Rialc
Rao 94.123

            Ausiàs March


    1      Tots los delits del cors he ja perduts,
    2      e no atench als propis d’espirit;
    3      en los mijans ha esser mon delit,
    4      e si no l’he, yo romanch decebuts.
    5      E sol d’aquests me resta lo caçar,
    6      per que us soplich, mon car e bon senyor,
    7      que del falco me siau donador,
    8      un pelegri lo qual te nom Suar.

    9      Si lo falco, senyor, no·m voleu dar,
    10     causa sereu de ma perdicio,
    11     car tornare a ma complexio,
    12     d’on era tolt, ço es, dones amar.
    13     Car no vull ser ocios animal,
    14     no vulla Deu que yo stiga en foll:
    15     mes am anar en part on rompa·l coll
    16     que si estich segur entre be y mal.

    17     Ja la edat a mi no ’s cominal;
    18     sere jutjat de tots per galant vell,
    19     y a dones plau l’om quant es jovencell;
    20     totes son carn, y en carn es lur cabal.
    21     Tant quant a ço, recapte·ls donare:
    22     dels membres so be proporcionat;
    23     mas es lo mal que l’hull tinch ja ruat,
    24     y en llur esguart, vell me reputare.

    25     Moltes rahons bastantment los dire,
    26     mas no hire per los carrers cantant:
    27     a dones plau l’om qui va follejant;
    28     mas a la fi tot quant volrran fare.
    29     No pora ser que no·n trop del temps meu,
    30     ab lo pols blanch, ros diumenge mati;
    31     d’argent fan or. Donchs, que diran de mi?
    32     De lur amor quisvol pot ser hereu.

    33     Donchs vos, senyor, d’ocasio·m toleu,
    34     e pora·s ffer, si lo falco·m donau;
    35     o si aquell a vos donar no plau,
    36     a Deu y a vos un home levareu.
    37     A vos es dat curar dels sperits:
    38     donchs en lo meu hajau hi vostr’esguart;
    39     dau mi remey e no vinga molt tart,
    40     perque ’ntretant no prenga ’ltres delits.

    41     Mon car senyor, tot hom cerca delits,
    42     segons cascu sa qualitat requer,
    43     mas a present la dona y lo diner
    44     son los deus dos en lo mon favorits.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CXXIIa. Cfr. 94.60 (CXXIIb)

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc