Rialc
Rao 89.8

            Ramon Llull


    1      Deus, per far a vos honrament
    2      de logica tractam breument,
    3      lo qual es compendi novell,
    4      en mon enteniment appell
    5      que translat de lati en romanç
    6      en rimes en mots qui son plans,
    7      per tal que hom puscha mostrar
    8      logica e philosoffar
    9      a cels qui no saben lati
    10     ni arabich: per que vos mi
    11     endreçats, Senyer, en saber
    12     en bona entencio haver.

    13     Ech vos los .v. universals,
    14     lurs noms sabiats que es aytals:
    15     genus, sots si specia,
    16     apres es diferencia;
    17     proprietat e accident
    18     son quart e cinquen exament.
    19     Dos son los generals menors
    20     qui termenen dintra·ls majors:
    21     substancia es lo sobira,
    22     animal mortal pus jussa,
    23     e·l mig son cors e animal.

    24     De les species, atretals,
    25     les dues son estremitats,
    26     si com cors e home nomnat;
    27     les altres dues son al mig,
    28     sensible e animal dit.

    29     Endividu ’s atrobat
    30     dues vets contrarietat:
    31     de nombre e de specia,
    32     qui ’n ells fan differencia.
    33     De nombre: .j. .ij. e .iij.
    34     que l’u nombre l’altre non es.
    35     De specia: si com ferrer
    36     qui non es lo seu oliver.

    37     De differencia diray,
    38     mas tot lauger me·n passaray.
    39     Differencia es universal
    40     qui l’especial mostra qual
    41     es la sua diversitat,
    42     axi com si es demanat:
    43     datiler, e qual cosa es?
    44     e la resposta fayta es
    45     en lo genus, qui es arbre;
    46     e aço matex de marbre:
    47     son genus say que peyra es.
    48     Differencia ve apres
    49     can hom diu: e qual arbre es?
    50     ni marbre, e qual peyra es?
    51     e hom respon: arbre fasen
    52     datils; e peyra marbre gen,
    53     obrats d’ella castells e tors.
    54     En animals e en colors
    55     e en tota causa creada
    56     differencia es atrobada.

    57     Proprietat universal
    58     particular es, qui senyal
    59     es de la sua specia
    60     e dels individus della;
    61     e per ço con en ells esta,
    62     proprietat los demostra,
    63     axi com ca, qui per ladrar,
    64     e cavall, qui per aniar
    65     demostren lur proprietat,
    66     d’especia fan diversitat.
    67     Cada proprietat detria
    68     son subjechs d’altra specia.
    69     Propri e differencia
    70     signifiquen l’especia,
    71     mas no la mostren d’un semblant,
    72     car proprietat va mostrant,
    73     c’una specia no ’s l’altra
    74     axi com de cavall e ca.
    75     Per altra mou differencia
    76     demostra qual specia,
    77     axi com animal rient.
    78     Endues han convertiment,
    79     differencia e proprietat
    80     mudant subjech e predicat,
    81     axi com home resible;
    82     resible es home sensible:
    83     quescu pot esser predicat
    84     e subjech, pus sia girat.

    85     Accident es universal
    86     particular, si Deu me sal,
    87     lo qual esta en general
    88     e aytanbe en special.
    89     En general: com vegetable
    90     engenrat e corrumpable.
    91     De special: algun hom blanch
    92     o negre o durment o ranch.
    93     Accident no pot demostrar
    94     genre ne specia, so·m par,
    95     si com blancor e Malaltia
    96     qui no mostra·l subjec qual sia.
    97     En dues parts es accident;
    98     la una es separablament,
    99     l’altra inseparablement.
    100    Separable: home corrent.
    101    Inseparable: foch ardent.
    102    Alscuns accidents say que y ha,
    103    no son en tota specia,
    104    axi com hull-gaç e nas-fent,
    105    en alguns metalls foniment.
    106    Ay accident coessencial
    107    e departible atretal.
    108    Coessencial es devesit
    109    en dues parts, segons que ’s dit:
    110    una es con l’enteniment
    111    hymagina possiblament
    112    ginovi privat de negror.
    113    Els home blanch de sa blancor;
    114    mas l’altra part no·s pot privar
    115    d’enteniment, si com comptar
    116    en quatre dos; cor tota via,
    117    dos en quatre hom entendria.
    118    De l’accident say departable
    119    que ’n dues parts es camiable:
    120    la una ve a tart, so us dich,
    121    com can es en home massip;
    122    l’altra ve tost e molt soven,
    123    com gauig o espaordiment.
    124    En altres dues parts es dit
    125    que accident es departit:
    126    la una es proprietat
    127    de accident a subjech donat:
    128    a home es propri son riure,
    129    son comprar e son escriure;
    130    l’altra part say que ’s nomenada
    131    proprietat no propriada
    132    mes a un subjec que a altre,
    133    axi com hom menjant malalte;
    134    car menjar en malaltia
    135    a tot animal se apropria.

    136    De los .v. say, universals
    137    los tres primers substancials,
    138    los dos derrers son d’accident;
    139    so ’s vist manifestament.

    140    Quatre son diffinicions:
    141    ech vos lurs demostracions.
    142    Primer’es de efficiens:
    143    anim’es de cors compliment,
    144    say, sens materia exament.
    145    Materia son li element
    146    a lo cors qui es engenrat.
    147    Forma dona signifficat
    148    de la materia, ço say.
    149    De la causa final se fay
    150    diffinicio: que es coutell?
    151    e hom respon tot be e bell:
    152    coltell es causa de servir,
    153    e pen’es per peccat punir.

    154    A conexer l’esser de la re
    155    covenen .iij. coses, per ma fe.
    156    Primer’es con lo predicat
    157    mostral subjech en veritat;
    158    comparament substancial
    159    hi ha mester, si Deus me sal,
    160    de subjec fet ab predicat,
    161    axi com d’ome animat;
    162    cor tot home ha moviment
    163    e tot animal exament.
    164    Segona demostracio
    165    es co·l subjech dona raho
    166    a demostrar lo predicat
    167    per ço que ver sia trobat;
    168    car qui diu home, diu resible
    169    ab cors animat e sensible.
    170    De la terça·n rent raho,
    171    car no s’i forma questio;
    172    car aquells demanden follor
    173    cant dien: per que es color
    174    negre ne blanch? ni, per que dos
    175    es compte? car responcios
    176    s’i fan senes deffalliment
    177    e sens altre acordament;
    178    car negre ’s color per negror
    179    e blanch es blanch per sa blancor,
    180    e de dos es nombre format
    181    per ço cor dos son ajustat.

    182    Genus e differencia
    183    demostren l’especia
    184    cant hom met lo genus primer
    185    e l’especia en derrer.
    186    Per proprietat, atretal,
    187    es trobat ver, si Deus me sal,
    188    axi com cosir e escriure,
    189    bramar e comprar e riure.
    190    Hom apercep per accident
    191    drap blanch, negre, vellant, durment.
    192    Genus e differenicia
    193    fan sobre la especia
    194    contrarietat dues vets,
    195    segons que entendre porets:
    196    la una se fa diversament,
    197    l’altra per contrari, exament.
    198    Diversament se diu axi:
    199    drap de lana e drap de lli.
    200    Contrarietat: com cors mortal
    201    a inmortal. E car mi cal
    202    dich que si es alguna res
    203    a qui null nom no sia mes,
    204    fay se sa diffinicio
    205    sobre lo genus, e veus ço:
    206    si la causa es animada
    207    e vegetabie, es donada
    208    enaxi la responcio,
    209    segons que ho mostra rao:
    210    est cors es animat sentit,
    211    mas son nom es mes en oblit;
    212    privat de nom e denimat.

    213    Dues son comparacions
    214    universals, segons rahons:
    215    natural e accidental.
    216    Comparacio natural:
    217    com subjec e son predicat
    218    en natura son atrobat,
    219    axi com hom e animal
    220    qui ’n moviment semblon egual;

    221    cor si son li home movent,
    222    si ’s son animal exament.
    223    Comparacio de accident:
    224    e de blanch ab blanch, o corrent
    225    ab corrent, e ab negrit
    226    alcun cors que sia ’nblanquit.

    227    A conexer que, tres mous ha.
    228    Lo primer en genre esta
    229    cant hom demana: hom que es?
    230    e la resposta fayta es
    231    cant hom diu: hom es animal
    232    racional. E atretal
    233    per lo segon mou hom respon
    234    ab l’especia, e veus com:
    235    hom es racional mortal.
    236    Lo terç mou se fa per senyal,
    237    ço es a dir discripcio
    238    ab que·s fa la responcio:
    239    que ’s hom? leva d’estatura
    240    ungles amples ha per natura.

    241    Differencia demostra
    242    so que mantes vets per una,
    243    e per mays d’una atretal.
    244    Per una: hom es animal.
    245    Per mes d’una: racional,
    246    sensible, movable, volent
    247    son creador omnipotent.

    248    Quin mostra differencia
    249    en genre e ’n specia
    250    cant hom diu: e quin animal?
    251    e hom respon: racional.

    252    Ech vos de preposicio,
    253    en dues parts es son sermo:
    254    predicativa primera,
    255    condicional derrera.
    256    Predicativa·s departeix
    257    en dues parts es devesex
    258    l’una part es disjuntiva,
    259    l’altra part es conjunctiva.
    260    Disjuntiva: o fals o ver,
    261    car null mija no y pot caber.
    262    En la conjuntiva mija
    263    con hom diu: tanca la sija.
    264    Ec vos de la condicio:
    265    si m’ames dar t’e .j. cordo.

    266    Quatre son preposicions
    267    compreses, on son mants sermons
    268    fayts: en tot, no tot, e alcu,
    269    e encara en no negu.
    270    Quatre son qui no son en us,
    271    mas que·n fan fallacies alguns:
    272    dues individues appellades
    273    e les altres desemparades:
    274    en Pere gran, Pere no gran,
    275    home vellant, hom no vetllant.

    276    En .viij. mous preposicio
    277    par c’aja contrari, veus ço
    278    en afferman e en negan;
    279    mas no ’s contrari a mon semblan.
    280    Primera es d’equivocat
    281    cant del subjec es predicat.
    282    La un diu: degollat molto,
    283    e l’altre diu: anc ver no fo;
    284    la un diu d’Arieles,
    285    e l’altre d’aquell que menges.
    286    Cascun diu ver, si Deus me sal,
    287    per que·l contrast res no val.
    288    Segons, que diu del predicat
    289    con diu: vin a beure es vedat;
    290    segons la ley del sarrayi,
    291    mas del crestia no ’s axi.
    292    Terça es con particular
    293    universal fan contrastar,
    294    axi com dir: ull d’om es blanch,
    295    e es respost que no es blanch.
    296    Cascun diu ver, car blanch hi es
    297    en negre, ço vey appales.
    298    Quarta d’actualitat
    299    e de potencia on ver es.
    300    La un diu que·l vin del sallo
    301    embriaga, l’altre diu no;
    302    la un ho diu de mantinent
    303    e l’altre de possibolment.
    304    Quinta es de relacio.
    305    La un diu payre, l’altre no;
    306    la un ho diu de natural,
    307    e l’altre de accidental
    308    cant infant es pres a noyrir.
    309    Sisena de loch se sol dir.
    310    La .j. diu payre viatjant,
    311    e l’altre son dits navegant;
    312    la un diu que va a Paris,
    313    e l’altre diu: no, a Tonis.
    314    Setena se diu destament
    315    en qual que hom sia essent.
    316    La un diu Pere ha saber,
    317    e l’altre diu que no es ver;
    318    la un diu que sab en costuma,
    319    e l’altre que no en natura.
    320    La .viij. se diu de temps.
    321    La un, affermadaments,
    322    que l’ome qui jau no es sa,
    323    e l’altre diu que mal no ha;
    324    la .j. te diu ver per .j. dia,
    325    e l’altre per l’altre qual que sia.

    326    Quatre son preposicions
    327    ab que hom forma los sermons:
    328    algunes han convertiment
    329    e no les altres exament.
    330    Convertiment, es atrobat
    331    con lo subjec e·l predicat
    332    prenen en si camiament.
    333    Ech vos les c’an convertiment:
    334    la negativa universal
    335    nega que hom no es sal;
    336    affirmativa particular
    337    se pot enaxi figurar
    338    con se diu: algun home es blanch
    339    o negre, malalte o ranch.
    340    Affirmativa universal
    341    no·s convertex, si Deus me sal:
    342    con hom diu: tot hom animat,
    343    qui converteix no diu vertat;
    344    negativa particular
    345    no·s convertex, segons que par:
    346    no es tot hom animal
    347    ne tot animal hom mortal.
    348    Preposicio convertent
    349    no pot esser, si verament
    350    no es demostrat veritat
    351    sens que no y haja falsetat.

    352    Tres mous son de convertiment:
    353    la hun se fa per accident;
    354    l’altres fa per simplicitat
    355    mudant subjec e predicat;
    356    e lo terç mou, si Deus be·m do,
    357    es per contraposicio.

    358    Preposicio, tretze vies.
    359    Con tu savi series
    360    si en ton cor les pots retener!
    361    car per elles hauras saber.
    362    Primer’es de necessitat:
    363    tot cors compost es demostrat.
    364    Segon ’s diu con es sentit
    365    veent, palpant, gustant, oynt.
    366    Terça es d’esser esprovat:
    367    tot foch es calt con es tocat.
    368    Quarta es de tauetur dit,
    369    vocable arabich es hoyt,
    370    en special es demostrat
    371    e en general atorgat,
    372    axi com l’om qui creu que es
    373    Paris, si be estat no y es.
    374    Quinta es la preposicio
    375    qui ’n si matexa sa raho,
    376    con en .iiij. ho es mostrat,
    377    que dos son la una meytat.
    378    Sisen’es de perpensament,
    379    e aquesta no val nient,
    380    car falsetat hi pot caber
    381    on mant hom fall per no saber.
    382    Setena se diu de publich,
    383    con hom qui ment vil es sentit.
    384    Huytena·s diu de sotsposada
    385    la qual no val nulla vegada,
    386    car mant hom reb molt soven
    387    so on veritat no enten.
    388    Novena·s diu d’atorgament
    389    a qui no cal repreniment.
    390    Deena esta en semblant
    391    cant la primera·s va acostant
    392    ab semblant possibilitat,
    393    mas no u fa en necessitat.
    394    Onzena·s diu appales
    395    a ton amich sies cortes.
    396    Dotzena es d’openio:
    397    qui va de nits sembla layro.
    398    Tretzena es ymaginada,
    399    com serp morena varinada.

    400    De tretze preposicions,
    401    en la .v. es pus forts rahons,
    402    car silogisme van formar.
    403    Lo nom d’aquelles vulls nomnar.
    404    En la primera: mays tot es
    405    que sa part. Hec vos enapres
    406    la segona, qui es sentida,
    407    on a tart trobarets fallida.
    408    Terça es de la esprovada,
    409    d’on hom se guart altra vegada.
    410    Quarta de atauetur es
    411    on a tart defalliment es mes.
    412    Sinquena es sella qu’en si
    413    ha sa raho, com yo en mi
    414    ay mes mans e tots mos caxals.
    415    Les altres gens no son cabals
    416    a les ,v. damunt nomenades.
    417    Les publiques e atorgades
    418    om dona a los no sabents
    419    con esputant hom savi·ls vençs
    420    a les .v. damunt nomenades,
    421    on veres rahons son mostrades.
    422    De perpensar e de semblar
    423    pot hom fallacies formar.
    424    Publiques e reebudes
    425    ab creença, son car tengudes,
    426    a rectorica son donades
    427    e a dret les demes vegades.

    428    De possibol e impossibol,
    429    de necessari, son cor hi vol.
    430    Possibol: esser escriva.
    431    Impossibol: home pedra.
    432    Neccessari: hom animal.
    433    No necessari: nom Vidal.
    434    So qui en un temps es possibol,
    435    en altre temps es impossibol.

    436    D’argument sabiats diray
    437    com pus breument dir en poray.
    438    Arguments son dits ajustats
    439    d’on altres dits son dirivats,
    440    segons que entendre porets
    441    con les figures legirets
    442    on argurnent es demostrat.
    443    En tres termens es termenat,
    444    sabiats per ver, tot argument,
    445    car sens ells no·s mostra nient.
    446    La un terme es de mijania,
    447    e lo menor es tota via
    448    subjec en la conclusio,
    449    e lo major, si Deus be·m do,
    450    esta en la conclusio
    451    predicat, e es questio.
    452    Conclusio say no es dita
    453    enans qu’ella sia exida
    454    de dues preposicions,
    455    cor no es acabat lo sermons;
    456    mas con es exid’es raho
    457    que hom l’apell conclusio.
    458    Dues negacions no fan
    459    null argument, a mon semblant.
    460    ...
    461    ni negun animal es sal;
    462    ni de dos particulars
    463    preposicions, no daras
    464    la veritat en argument
    465    segons art de demostrament;
    466    cor qui diu alcun animal
    467    e alguns blanch, son dit no val.

    468    De la materia d’argument
    469    vos dira y vertaderament.
    470    Ses raylls son .v. atrobades.
    471    A la primera son donades
    472    les proposicions de grat
    473    qui demostren necessitat.
    474    Segona es con par vertat:
    475    que l’om qui ama sia amat.
    476    La terça diu d’opinio:
    477    qui va de nits sembla layro.
    478    Quarta es con par vertat
    479    so qui es molt gran falsetat,
    480    axi com tot lo esser en loch:
    481    Deus es, sens que no es en loch.
    482    Quinta es con falsament
    483    home fa fals comparament;
    484    cor qui diu: Carles es leo
    485    mostra que fals es son sermo.

    486    Silogisme say c’a mester
    487    quatre coses a mon parer:
    488    subjech, accident, questio,
    489    começament hi esser bo.
    490    Del subjech vos djray breument
    491    con hom malalte ha sanament.
    492    Accident no us vull oblidar,
    493    en triangle·l poras trobar,
    494    cor cada linya en triangle
    495    ab sa par linya hi fay angle.
    496    De questio, segons que·m par,
    497    es ço subjec se va ajustar
    498    ab l’accident, d’on questio
    499    pren forma la conclusio.
    500    Començament no vull lexar:
    501    so es con hom a l’esputar
    502    atorga preposicio
    503    d’on hom trau la conclusio.
    504    Qui començament vol negar,
    505    en esputar no sab entrar.

    506    Quatre son les condicions
    507    de silogisme: les rahons
    508    ver, necessari, e primer,
    509    essencial hi es mester.
    510    Ver, es que sia veritat
    511    so que l’argument ha provat.
    512    So qui es de necessitat,
    513    es con no pot esser mudat.
    514    Primer, es con es affermat
    515    primerament lo predicat.
    516    Essencial, cove estar
    517    en ço de que vols predicar.

    518    Per quatre mous va questio,
    519    e si·s fa la conclusio.
    520    Silogisme va tot primer,
    521    eximpli es lo pus derrer;
    522    entimema, induccio
    523    estan en mig, si Deus be·m do.
    524    Silogisme, cabal sermo
    525    con se forma conclusio
    526    de dues preposicions,
    527    per veres demostracions.
    528    Induccio poras trobar
    529    adonchs con ab particular
    530    poras provar universal;
    531    cor si ’n Ramon e en Vidal
    532    e cascu li racional
    533    an loch, e ample e pregon,
    534    si san tuyt li home qui son.
    535    Entimema say con se pren
    536    en conclusio solamen
    537    ab una preposicio
    538    d’on es solta la questio.
    539    Con dius: en Pere es sensible,
    540    cove que haja cors visible.
    541    Ab eximplis son questio
    542    Ech vos n’eximpli bell e bo:
    543    si mala cosa es guerrejar,
    544    bona cosa es passifficar.

    545    Tres mous son d’obscurament:
    546    quant hom affic en argument,
    547    con diu animal corrent;
    548    e molt hom n’aminua e·n toyll,
    549    con acorsir la raho vol;
    550    o con vol respondre tot breu,
    551    d’on entimemas forma leu.

    552    Silogisme poras cercar
    553    en causa e·n causat, so·m par.
    554    Lo foch es causa, e fum es
    555    occasionar, e ver es
    556    que lo fum es occasio
    557    a trobar foch con fas carbo,
    558    com Per lo foch atrobat es.
    559    Si com lo foch es major causa
    560    que lo fum, axi sentaula
    561    que la darrera diccio
    562    que es en la conclusio,
    563    sia en lo terme mija
    564    major causa, so es serta:
    565    donchs la pus noble diccio
    566    mit en la maior abando
    567    en lo terme mija, qui es
    568    compost de dos termens: ver es.

    569    Utrum, e que, e quin, per que
    570    son quatre mous, que ’xis cove.
    571    Utrum en dues parts esta
    572    ab que la demandas forma:
    573    primera es si es o no
    574    so que demanda ton sermo;
    575    segona es destament:
    576    si Deus es bo, omnipotent.
    577    Que, ’n dues parts partit es:
    578    primera: que ’s destrer pages?
    579    resposta: es cavayll, laurador;
    580    segona, veritat major,
    581    que ’s vi? respon abendo:
    582    premut, embriagat, gloto.
    583    Propri e differencia
    584    te donaran sciencia
    585    de lo quiny qui ’n ab.ij. esta,
    586    car per cascu se demostra.
    587    Per que, en dues parts estan:
    588    primera: per qual causas fan;
    589    segona: per que ’s atrobat
    590    so qui per altre es demostrat
    591    e per si·s demostra es ve.

    592    Utrum e per que san a fe,
    593    e que e quin san a raho.

    594    Contradictori sermo
    595    qui en quatre mous s’afigura.
    596    Lo primer, primer se dira,
    597    relatiu es, com fill e payre.
    598    Segon aporta lo contrayre
    599    de blanch e tiegre, e mal e be,
    600    e ver e fals, e d’autra re.
    601    Privacio posicio
    602    es lo terç mou, con cadalo
    603    qui con neixs no veu nulla res.
    604    Quarta d’afermacio es
    605    e de negacio formada
    606    qui no ha mija ni ligada.

    607    Nombre ja no fora sens dos,
    608    ni dos nombre si res no fos.
    609    Nos segueix de necessitat
    610    que a dos, .iij. sia donat;
    611    cor dos poden esser sens .iij.
    612    e sens .ij., .iij. no foren res.

    613    Entre esser e essencia
    614    say que y ha differencia.
    615    Essencia l’enteniment,
    616    say, la compren naturalment;
    617    mas d’esser no pren la forma,
    618    mas dintre la materia.
    619    Essencia, especia es,
    620    e esser, particular es;
    621    e esser e sa especia
    622    poden esser substancia
    623    e accident, en veritat.

    624    Dels universals mes membrat,
    625    dels quals materia empremtada
    626    e sa emprempta segelada
    627    fa conservar especia
    628    en los individus d’ella.
    629    L’especia es termenada
    630    dins dos termens, e ’s sustentada:
    631    la .j. terme ’s materia
    632    universal, senes forma,
    633    la qual es dita ordial;
    634    e l’altre terme, atretal,
    635    d’endividus es consirat.
    636    E ço per que no es vedat
    637    que sia vista specia,
    638    es per so cor materia
    639    ordial es invisible,
    640    si be s’es intelligible.

    641    Si tu vols entendre lo ver,
    642    fe e ’ntendre t’auran mester.
    643    Ab fe comença a obrar
    644    en ço que volras encercar,
    645    affermant possibilitat;
    646    car la impossibilitat
    647    no afferms al començament,
    648    cor si ho fas, l’enteniments
    649    no pora mays avant anar
    650    encercar ço que vols trobar;
    651    car qui al començament menyscre,
    652    ab enteniment no veu re.
    653    Aytal us han li infidel
    654    qui descreon que Deus del cel
    655    sia en sancta trinitat,
    656    ni en sancta Maria encarnat;
    657    car al començ de la rao
    658    descreen ho, dien que no;
    659    e cor descreon en primer,
    660    lur enteniment en derrer
    661    no ha ab que vaja cercar
    662    so qu’ell pogra atrobar
    663    si no li embargas sa virtut
    664    l’inpossibol qui es creut
    665    a comensar de l’esputar;
    666    a qual los valgra mays duptar;
    667    car per duptar es demostrat
    668    so que es possibilitat,
    669    car l’enteniment ne reve
    670    en son encercar con ave
    671    en ço qui es ver e provat.
    672    Est’ regla ages en ton grat,
    673    car amar ne pots e saber
    674    ton Deu, qui te·n fa car tener.

    675    Si tu vols null secret trobar
    676    ab quatre mous lo vay sercar.
    677    Primerament ab sensual
    678    encerca altre en sensual,
    679    e cor .j. en sensualitat
    680    dona d’altre signifficat;
    681    cor la forma artifficial
    682    de son maestre es senyal.
    683    Segons mou es con sensual
    684    demostra l’entellectual
    685    com per est mou qui ’s sensual,
    686    entens l’altre entellectual.
    687    Ec te lo terç mou, on greument
    688    impren ostal l’enteniment:
    689    est es con l’entellectual
    690    d’altre es mostra e senyal,
    691    axi com ver e fals qui son
    692    los majors contraris del mon
    693    e demostren que Deus es;
    694    cor si posam que Deus no es,
    695    so qui ver e fals n’es menor;
    696    e si Deus es, es ne major
    697    contrarietat a ambdos;
    698    e cor major es ahondos
    699    d’esser, e menors ne deffall,
    700    donchs pots saber que per null tayll
    701    menor ab esser nos cove,
    702    pus c’ab lo menor no fos re.
    703    A tres mous t’ay demostrat
    704    Deus esser ell significat.
    705    Del quart mou te vull remembrar
    706    ab l’entellectual, so·m par,
    707    d’ayso qui ’s secret sensual;
    708    car theorica t’es senyal
    709    de los secrets de praticha.

    710    Demostracio tres graus ha.
    711    Primer es: mays es tot que part;
    712    car l’endividuu de la art,
    713    a la art gens no es egual.
    714    Lo segon mou qui ’nquer mays val:
    715    es lo simple fenit qui ’n se
    716    conte son tot, sens que de se
    717    no fa part, com l’entendiment
    718    qui ’n habit ha diversament
    719    mants objechs, sens que part non fa
    720    de si, mas que pren lur forma.
    721    So per que demostracio
    722    ’n ell segon mou ha mays fayso
    723    de ver que no ha en lo primer,
    724    diray vos ho molt volenter.
    725    En lo primer ton cors mays es
    726    que no s’es ta ma, la qual es
    727    possibol con la·t pot tallar;
    728    e tot ton cors se pot guastar
    729    retornant ses parts a no re
    730    tro quel tot no ha nulla re,
    731    car perdut ha ço per que era.
    732    Enteniment ja no perdra
    733    son tot per parts, car no les ha,
    734    cor si algun objec no pren,
    735    pendren pot altre exament;
    736    mas ja natura no retra
    737    lo peu, al cors, que perdut ha:
    738    donchs mays es tot que part non ha
    739    que no es lo tot qui parts ha.
    740    Lo terç mou es pus vertader
    741    que lo segon ni lo primer,
    742    car tot es sens part, infinit,
    743    ço es .j. tot en l’esperit
    744    simple que son tot mays conte
    745    qu’el tot del segon. Vet per que:
    746    car tot finit dins terme esta,
    747    per que en son ver terme hi ha
    748    e cantitat e falliment,
    749    pus no es infinidament;
    750    mas lo tot qui ’s sens termenat,
    751    infinidament es estat,
    752    e es, e senes fi sera.
    753    Aquell tot mays ver en si ha
    754    que no ha lo tot termenar,
    755    qui conte tal necessitat
    756    qui lo fa esser termenat;
    757    mas, lo terç tot ha ’ytal poder,
    758    tal necessitat, tal voler,
    759    que tot quant es conclou en si.
    760    Pus tan gran es, membr’el de mi.
    761    Lo primer grau senten leuger
    762    per so con es sens mijancer.
    763    Lo segon grau senten greument
    764    cor ab mija sensualment
    765    l’auras a entendre primer.
    766    Lo terç grau, on ha mays de ver,
    767    ha molts mijans qui son leu:
    768    saber lo te cove, si Deu
    769    vols saber per necessitat.
    770    E qu’el per sa gran pietat
    771    enlumen ton entendiment,
    772    sens lo qual null hom no enten.

    773    De subjec e objec mija
    774    te vull parlar, car obs t’aura,
    775    Materia es potencia
    776    e subjec ha tota forma
    777    qui per cors natural sia;
    778    e li compost de l’element
    779    son subjec, ço say, estrument
    780    a la forma artifficial.
    781    Objech hi ha qui ’s natural
    782    als particulas sensual;
    783    objec d’entellectuytat
    784    es Deu e fe e caritat;
    785    objet d’artiffici, veer
    786    lo pren, e aytanbe voler,
    787    com veus e vols la tua tor.
    788    Mija say que ’s lo movedor
    789    qui·s mou de subjec al objech
    790    sens que no·s part de son subjech
    791    ni defora l’objec no va,
    792    mas qu’en lo mig d’amdos esta;
    793    si com es anar e escriure,
    794    entendre e amar e riure.
    795    En son moure l’objec consent,
    796    e si·s fa·l subjech exament;
    797    e per aço lo mig movent
    798    mouse e ’s mogut verament
    799    per ambedos sos termenats,
    800    moviment es demostrats.

    801    A ensercar pus nobla·m sove.
    802    ab tres coses la trobare:
    803    esser, major, acabament,
    804    qui ensemps han conveniment
    805    contra·l contrari de major,
    806    lo qual se cove ab menor,
    807    ab deffalliment, ab non re.
    808    Est encercar dos mous conte:
    809    la .j. es de diversitat,
    810    l’altre de contrarietat.
    811    Divers son major e menor
    812    qui no son eguals en valor;
    813    car si home es, qui·s cove
    814    ab deffalliment, ab non re,
    815    per innorar e per privar,
    816    e d’acabament pot usar
    817    en edat e en caritat,
    818    donchs manifest es e provat
    819    qu’en esser sia alguna re
    820    qui no·s convenga ab non re,
    821    ab menor, ne ab falliment,
    822    ans hi ha tot acabament
    823    en si e de tot ço qui es,
    824    e sia major que quant es;
    825    e si ayço no era ver,
    826    convenria·s, a mon parer,
    827    esser menor ab falliment
    828    contra major acabament;
    829    no esser e privacio,
    830    deffalliment e corrupcio
    831    no aurien sororitat;
    832    e aço es gran falsetat.
    833    Lo mou qui per contrari va
    834    en lo pus noble enserca
    835    esser major acabament,
    836    e son contrari no ’s nient,
    837    con Deus qui ’s major e mellor,
    838    al qual no ’s contrari menor,
    839    ni non re, ne deffalliment;
    840    e si Deus no era essent,
    841    non re, deffalliment, menor,
    842    sens contrari foren major
    843    que esser e acabament
    844    e que major, e verament
    845    ans foren non re e menor
    846    e deffalliment, que major
    847    ni esser ni acabament;
    848    mas aço raho no consent,
    849    car no consent a falsetat.
    850    Pus est manifest e provat
    851    so qui es ver e qui es fals
    852    asats n’avem dit: parlem d’als.

    853    Ab semblant o ab desemblant
    854    so qui es hiras encercant,
    855    car ab semblant l’atrobaras;
    856    a desemblant conexeras
    857    diversa operacio
    858    e divers esser; e vet quo.
    859    Li philosof qui son estat,
    860    sapies, han molt fortment errat;
    861    car ells, negat creador,
    862    creens a Deu far mays honor
    863    diens que sa obra mays val
    864    si per tots temps es eternal,
    865    per semblança volgron lionrar
    866    de sa obra, segons que par.
    867    Mas ells li feren mays d’onor
    868    si dixessen qu’ell es major
    869    en durar en eternitat,
    870    que no es lo mon son causat;
    871    car mays es qui pot de non re
    872    crear, que far egual a se
    873    en durament sens començar;
    874    per que ells no saberon trobar
    875    ab desemblant, segons qu’ay dit.
    876    Encara han en als fallit,
    877    car dixerent que·l fermament
    878    ni temps, ni seu moviment,
    879    son sens començar eternals,
    880    dient que tot ço es cabals
    881    ab Deu, qui es sens corrupcio
    882    en durar, e hanc ver no fo;
    883    car Deus ha virtut e poder
    884    per la qual fa so sostener
    885    qui es senes corrumpiment,
    886    a qui ha dat començament.
    887    Per ço que·ls philosofs n’an dit,
    888    sapiats, ha mant home fallit,
    889    car creen lurs començaments
    890    esser ver sens deffalliments,
    891    e cuydon s’entendiment
    892    so qu’ells creen falsament;
    893    e per ço no poden pujar
    894    sobre·ls començaments, pensar
    895    altra pus fort necessitat
    896    qui·s mostra ab diversitat
    897    de pus noble e de menor
    898    qui conte veritat major.
    899    Ech ten eximpli forts e clar:
    900    be saps tu que Deus deu amar
    901    l’ome just, quant fay alcun be,
    902    e cant fay mal gens no·s cove
    903    qu’el sia per Deus desirats;
    904    ni no·s cove que alterats
    905    sia en Deu lo seu voler,
    906    que si u era, a mon parer,
    907    seria en Deu accident
    908    e soffraix de acabament:
    909    donchs axi t’es obs que ab semblants
    910    ab desemblant vages cercant
    911    de ton creador son voler
    912    sa dretura e son saber.
    913    Asemblar pots lo teu amar
    914    ab sell de Deu, con vols amar
    915    sell qui fa be, car Deus ho fa.
    916    Ab desemblant, donchs, encerca
    917    lo teu voler e sell de Deu;
    918    car si desames l’amich teu
    919    can fay malvestat e peccat,
    920    lo teu voler s’es alterat;
    921    car tu sabs que no·s cambia
    922    en Deu son voler com que sia.
    923    Per ço que en tu es cambiat,
    924    lo voler de Deu t’es mostrat
    925    en quant no sech lo teu sender;
    926    car voler ha pus vertader
    927    que lo teu, qui es cambiat
    928    cant son objec es alterat.

    929    No·s cove lo nostre callarc:
    930    cinch son los senys particulars.
    931    De visus parlarem primer
    932    qui ab triangle es obrer:
    933    son mija ayre, luu, color
    934    e l’ayre luts de resplandor;
    935    e color, qui objech li es,
    936    senes lugor sapiats non es.
    937    En fos ulls es luts atretal:
    938    esta luts es linya senyal
    939    qui continuament s’esten
    940    de la vista a ço que pren.
    941    L’ayre e l’aygua son mija
    942    de l’ausir, ço es certa
    943    e l’ayre per colps naffrats es,
    944    e l’aygua sa empremta es.
    945    Dins les orelles ve lo son
    946    en l’ayre e l’aygua que y son;
    947    aquella aygua e l’ayre, exament,
    948    reebent aquell feriment
    949    qui es vengut dels colps de fors,
    950    e l’oyment pren aquell cors
    951    e vest los, car son habit es.
    952    D’adorament son mija es
    953    la calor e la humiditat
    954    qui de foch ayre son justat:
    955    lo caut e l’omit va en sus,
    956    e ton ale a aquell us
    957    cant de ton nas es dexendut;
    958    e car es ver e conegut
    959    que ton ale calt humit es,
    960    adoncs aço que semblant es
    961    de dins al nas, habit se fa
    962    de odor: si odor hi ha,
    963    amena la lo teu ale.
    964    De gustus vos dich que·n so ve:
    965    son mija es humiditat;
    966    sots la lengua son li forat
    967    buyt qui de humiditat sumple;
    968    per aquells la sabor te ve
    969    sus alt en lo teu gotiro,
    970    en lo qual gustus pren fay,
    971    segons que es la calitat
    972    de ço que has begu, menjat.
    973    Sentir ve de animalitat:
    974    l’estrument on es demostrat
    975    es la carn, qui sent mantinent
    976    cant hi es fayt null tocament;
    977    terra e aygua son mester,
    978    car aquests senton en primer
    979    per ço car estan pus al som;
    980    el foch el ayre son preyon
    981    qui reeben lur tocament,
    982    d’on fan habit e vestiment
    983    segons que·ls deffors son toccats.
    984    Gustus e sentir son lausats
    985    sobre·ls altres senys verament,
    986    car sens ests dos no viu nient
    987    nul cors, lo qual pot viu estar
    988    sens los altres senys, e durar.

    989    Los senys particulars translat.
    990    Ben, can en sens son ajustat,
    991    ymaginativa·ls escriu,
    992    in fantazia y ha son niu,
    993    de la qual pren demostrament,
    994    ço sapia, ton entendiment
    995    de ço qui es de sensual,
    996    e puys puja en alt ostal
    997    qui es d’entellectuitat
    998    on mant secret son ajustat.
    999    A lo fals ymaginament
   1000    qui ab fantasia corrent
   1001    forma falsa openio,
   1002    eximpli te·n do bell e bo.
   1003    Li philosof qui son passat
   1004    dien que·l mon e eternitat
   1005    son una cosa, e vet quo:
   1006    si firmament anch mays no fo
   1007    natura de corrumpiment,
   1008    donchs es ab temps e moviment
   1009    eternar sens nul començar.
   1010    Ymaginant, aço ver par;
   1011    mas puxes ve l’entendiment
   1012    qui d’aço fay destruyment,
   1013    entenent que eternitat
   1014    no·s cove ab res començat
   1015    ni ab negun deffalliment,
   1016    mas ab trastot acabament:
   1017    donchs cove·s ab infinitat
   1018    e no ab ço qui ’s termenat
   1019    en cantitat e en poder
   1020    en innorancias saber.
   1021    Lo firmament es donchs aytal,
   1022    e temps e moviment, egual
   1023    a lo firmament: donchs ver es
   1024    que alcuna altra causa es
   1025    pus noble que lo firmament
   1026    ni que temps ni lo moviment,
   1027    la qual l’enteniment enten
   1028    denant a temps e moviment,
   1029    qui·s cove ab eternitat,
   1030    car no es dintre termenat,
   1031    enans es fora tot quant es
   1032    e dintre ço qui terme es;
   1033    e car en si tot be conten
   1034    a eternitat se coven.
   1035    E si Deus no es eternal,
   1036    dius que ço qui es, res no val,
   1037    e que comensa de non re
   1038    començament, e puys de se;
   1039    e aço es gran falsetat
   1040    que començar e començat
   1041    e no re e començament
   1042    sien una re solament:
   1043    donchs entendre pots verament
   1044    que Deus es gran, omnipotent,
   1045    qui tot quant es ha començat.

   1046    Saps que es primera entencio
   1047    ni segona? Si dius que no,
   1048    mostrar t’o ay molt volenter,
   1049    car a ton saber son mester.
   1050    Primera entencio es tal
   1051    qui cove ab causa final;
   1052    la segona, l’estrument.
   1053    Eximpli te·n daray breument.
   1054    Primera entencio a Deus
   1055    la dona, si vols esser seu.
   1056    La segona entencio es
   1057    si sots Deus ames qual que res
   1058    per ço que Deus pusques honrar.
   1059    Si n’axi ames, pots entrar
   1060    en parays esser salvat;
   1061    mas si tu fas de Deu amat
   1062    per ço qu’ell te do del seu,
   1063    mays ames tu que no fas Deu:
   1064    a tu as la entencio
   1065    primera, e sens fallio,
   1066    car la segona a Deu as:
   1067    on, mays honres tu qu’ell no fas.
   1068    E car ell es mellor que re,
   1069    ab la primera te cove
   1070    que l’ages en tal volentat:
   1071    si no u fas, tort has e peccat.
   1072    E ja veus tu que lo pomer
   1073    per ço que puscha lo fruyt fe
   1074    vol far les fulles, mas no fa
   1075    lo fruyt, so say, per la fulla:
   1076    lo fruyt, per la primera·s fa,
   1077    a la segona la full’a.
   1078    Si tu en tot ço que faras
   1079    la primera entencio as,
   1080    tota hora faras lo mellor
   1081    e aura escusar amor.

   1082    De les faulacies direms
   1083    que ’n .xiij. parts les trobarem:
   1084    les .vj. n’estan en diccio
   1085    dins la qual hom fa fals sermo;
   1086    les .vij. son fora diccio
   1087    e nega: on, mant hom diu no.
   1088    Leugerament nomenaray
   1089    lo nom de les .vi. e diray:
   1090    equivocum, e phibolia,
   1091    conipost, divisio hi sia,
   1092    accent, figura diccio.
   1093    Lo nom de les .vij. qui no so
   1094    en diccio, defores estan,
   1095    sabiats que us diray en riman:
   1096    la fallacia de accident
   1097    vos nomenam primerament,
   1098    secundum quid simpliciter,
   1099    elenc on dobl’es mester,
   1100    petitio eius quod est
   1101    per consequentia fals est,
   1102    l’altra es non causa ut causa,
   1103    en mant home fay mala bausa,
   1104    plural enterrogacio
   1105    es la setena abendo.
   1106    A la primera retornem.
   1107    De equivocacio direm:
   1108    tot qui·s cove say que ’s be;
   1109    mal de pena say que·s cove
   1110    a tots cels qui culpa auran:
   1111    dones mal es be per est semblant.
   1112    Affibolia ve apres
   1113    per enganar qui no sab res:
   1114    sell qui sab pomer, sab pomer:
   1115    sap de pomer; ço no es ver.
   1116    Saps tu la composicio
   1117    qui ’n assi falsa lo sermo?
   1118    si l’om qui seu, anar pora:
   1119    doncs seguex se si ja vaja.
   1120    Quarta es de divisio,
   1121    on hom fa manta fallio:
   1122    ço qui es dos en .iij. es .iij.;
   1123    tu sabs que .v. son .ij. e .iij.:
   1124    doncs .iij. son .v. a ton parer.
   1125    Vec te accent qui no diu ver:
   1126    so qui ’s amat ab am es pres;
   1127    vi es amat: doncs am hi es.
   1128    Ec te figura diccio,
   1129    e per qual mou falsa i sermo:
   1130    tot’aygua humida es,
   1131    e ço qui es mar, aygua es:
   1132    donchs conclous que humiditat
   1133    ni mar no han diversitat.
   1134    Ab fallacia d’accident
   1135    fara·s axi repreniment:
   1136    tu sabs que ’n Sortes hom es,
   1137    e sabs que hom specia es:
   1138    enfro ’n Sortes e specias
   1139    tu no fas differencia.
   1140    Secundum quid simpliciter
   1141    si fay sermo no vertader:
   1142    vet lay un home qui mort es:
   1143    donchs es home; ço ver no es.
   1144    A alenc te pots ajudar
   1145    si alcun hom vols enganar:
   1146    home say que ’s specia;
   1147    null home no ’s especia:
   1148    donchs ço qui es e qui no es,
   1149    una matexa causa es.
   1150    Petitio eius quod est
   1151    e·ls correlatius la trobest:
   1152    si Sortes payre de Plato,
   1153    Plato es filliacio,
   1154    lo qual par no puscha payrar
   1155    en quaiit es fill, segons que par.
   1156    Consequencia ’s fort en us
   1157    qui engana mant hom gamus:
   1158    home es bestia animal:
   1159    donchs bestia es racional;
   1160    e qui es amat que sia amat:
   1161    mant ama qui no es amat.
   1162    Non causa ut causa say es
   1163    contra raho car falsia es:
   1164    si fas demanda si hom es
   1165    ase, e hom te diu: ver es,
   1166    pots fer aquesta conclusio:
   1167    ase racional no fo
   1168    hanc mortal: donchs home no es
   1169    racional mortal. Si es
   1170    plural enterrogacio:
   1171    si tu demanes si son bo
   1172    los homens qui son en viro,
   1173    e hom te diu: aquell es bo
   1174    e aquell altre no val res,
   1175    per tot aço gens ver no es
   1176    que tuyt li home sien bo
   1177    ni mal, car no u adu raso.

   1178    De faulacies vull comptar
   1179    per tal que no us pusqu’enganar.
   1180    .X. son, ço sabbiats, les vies
   1181    on hom se guarda de falsies.
   1182    Primera es si mesclament
   1183    ha ver e fals en ergument,
   1184    ni qual specia figura.
   1185    La segona, tu mesura
   1186    lo terme mija, qui ’s recos
   1187    en dues preposicions
   1188    a les quals dona egualtat
   1189    ab lo mig, car ha us mesurat,
   1190    cor si ’n la una es afit
   1191    o minua·n, lo ver n’es delit;
   1192    cor qui diu: no es gerra vi,
   1193    qui ho converteix diu axi.
   1194    que vi no es estat en gerra;
   1195    per que en aço l’ergument erra.
   1196    Terç’es que·l terme gran e poch
   1197    no si’afit, car no es joch,
   1198    car falsa n’es conclusio,
   1199    e dir vos ay per qual sermo:
   1200    tu sabs, tot hom animal es;
   1201    tot animal sensible es:
   1202    donchs tot hom blanch es sintent,
   1203    Enadit as blanch falsament,
   1204    e·m par que algun hom no blanch
   1205    no sia sintent tant ne quant.
   1206    Quarta es que en tot lo sermo
   1207    no sia equivocacio,
   1208    cor si en negun terme esta,
   1209    la veritat se n’amaga.
   1210    Sinquena es de phibolia
   1211    que amaga lo ver tot dia:
   1212    tot que sab lo sabent
   1213    es axi com sab verament;
   1214    tu sabs pera: donchs tu est pera;
   1215    esta paraula no es vera,
   1216    enans es falsament doblada,
   1217    c’al scient pot esser tornada
   1218    o al sabut, ab falsetat,
   1219    per que mant home es enganat.
   1220    Sisena es desemparada
   1221    proposicio atorgada:
   1222    ver es que ’lgun hom es perdent;
   1223    en Pere es hom: donchs es perdent;
   1224    no es ver, ans ha guanyasat
   1225    mant Peres qui es animat.
   1226    Setena ’s con responsi
   1227    no ha desliberacio;
   1228    cor si fort hom sopte es fello
   1229    no pora entendre tost raho;
   1230    cars tu·l dius: Deus ha tot poder;
   1231    e ell te respon: be es ver;
   1232    e can ha .j. petit estat,
   1233    a son seny es significat
   1234    que Deus no pot fer null peccat,
   1235    e nega ço que ha atorgat.
   1236    Huyctena, que conclusio
   1237    no sia preposicio:
   1238    tot hom say que ’s animal
   1239    e tot’animal es mortal;
   1240    e si conclous que animal
   1241    sia mortal, ton dits no val.
   1242    Novena es cosa sabuda
   1243    per si matexa coneguda,
   1244    con anima muyrent, no muyrent,
   1245    per ço cor no ha compliment,
   1246    e par sia sens començar:
   1247    ab son semblant ha fayt cuydar
   1248    als philosoffs manta error,
   1249    qui innoren creador.
   1250    Desena guardat de publich,
   1251    e d’esmar on ha destrich,
   1252    e de semblant, e de atorgant
   1253    per los antichs qui son passats,
   1254    qui so que an escrit an provat
   1255    per alguna auctoritat;
   1256    car no deu esser atorgat
   1257    sino per los .v. veritat,
   1258    on silogisme es format
   1259    a confondre la falsetat.

   1260    Hec vos la primera figura
   1261    qui per .iiij. mous se mesura.
   1262    Tu sabs que hom es animal,
   1263    e tot animal es mortal:
   1264    e donchs, tot home es mortal.
   1265    Ben say que tot cors compost es;
   1266    nengu compost sens fi no es:
   1267    donchs negun cors sens fi no es.
   1268    Algu esser, say, compost es,
   1269    e tot compost començat es:
   1270    alcun esser començat es.
   1271    Algun esser, say, compost es;
   1272    negun compost eternal es:
   1273    algun esser eternal no es.
   1274    Dues son les condicions
   1275    car enaxi aduts rahons.
   1276    La primera condicio
   1277    es con la preposicio
   1278    en .iiij. vets es compresa
   1279    en la conclusio, e mesa
   1280    segons que damunt havem dit.
   1281    De la segona ay ausit
   1282    con la segona e la derrera
   1283    figures van ab la primera
   1284    per temptar si ’s ver lo sermo
   1285    que fan en la conclusio.
   1286    Be sabets que·l terme mija
   1287    en predicat subjec esta.
   1288    En la primera figura
   1289    l’afermativa tua mesura
   1290    en la pocca, que axi·s cove.

   1291    La segona figura ve
   1292    ab .iiij. mous, hon se affaysona,
   1293    e les paraules que sermona.
   1294    Trestot cors es devesible;
   1295    null’anima no ’s devesible:
   1296    donchs null cors anima no es.
   1297    Convertiment en la gran es.
   1298    Negun eternal no·s compon;
   1299    e tot ço qui ’s cors se compon:
   1300    donchs null eternal cors no ha.
   1301    Convertir poras la poca.
   1302    Algun esser se departeix;
   1303    null’anima no·s departeix:
   1304    algun esser no ’s anima.
   1305    La gran en convertir esta.
   1306    Tot ço qui es, compost no es,
   1307    e tot cors say que compost es:
   1308    donchs tot so qui es, cors no ha.
   1309    La gran convertir se pora.
   1310    Est quart mou torn abando,
   1311    ab la contraposicio
   1312    a la figura primera
   1313    mostrant raho vertadera.
   1314    Ver es, e hanc mays fals no fo
   1315    qu’en dues parts condicio
   1316    en esta figura estay:
   1317    en la primera, aço say,
   1318    la una preposicio
   1319    afferma, e l’altra diu no;
   1320    en la segona, a mon semblant,
   1321    es la preposicio gran
   1322    universal quescuna vets.
   1323    Del terme mija be sabets
   1324    que ’n cada preposicio
   1325    es predicat, si Deus be·m do.
   1326    Affirmativa universal,
   1327    ni particular atretal,
   1328    no conclou aquesta figura
   1329    per cor no es sa natura.

   1330    La terça figur’a, ço say,
   1331    sis mou, car no n’a obs mays.
   1332    Trestot home es animal,
   1333    e tot home es racional:
   1334    tot raciona es animal.
   1335    Dintra la poca ha son ostal
   1336    convertiment, c’axi·s cove.
   1337    Lo segons mou veus e con ve:
   1338    e say tot hom animal,
   1339    e say que null hom no ’s cavall
   1340    La pocca convertir poras.
   1341    Lo terç mou vet com lo sabras:
   1342    tu sabs algun hom es bragat,
   1343    e tot home es començat:
   1344    algun bragat es animat.
   1345    La pocca poras convertir.
   1346    Lo quart mou ades pots ausir:
   1347    trestot hom es animal;
   1348    alcun hom fa esperital:
   1349    alcun animal fa sperital.
   1350    Convertir pots, si·t vols, la gran.
   1351    Lo .v. mou altre semblant:
   1352    trestot home sentiment ha,
   1353    e tot home no ’s escriva
   1354    Est mou torna a la primera
   1355    si vols dir paraula enteyra
   1356    per la contraposicio,
   1357    si vols far ver lo teu sermo.
   1358    .VI. mou no fa oblidar,
   1359    car ades lo·t vol remenbrar:
   1360    saber pots algun home blanch;
   1361    no pots saber null home franch.
   1362    La pocca se convertira
   1363    totes vets que hom se volra.
   1364    La terça figura, co say,
   1365    no conclou universal may;
   1366    en cada preposicio
   1367    es subjech son mija, sabs co?
   1368    Dues condicions hi ha
   1369    les quals li son art e regia:
   1370    primera ’s l’affirmativa
   1371    qui ab la pocca sasoliva;
   1372    a segona condicio
   1373    sabiats ha obs son sermo
   1374    la una preposicio
   1375    universal, si Deus be·m do.
   1376    Pus de figures dit havem,
   1377    dels .x. predicaments parlem.
   1378    Substancia es departida
   1379    en dues parts, gens no·ns oblida,
   1380    en primera e ’n segona,
   1381    car enaxi·s tany es condona.
   1382    En l’endividu es primera
   1383    e en lo genus la derrera;
   1384    en l’especi’es mills formada
   1385    que en lo genre demostrada;
   1386    e ’n endividu s’affaysona
   1387    mills que en specia no·s sermona.
   1388    En specia convertiment
   1389    an primera segona exament,
   1390    segons que·s fay relacio
   1391    dels estrems qui·ls son en viro.
   1392    Esta escala ’s affigurada
   1393    per los sensuals, e girada
   1394    l’an sa entellectualitat:
   1395    en lo genre ’s primer membrat;
   1396    e l’especies ens apres,
   1397    qui sens lo genre no es res;
   1398    e ’n l’endividuu es derrer
   1399    qui en si no ha re primer.
   1400    Substancia es departida
   1401    en dues parts, es divisida:
   1402    incorporal e corporal
   1403    on es entendre sensual.
   1404    Incorporal say que es dit
   1405    en anima e ’n esperit:
   1406    es anima racional
   1407    e sensetiva atretal;
   1408    e sperit es angelical
   1409    e ha n’i diabolical.
   1410    En substancia corporal
   1411    peyra ne fust no y son egual,
   1412    car lo fust es cors vegetat
   1413    on pomer sipres son trobat;
   1414    sots peyra sabs que ha saffili
   1415    maragde robis e profili

   1416    De quantitat te vull parlar
   1417    e ’n dues parts la vull cercar.
   1418    En simpla e ’n composita
   1419    trastota quantitat esta.
   1420    Sots simpl’es punt e unitat
   1421    e stament en veritat.
   1422    Sots quantitat composita,
   1423    continuu discret hi cerca.
   1424    Dejus continuu ha lynya
   1425    on dos o mes esta:
   1426    soliditat hi pots trobar,
   1427    dejus la qual cove estar
   1428    triangle e retunditat
   1429    e quadrangle en veritat:
   1430    de superficiens consir,
   1431    la qual a cercle es en gir,
   1432    a triangle e a quadrangle,
   1433    e encara mes de quitangle.
   1434    Sots la discreta quantitat
   1435    oracio nombre ’s trobat;
   1436    loch quantitat discreta es
   1437    dejus la qual caffis es;
   1438    temps es discreta quantitat
   1439    on nit e jorn son atrobat.

   1440    Diray vos de relacio
   1441    con se fay sa divisio.
   1442    En .iij. parts, so say, se sermona:
   1443    equiparanci’es la una;
   1444    segona es sobrepusicio,
   1445    e terça es sotsposicio.
   1446    Equiparancia: egualtat,
   1447    conpayia, parietat,
   1448    fraternitat, sororitat.
   1449    En sobreposicio ay atrobat
   1450    paternitat, senaritat;
   1451    e menor de sa egualtat
   1452    es doble e triplicitat.
   1453    E en la supposicio
   1454    es sots dobla abando
   1455    e sots triplea atretal.

   1456    De calitat sapiats me cal,
   1457    qui ’n .iiii. parts ha son cabal.
   1458    Primera es forma e figura
   1459    d’on mant habit pren vestidura.
   1460    Segona es passibla calitat.
   1461    De la .iij. no us ay parlat,
   1462    so es natural potencia.
   1463    Innatural potencia
   1464    es la quarta en veritat.
   1465    En primera es ymatge
   1466    e la forma de vegetable
   1467    e de animal atressi,
   1468    e cella de arteffici;
   1469    forma hi es d’om e d’aucel
   1470    e de pomer e de castell,
   1471    e hay ymage entaulada
   1472    on manta form’es demostrada.
   1473    En la passible calitat
   1474    esta dolçor, e crueltat,
   1475    e amargor de paladar.
   1476    Natural potencia, par,
   1477    dejus si ha sanament,
   1478    e la durea exament.
   1479    Natural inpotencia
   1480    dejus si malaltia ha
   1481    e hay malea atretal.

   1482    Accio en tres parts es, say,
   1483    car no parle de la de lay.
   1484    Primera es ens racional
   1485    con escriu e tal e ’ntretal.
   1486    Segona es inracional
   1487    a qui inlustra cant val.
   1488    E enyar e no m’oblida
   1489    la .iij. qui comuna es dita,
   1490    axi com botar e tocar,
   1491    e foch e aygua contrastar.

   1492    De passio gens no m’oblida,
   1493    car en .iij. parts es departida.
   1494    Primera·s cove a animal
   1495    esser mostrat a fer sensal.
   1496    Segona ab inanimat
   1497    se cove, en libre ligat,
   1498    e en l’ayre o en la terra
   1499    qui aygua e foch fan guerra.
   1500    Terça en comu es passiva,
   1501    axi com l’om qui foch esquiva,
   1502    e esser enpent e esser tocat
   1503    en comu passiu es mostrat.

   1504    De situs vos dich sensual,
   1505    quatre cantons ha son corral:
   1506    seys, eregiment
   1507    estacion, recoldament.
   1508    Si ’n la teorica sercar
   1509    situ vols, no s’i pot trobar
   1510    sentint, mas pots l’imaginar
   1511    en la fantasia, so·m par.

   1512    Quando say que·s cove a tres,
   1513    a quatre, a .v. o mes,
   1514    axi com any o mes o dia:
   1515    en any estas, l’altre ten via;
   1516    en mes: en may fuist en abril,
   1517    e en lur jorns, qui son gentil;
   1518    en una hora sa estaras,
   1519    en altra greu mal hauras;
   1520    aytans com ara ha moments
   1521    aytans son tos trespasaments.

   1522    Ver en dos lo cove sercar.
   1523    Lo primer, primer vull nomnar,
   1524    so es, hostatge d’aquest mon
   1525    a tots aquells qui ’n lo mon son
   1526    estats, en ciutat, en darrer,
   1527    o en castell o en seder.
   1528    Segon es stat enfre·l mon,
   1529    en triangle o en redon.
   1530    E si part lo mon vols passar,
   1531    ton entendre pora membrar
   1532    que Deus esta per si sens loch,
   1533    car hanc a si no crech loch;
   1534    mas aço qui no es senes lochs
   1535    estant, aço lexem estar,
   1536    car d’abitus ay a parlar.

   1537    Habit en dues parts es dit:
   1538    intellectual e sentit.
   1539    Intellectual habit es
   1540    sciencia, qui en scient es.
   1541    L’abit sensual no ’s tan bell
   1542    si be hi es cota e castell.

   1543    Complits son los .x. predicats.
   1544    Mas de Porfili m’es membrats,
   1545    qui feu un arbre molt plasen
   1546    de .v. branques, bon bellamen
   1547    asis dues fios en cascuna,
   1548    a qui no nou neula ni luna.
   1549    Substancia esta desus;
   1550    les dues flors li son dejus:
   1551    la una es flor sensual
   1552    l’altre es intellectual.
   1553    Dejus substancia, cors es:
   1554    en alcun cors anima es,
   1555    l’altre cors es inanimat.
   1556    Dejus cors, esta animat
   1557    de insensible vegetat
   1558    e de sensible unimat.
   1559    Animal esta pus ensus,
   1560    qui racional ha son us,
   1561    e aytanbe fall de raho
   1562    en sparver e en leo.
   1563    Lo pus jusa es animal
   1564    racional, hon ha mortal
   1565    e inmortal, a demostrar
   1566    home, e ’n angel a provar.

   1567    De affermar e de neguar
   1568    vos volria hun poch parlar.
   1569    Dues neguacions faran
   1570    affirmacio d’est semblan:
   1571    no esser no hom, e affirma,
   1572    com dir esser no hom, so se.
   1573    No esser hom, negua pus pla,
   1574    o esser hom, tot pla afferma.
   1575    Per affermar e per neguar
   1576    a. b. c. d. pots ajustar,
   1577    mudant subject e predicat
   1578    relativament conparat
   1579    en consequent antesedent.
   1580    Ech vos que a. es consequent,
   1581    b. son contrari exament,
   1582    c. es antesedent, so say,
   1583    d. per sons contrari estay.
   1584    b. es animal, home es c.;
   1585    a. ab c. en .j. no·s cove,
   1586    ni .j. ab d. en c., so say;
   1587    e per aço dir en poray
   1588    que a. e c. son una re,
   1589    per contrari, b. e d.;
   1590    tot ço qui es c., a. es:
   1591    convertir no ho pots per res.
   1592    Una causa son a. e b.
   1593    contra la c., qu’axi·s cove:
   1594    axi es mul, qui ’s a. e b.
   1595    contra la c.; mas greu sente.
   1596    Aço matex pots dir de d.
   1597    qui es a. b. contra la c.
   1598    en mul o en tot palafre,
   1599    e saps que la c. e la d.
   1600    una cosa son contra b.
   1601    contra la a. en molt,
   1602    per qu’eu say que c. a. b. so
   1603    una causa contra leo.

   1604    Car d’als esmel entencio,
   1605    volem finar aquest sermo.
   1606    De logica parlam tot breu,
   1607    car a parlar avem de Deu.
   1608    Tant son hom vil e peccador
   1609    e indigne de nulla honor
   1610    que mon nom no aus dexelar
   1611    en est tractat, lo qual vull dar
   1612    a la Verge, qui ha·l cor meu,
   1613    de la qual nasch homes e Deu.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés, Rims, vol. I, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1936, p. 3.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc