Rialc
Rao 165.1

            Francesc de Sant Ramon


    1      Qual dignitat ab la vostr’es egual,
    2      que ’n lo cel sou en cors ab Deu regnant?
    3      Com descriure començ a vos donant,
    4      de vos essent procehit l’Eternal?
    5      No gose dir que finida siau,
    6      perque dins vos ha cabut l’Infinit.
    7      Lo vostre fruyt en tot loch l’an fruhyt.
    8      Donchs, qui·ns noura si vos nos ajudau?

    9      Sols l’altitud de vostr’enteniment,
    10     molt clar sabe lo divinal estat,
    11     Aquel fent hom de vos deificat,
    12     Mare de Deu restas entegrament.
    13     D’on reportau divina ’npressio,
    14     perque pres d’El obehir vos devem,
    15     e parahis per vos conseguirem,
    16     puix que·ns donas d’infern redemptio.

    17     A Deu tant alt la voluntat levas,
    18     que us feu sentir quant era poderos.
    19     Car en lo mon fos cel molt glorios
    20     on era ’quell ab qui lo mon salvas.
    21     Si vostre cors tan grans bens concebe,
    22     l’anima, donchs, quins los ha concebut?
    23     Lo be final qu’avia [A]dam perdut
    24     vos nos portas, qui tot lo·ns atengue.

    25     Vida·ns fes dar hon no trobarem mort,
    26     car vostre be lo nostre mal leva.
    27     clara lum que james s’apagua!
    28     Qui us ama poch a ssi mateix fa tort.
    29     Si gens obram dels dos estrems lo mig,
    30     dels mals perdo nos haveu sens fallir,
    31     e·ns feu dels bens tan alt guardo fruyr,
    32     que·ns graduau sobre nostre desig.

    33     De vos rebem continu, beniffet,
    34     per be siam tarts a regraciar.
    35     Deu s’obliga res a vos may negar,
    36     quant vostre Fill natural se fon fet.
    37     E puix en tot a vos tant obeheix
    38     qui donchs, pora en res fer vos contrast?
    39     A vos mirant restava totom cast,
    40     e, concloen, qui us ignora falleix.

    41     Verge ’xcellent, si ’n mon dir se coneix
    42     lo gran delit que lohant vos yo tast,
    43     no veig algu que no y vull’aver past,
    44     puix sou la font d’on tot be proceheix.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certŕmens počtics valencians del segle XIV al XIX,  Valčncia, Institució Alfons el Magnŕnim, 1983, p. 327.

Č una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Francesc de Sant Ramon
Indice degli autori

Rialc