51     tot quant pusch dar, amplament vos vull rendre:
    52     sembla·m gran dret que la que am yo haja.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXVII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc