Rialc
Rao 89.13

            Ramon Llull


De la passio e lo desconort que ac nostra Dona de son fil.

    1      Vivia ab gran gaug la verge Maria
    2      en veser son Deu fill que aut avia
    3      per lo Sant Espirit, sens d’ome paria:
    4      e car son dous fil, deu e homes sabia,
    5      lo gran gaug e·l plaser que per el sentia,
    6      no es qui·l pogues dir. Mas gens no sabia
    7      l’ira ni·l desconort en que·s devenia,
    8      car Iudas Scariot consebut avia
    9      en trahir Jhesu Crist, qui morir volia
    10     per nosaltres salvar e per donar via
    11     com mays lo servescam, e que cascu sia
    12     seu per compra de mort, car per nos moria.

Com fo venut

    13     Judas Escariot, tu as mon fil venut,
    14     lo qual molt mays val que so quell n’as aut:
    15     donat as per argent lo seynor de vertut.
    16     Tu cres per mon fil e per mi molt volgut:
    17     mi as, fals, enganada e tu t’es desebut.
    18     e si eu ne son trista, e tu·n seras perdut.
    19     Fals! com as pogut vendre cel qui es mays temut,
    20     qui es home e deu, e es reys de salut?
    21     Jo·n romang dolorosa, e tu n’es abatut.
    22     Judas fals, traidor! Mon cor as combatut
    23     ab ira e dolor aytant com as pogut;
    24     per que·n seras en infern combatut e vensut.

De tracio

    25     Senyors a tuyt mi clam de la gran tracio
    26     que an fayt’a mon fil li fals judeu fello
    27     qui en mi s’es fayt home per lur salvacio,
    28     e tots temps ha fayt be, e falliment no fo:
    29     ara lo man trait, e l’an mes en preso.
    30     A, judeus, traydors! per qual entencio
    31     avets trait mon fil, qui de linatge fo
    32     de David, Moyses, segons profecio?
    33     De aquest gran traiment, lassa irada so
    34     tan fort, que tota·m sent en consumacio,
    35     e tot quant ha en mi, n’esta en passio.
    36     De aquest mal qui m’es fayt, qui·n trobara perdo?

De besament

    37     Judas fals e amic de tot defalliment!
    38     com fust anc tan ardit, que ab boca tan pudent
    39     baysest mon dous fil, amic de compliment,
    40     qui ha boca olent en tan bel pariament,
    41     qui anc mays no menti ni·n parlet follament.
    42     Ans en diu veritat tan vertuosament,
    43     que nuyl hom vicios ni qui sia mintent
    44     no la deuria baysar per negu traiment?
    45     E tu fals, erguyllos, as donat baysament
    46     a mon fil, qui es deu e home exament,
    47     lo qual sovin baysava tan amorosament.
    48     A, con las aunit per ton fals tocament!

De mostrar

    49     Judas: tu as donat un fals bays per seynal,
    50     per aportar a mort lo meu fil, qui tant val
    51     e qui ha entreseyna de persona leyal.
    52     Enemic de vertut e en tot ple de mal!
    53     car as fayt fals seynal, tu n’auras tal cabal
    54     que tost temps ne staras en lo foc infernal.
    55     Trista! Anc mays no fo, segons dret natural,
    56     que ab falsa semblansa hom vengues en ostal
    57     mostrar veritat de nuylla res corporal,
    58     e ayso meteyx es de causa spirital;
    59     e tu, fals mostrador, as mostrat hom vidal,
    60     qui en quant es Deu no poria esser mortal.

De preso

    61     A dolenta marrida! Lo meu fil esta pres:
    62     menen lo se·n judeus, sens que el nos n’es defes
    63     ni eu, qui son fembra, no y poria far res.
    64     Ha negu emfre nos que ajudar i pogues?
    65     Anava la puella pres son fil, e espes
    66     demandava ajuda, e tirava a manes
    67     sos cabels, e sa cara rompia, e no es
    68     qui li donas ajuda, com si res no valgues
    69     Ca ni son Deu fil; per que pietat es
    70     oir lo desconort en lo qual ella·s mes,
    71     ni com foren, vas ella, vila e descortes
    72     tuyt li seu compayno e·l judeu malapres.

Desemparada

    73     Estava la reina molt fortment irada
    74     can per los seus si era desemparada,
    75     car sino sant Jouan, per tots fo lexada.
    76     Cridava la doncella: E on es anada
    77     la nostra compaynia qui m’a desonrada?
    78     car m’an jaquida sola ab tant vil meynada,
    79     meynada del demoni, e qui m’a donada
    80     tanta de pressura e tanta bocada,
    81     que apenes mi sostene, tam fort son cascada.
    82     Lassa! e ja era per los meus aujada;
    83     e seu que anc no fuy en vas els errada,
    84     per qual raso m’an, doncs, axi ublidada?

Negat

    85     Negat ha sent Pere lo meu fil per paor,
    86     la qual ac dels judeus, e no la ac major
    87     de mon fil glorios, qui es son creador,
    88     lo qual l’a molt amat com leyal amador.
    89     E tu, Pere, qui eres un paubre piscador,
    90     has negat lo meu fil, qui t’es honrat seynor
    91     e qui tu ha elet a esser procurador
    92     de totes ses oveylles, de qui ta fayt pastor.
    93     Peyre, dix la reyna e dona de valor:
    94     tam fort m’as trabayllada per la pauc’amor
    95     que aguist a mon fil pers pauca de temor
    96     de pres o de mort! Per que en planc e·n plor.

Clucat

    97     Estava meu fil emfre·ls judeus clucat:
    98     cascu colps li donava, dient: «Qui t’a tocat?
    99     Pus que tu·t fas profeta, divina veritat».
    100    Estava lo meu fil pacient e senat,
    101    per donar exempli de gran humilitat
    102    e de gran paciencia; per que fa gran pecat
    103    qui no pren son exempli, qui tant li ha costat,
    104    e qui no fa so que pot com el sia honrat.
    105    A, seynors! con son trista, con tant pauc es amat
    106    lo meu fil deu e home, qui vos ha tant donat,
    107    e qui per vosaltres es tan fort avilat!
    108    Ha negu emfre nos qui n’aja pietat?

Escupit

    109    Pres esta mon car fil, e, per vilania,
    110    en la sua cara cascu escupia:
    111    cara de deu e home, on tot be avia,
    112    en qui veyg escupir, com si la pudia.
    113    En ella escupir, negu no·s jaquia,
    114    e tant estava gran la inmundicia
    115    que en ella posaven, que can la vesia,
    116    d’ella no·m venia lo gaug que solia;
    117    e car a ella, lassa, venir no i podia
    118    que la denejas, ab pauc no moria.
    119    A, cara gloriosa, d’on joy me venia!
    120    A, can gran gaug auria si torcar vos podia!

De gautades

    121    Per la cara e·l col veig lo meu fil ferir
    122    ab les mans, e no·s mou, tan fort ama suffrir
    123    e s’eu trista esper quan se·n volran jaquir.
    124    A, cara a qui·s tayn honrament e servir
    125    e c’om a vos deman perdo de son fallir!
    126    Qui enaxi vos veu colpejar e aunir
    127    per tant malvat judeu, com se pot abstenir
    128    que no plor e no fassa mant anxos suspir?
    129    A, col tam pacient! com podets sustenir
    130    tant espes feriment? ni eu, com pusc vivir
    131    vesent vos per tant hom tant fort envilanir,
    132    ni los judeus malvats no ujar de ferir?

De escarnir

    133    A trista de mon fil! e com es desonrats
    134    emfre lor, mals judeus e los homens armats
    135    qui l’escarnexon com si agues pecats!
    136    A, judeus plens de mal! e no escarnescats
    137    aquel per qui serets jutjats e blastomats,
    138    lo dia del judici, per so col desonrats;
    139    car adoncs vos dira: «Anats, malayrats,
    140    en lo foc enfernal, on tots temps estiats,
    141    car mi encolpavets de so d’on sots nafrats»!
    142    A, fil! per pietat, un pauc mi esguardats,
    143    e ab vostre veser a ma pen’ajudats,
    144    car en vos escarnir es mon cor treballats.

Despuyllat

    145    Despuyllat es mon fil e tot quant ha li par:
    146    cel qui es ver seynor de terra e de mar
    147    no ha un petit drap d’on se pusc’abrigar.
    148    A lassa! Car lo veig en axi nuu estar
    149    e pers los fals judeus tant fort vitoperar,
    150    ab pauc no pert lo sen, el cor vol esclatar.
    151    Seynors: aquest vel meu plasa us en el pausar.
    152    E els com a enics no·m volgren escoltar.
    153    A, fil glorios! pus vos lexats despuyllar,
    154    de vostra innocencia vos vuyllats adossar;
    155    car trop ay gran ira dels escarns que us veig far
    156    ni car eu, lasseta, no vos pusc abrassar.

Ligat

    157    Trista fuy e marrida can vi mon fil ligats,
    158    fil qui esta seynor de tot quant es creats,
    159    fil qui anc mays no fo falliment ni peccats.
    160    Enaxi com aynel que hom ha degollats,
    161    qui en res no·s n’es defes, es mon fil suauats
    162    per pendre e ligar, a la lur volentats,
    163    los seus brasses tant forts ab un filet delgats.
    164    Mas ayso el sofria per sa humilitats
    165    e car ama honrar ab sa humanitats
    166    la divina natura, qui tant la exausats,
    167    que tot quant ha creat a el ho ha donats,
    168    e ab el s’es ajustada en un home deitats.

Batut

    169    Estava Jhesu Crist a un pilar ligat
    170    e per dos fort ribauts tam fortment assotat,
    171    que fot lo cuir dels costats li avion levat.
    172    Cridava la doncella: A, ons es pietat?
    173    A, judeus traydors, e com gran crueltat
    174    esta en vostre coratge ple de gran falsetat!
    175    Cridava la reina en alts crits a Pilat
    176    que falsament avia son fil a mort jujat,
    177    car en nuyl falliment no l’avia trobat.
    178    A, fil! dix la doncella, e com sots malmenat!
    179    ni com lo meu cor, ab qui us he tant amat,
    180    esta en gran dolor e per vos trabayllat!

Con porta la creu

    181    De dos grans fusts fo fayt un molt greu bastiment
    182    per so que en el lo meu fil suffris turment:
    183    fayta ne fo la crots on pres recreament
    184    trastot l’uma genre, e, per avilament,
    185    sobre·l col de mon fil la posaren vilment.
    186    Com si el fos bastayx, li feren mandament
    187    que el portas la crou, qui pesava malament;
    188    e per lo gran pes e per batiment
    189    a penes la portava, per l’aflaquiment
    190    del seu cors glorios, de tot mal innocent.
    191    E eu, lassa, a el no pudia aver passament,
    192    e cridava: Seynors! fayts li acurriment.

Clavellat

    193    Can mon fil fo al loc on fo crucificat,
    194    en subines mon fil els agren enversat,
    195    e ab tres claus en la crou molt fortment clavellat,
    196    e de cascuna part cascu clau reblegat
    197    per so que la pena fos en majoritat,
    198    car en vers la terra estava regirat.
    199    Lo sanc qui·n decorria tot era causigat:
    200    cascu son peu torcava e era despagat
    201    com al sanc de mon fil l’avia acostat,
    202    sanc qui de font ixia de home deytat;
    203    e cant eu lo volia baysar, era·m vedat.
    204    A, lassa! com no moyr o no mes ajudat?

Coronat

    205    Per so que al meu fil fos donat gran turment
    206    e que fos escarnit per trastota la gent,
    207    ab corona d’espines, e cascuna puynent,
    208    coronaren mon fil, quax qui fa honrament
    209    a rey per son regisme, con pren coronament;
    210    e cascuna espina entrava tan fortment
    211    per lo cap de mon fil, que tot era sagnent,
    212    e per tota la cara era·l decorriment
    213    de la sanc tro als peus; mas l’angoxos turment
    214    que eu, lassa, avia, no es home vivent
    215    qui lo pogues pensar; car sol l’esgardament
    216    que mon fil me fasia, m’era quax foc ardent.

Penjat

    217    Can dressaren la creu e mon fil penjar vi
    218    en aquel punt un gran colp en mon cor senti
    219    de tan gran ira, que en pauc no mori:
    220    e la sanc e suor que d’aquel cors ixi
    221    regua lo paiment; per qu’eu adoncs n’agui
    222    e bayse lo molt car; mas per so no·s parti
    223    l’ira ni la dolor, ans tota m’estremi
    224    can senti aquel sanc que Deus volc pendre en mi.
    225    Dementre que mon fil penjava enaxi,
    226    cascu lo desonra e cascu l’escarni;
    227    e mon fil callava e·l cap teni’encli:
    228    e al peu de la creu sent Jouan era ab mi.

Comana sa mayre a sent Jouan

    229    Esguarda Jhesu Crist sa mayre e sent Jouan
    230    ab esguart angoxos, com a hom angoxan,
    231    e dix a sent Joan: «Ma mayre te coman:
    232    ella sia en ta guarda de uy mes en avan.
    233    E vos, mayre e dona, prenets per fil Jouan».
    234    Trista! Cant eu ausi que de mi lo coman
    235    cel qui no·m lexava nuyl’hora tan ni quan,
    236    adoncs me senti sola, e pense en estan
    237    que lo meu fil moria, e que en gran affan
    238    en aquest mon viuria, on visqui benenan
    239    en estar ab mon fill, al qual dix en ploran:
    240    A, fil! menam ab tu: per merse t’o deman.

Abourat

    241    Dementre Jhesu Crist en la creu pendia,
    242    en auts crits cridava que gran set avia,
    243    car tota la humiditat de son cors ixia
    244    en sanc e en suor; e per vilania
    245    beuratge molt amar, qui a set no valia,
    246    de suja e de fel vinagre hom metia
    247    en la sua boca, que mal no deya:
    248    boca dolsa de amor e qui no mentia.
    249    A, lassa marrida! E com tanta aygua sia,
    250    que es so que mon fil, qui tant la volia,
    251    no·n poc gens aver, pus creada l’avia?
    252    Trista son car no li·n pusc donar aquel dia.

De la pena que Crist sentia

    253    Sentia Jhesu Crist en la crots gran turment
    254    per les nafres dels claus e per lo pesament
    255    de la sua persona, car en desjuniment
    256    era d’osses nervis, e pel coronament
    257    de cascuna espina, que era trop puynent.
    258    Encara, que avia aytan gran sentiment
    259    de pena e dolor, com fo lo falliment
    260    de tot lo huma linatge e li primer parent,
    261    per so que·n fos fayt lo nostre reparament.
    262    Altra dolor avia Crist en son pensament
    263    can veya sa mayre en tan gran languiment;
    264    encara que son cors mays que altre era sintent.

De la pena que sentia nostra Dona

    265    Sentia nostra Dona per son fil grans dolors,
    266    tant que tota estava en suspirs e en plors,
    267    e enaxi tremblava com fembra per paors.
    268    Lo seu cors verge tot era en gran sudors,
    269    e lo cor se departia per forsa de langors.
    270    Tan gran dolor avia que anc no fo majors:
    271    les sues mans torsia, e cridava: Seynors!
    272    volentera morria, car li gran desonors
    273    e la pena que dats a mon fil, qui amors
    274    lo fan morir en la creu per tuyt li pecadors,
    275    mi costreynen tan fort mon cor ab amargors,
    276    que tot se deslassa e·s bayna en dolors.

Com nostra Dona pregava a los angels que ajudassen a son fil

    277    Levava nostra Dona les mans e·ls uyls al cel
    278    en altes vots cridava a l’angel sent Miquel,
    279    Serafi, Cherubi, Gabriel e sen Rafael:
    280    Avallats e vejats esta mort tan cruel,
    281    la qual fan a mon fil li malvat infeel
    282    ens que el no ha colpa, ans ha estat feel
    283    al Payre qui·l trames es mi per Gabriel.
    284    Ve us e com mor de set, e donen li de fel
    285    ab suja e vinagre, pus contraris a mel
    286    que no es foc ardent a aygua ni a gel.
    287    A, senyors! ajudats; car anc Caim d’Abel
    288    no ac mays de crueltat com an cest infidel.

Com Jhesu Crist comana la sua anima al Payre

    289    Cridava lo Seynor, qui moria ’n la crots,
    290    a lo scu Payre deu, e gitava sanglots
    291    per angoxa de mort que lauseia per tots:
    292    «O sant Payre, mon Deu! Vos qui tan leyal sots,
    293    prenets lo meu espirit, qui mundara lo pots
    294    d’Adam e los profetes, e deligara·l nots
    295    del pecat original, qui estava ell tots.
    296    A, Payre glorjos! vuyllats ausir ma vots
    297    e perdonats a est l’ayre qui pres de mi es en crots,
    298    car en mi se confia que yo lo gart del lots
    299    on estan li demoni en l’abis mays desots.
    300    los quals tracten ma mort e·m fan dir fals mots!».

De la mort

    301    Estremis Jhesu Crist e reclama: «Eli!»,
    302    qui es interpretat: «Tu qui es Deu de mi»,
    303    Deus de la humanitat, la qual el relinqui
    304    en lexar la morir, mas d’ella no·s parti;
    305    mas volc que moris per so que agues fi
    306    original pecat que, per a mort, deli.
    307    E adoncs Jhesu Crist espira e mori:
    308    mori en quant fo home, no en quant fo divi.
    309    En lo punt de la mort lo sol s’escurei,
    310    e si·s fe la luna, e·l temple s’estremi.
    311    Sa mayre qui·l vi mort, caer al sol se jaqui,
    312    e dix a la mort: A, mort. portats ne mi.

Lansejat

    313    En lo Cor de Jhesu estava restaurat
    314    un petit de sanc, per so que calsigat
    315    no fos pels judeus; mas Longi al costat
    316    lo feri ab la lansa, e ha·l cor traucat,
    317    d’on ixi aygua e sang qui an Longi tocat
    318    en los uyls; per que ha son veer recobrat:
    319    e d’aygua e de sanc fo·l paviment rosat.
    320    Maraveylla·s Longi can el vi la clardat,
    321    e de la mort de Crist ac molt gran pietat,
    322    e penedi·s fort car l’avia nafrat.
    323    E yo, lassa, can vi que Longi fo sanat,
    324    dix als judeus: Vejats com fort avets errat!

Com fo devallat de la creu

    325    Can viren los judeus que Crist fo trespassats,
    326    cascu lo lexa, e fo acompaynats
    327    de sa mayre e sent Jouan e no d’altre home nats:
    328    lo dol que amdos fayen no pot esser contats.
    329    Dementre axi ploraven e mig jorn fo passats,
    330    Josep Benamatia, qui era molt privats
    331    de Jhesu Crist estat, demana a Pilats
    332    lo cors de Jesu Crist, e ha·l li altrejats,
    333    si qu’el e sent Jouan de la creu l’an levats,
    334    e la douça puella qui lo pres en sos brats.
    335    En un nou moniment e tots tres l’an pausats:
    336    ab una nova tela en el an soterrats.

Con la reyna se parti del moniment

    337    Maria Magdalena venc al moniment
    338    on atroba la reyna en gran desconsolament,
    339    e si·s fe sent jouan, e pregua·l humilment
    340    la puella d’amor que vengues mantinent
    341    a l’ostal, e preses un pauc de recreament,
    342    A! dix la reina: E tan greu partiment
    343    es aquest que eu fas de mon fil! car no sent
    344    vertut ni forsa en anant ni en seent.
    345    E adoncs la reyna, dona uns baysament
    346    a la peyra del vas, ab tal suspirament,
    347    que en pauc no fo son cor en esclatament:
    348    va se n’ab Magdalena, en ella sustinent.

Con la consolaven les .iij. Maries

    349    Can amdues foren vengudes a mayso,
    350    Maria Cleofas e Maria Salomo
    351    estaven en la cambra en gran desconsolacio.
    352    Can viren la reina, qui no·ls dix hoc ni no,
    353    car quax morta estava, mudaren lo sermo
    354    en consolar la reina, mas no valc pauc ni pro,
    355    car tan gran dol faya que a neguna raso
    356    que elles li dixessen, no donava responsio,
    357    car pres era de mort per la greu passio
    358    que membra de son fil, qui a gran tort mort fo.
    359    Esgardava la reina sa e lla en viro
    360    si veuria son fil, rey de la mar e·l tro.

Com sent Jouan consolava nostra Dona

    361    Dementre nostra Dona estava en plorar
    362    e en torsre ses mans e en suspir gitar,
    363    e l’ostal venc Jouan e volc lo consolar
    364    la reina que plora va; mas anc no·s pot estar
    365    c’ab ella no ploras tro que·s volc esforsar;
    366    e dix la reina que no volgues membrar
    367    lo seu fil ni sa mort, per so que reposar
    368    pogues un petit car no o poria durar.
    369    A, Jouan dix la reina: no sabs be conseyllar,
    370    car en membrar mon fil, la mort no·m pot sobrar,
    371    e si eu l’oblidava, fallir m’ia amar;
    372    per qu’eu te prec, fil, que del me vuylles parlar.

De la fi del desconort

    373    Finit es aquest Plant, qui es tam doloros,
    374    de la Verge reynaa mayre de peccadors,
    375    lo qual vol que xanton los grans e los menors
    376    la douça donçella qui es dona d’amors.
    377    Per que, eu Ramon Luyl qui del xant ay dolors,
    378    lo do als uns e als altres, per so que les langors
    379    menbren de nostra Dona, e la gran desonors
    380    que es fayt a son fil per prelats e seynors,
    381    car en la Terra Sancta no fan dire lausors;
    382    e si nostra Dona al cel agues dolors
    383    car tant pauc onram son fil, ara l’agra majors.
    384    A vos, Verge reina, coman est xant d’amors.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés: Ramon Llull, Rims, vol. I, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1936, p. 201.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc