Rialc
Rao 94.25

            Ausiàs March


    1      Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta,
    2      veent que Mort son aguayt me descobre;
    3      lo cami pla, de perdre vida, m’obre,
    4      e traure·m vol del mon sens dar m’empenta,
    5      car, tot primer, virtut del cos m’a tolta.
    6      Ja mos cinch senys no senten lo que solen;
    7      los a part dins de gran por ja tremolen;
    8      l’enteniment de follia tem volta.
    9      La velledat en valencians mal prova,
    10     e no se com yo faça obra nova.

    11     O Mort, qui tols a tot vivent la vida!,
    12     tu est dolor a tot’humana pensa;
    13     a tu no tem qui en tu james pensa,
    14     o qui en Deu ha voluntat unida.
    15     Entr’aquests dos estats es tot lo poble,
    16     e yo confes esser de aquest nombre.
    17     E ve per temps que de por yo m’assombre,
    18     e puix la pert, mas no·m ve de part noble;
    19     de passio parteix, o de follia,
    20     e tembre torn, tant que m’es dolentia.

    21     Qui pot saber quant al mon est noible
    22     destrohint quant nos atorga natura,
    23     hoc e tot ço qu’ell mateix se procura,
    24     fent racional per virtut lo sensible,
    25     delitant se tant com delit delita,
    26     car de un poch tothom delita·l viure?
    27     Los bens forans qui porten plor e riure,
    28     en lur poch be, de mal porten sospita;
    29     mas aquells grans e propis tu faç perdre;
    30     tu has ja fet a molt bon hom esperdre.

    31     Donchs, qui sera que·l cor no li tremole,
    32     veent que tu li tols de home l’esser?
    33     Qui pot pensar la dolor del dessesser?
    34     E de tant mal, qui es lo qui·s console?
    35     Tots quants bens son, morint hom, tu anulles,
    36     e fas morir aquells que ab si porten
    37     la vida d’hom, e d’aquella·s conforten;
    38     grans benifets tu destrus ab tes butles.
    39     Qui·t vol mirar ab vista sensitiva,
    40     quant mes bens ha, de tu mes se squiva.

    41     De tots los bens que dona la Fortuna,
    42     si tols aquells, no se·n deu l’ome dolre,
    43     car menys de tu, yo·ls veig a molt hom tolre;
    44     qui·ls dona·ls tol e no y te colpa ’lguna.
    45     Tu, sens res dar, destruus quant ella dona;
    46     tement a tu, en res hom no reposa;
    47     ab tu ensemps no y a ’l mon bona cosa;
    48     plaent pensar prop de tu no·s condona.
    49     Tu est dolor que totes dolors passes;
    50     tu est a l’hom com al cavall mordaces.

    51     Tots los bens tols, de fama gloriosa
    52     e de honor degudament guanyades,
    53     e veure ’n si morals virtuts justades,
    54     faent en l’om la pensa delitosa.
    55     Apres d’aço, qui pot donar estima
    56     al sobiran delit que surt de l’obra?
    57     Felicitat, per propi nom, li·n sobra,
    58     e fa que nos prop lo cel nos arrima:
    59     no·ns hi fa ’ntrar, mas no y entram sens ella,
    60     e destrohint l’hom, tu destruus aquella.

    61     Com pus subtil es nostra conexença,
    62     pus doloros es ton cruel damnatge;
    63     l’hom qui·l sentir e l’entendr’a salvatge,
    64     no sent delit ne del mal sofirença.
    65     D’amor nos ve la dolor que tu·ns dones,
    66     perque·ns tols ço que nostre voler ama:
    67     no sols honors, fills, riquea e fama,
    68     mas tot lo be que senten les persones.
    69     Ta fort dolor ab lo sentir jutjada,
    70     trau de tot seny quan es ymaginada.

    71     L’obra sera, en l’esguart de molts, gasta,
    72     perque no splich molts casos en que·ns toques;
    73     en compte son les pedres de les roques,
    74     mas dir tos mals lengua d’om no abasta:
    75     dones dolor ab delits acostada;
    76     lo qui la sent no coneix que tal sia:
    77     aquesta es quan parteix companyia
    78     entre·ls amants qui han vida mesclada,
    79     quant los delits se membren de la vida,
    80     e ta dolor ab delit es sentida.

    81     Diversitats de dolor en l’hom portes;
    82     aço sdeve segons que a nos trobes;
    83     ton mal es tant com lo delit que·ns robes;
    84     per ço tostemps nom de cruel reportes.
    85     Tan solament al qui en Deu espera,
    86     no follament, mas per sa bona obra,
    87     tu bona est, car per tu gran be cobra,
    88     anant en loch hon es sa vera spera.
    89     Ab tot aço, no li desplau lo viure,
    90     e quan li vens, no s’aparell’a riure.

    91     Passats son ja los qui mort desijaven
    92     per consaguir gloria ’n l’altre segle,
    93     e molt antichs qui·ls fon la raho regle
    94     en obrar ço que per virtut obraven.
    95     Carnals delits fan a l’hom la mort tembre,
    96     puix son aquells qu’en molt natura plaen;
    97     los del compost plahen, hoc e desplahen,
    98     e lur exces la raho vol que·ns membre,
    99     e si·ls repren e tolrr’aquells no basta,
    100    ja sens la mort per aquells dolor tasta.

    101    Los purs delits que pels senys homens senten,
    102    be atemprats, la dolor no s’i mescla,
    103    e los que son d’enteniment, sens mescla,
    104    que lo exces no toquen ne consenten;
    105    quan al mellor estat d’aquests hom munta,
    106    lo teu recort lur delit dolor torna.
    107    E, donchs, quant mes si l’anima·s contorna
    108    dins en lo cors, e per exir apunta,
    109    jaquint son be e tant quant hom pot rebre?
    110    En semblant cas lo leo torna lebre.

    111    A tu no tem qui no·n parteix la pensa,
    112    car passio fa loch a la costuma;
    113    axi mateix basta levar la suma
    114    que hom no deu tembre·l que no·s deffensa.
    115    En tu pensant, los delits no deliten;
    116    no delitant, pert se l’amor de vida;
    117    ladonchs virtut se troba enfortida.
    118    Los censuals en lo començ despiten,
    119    de que·s nodreix una terrible brega,
    120    e no fa poch lo qui a vençre plega.

    121    Axi com es pintada la Fortuna
    122    ab dos esguarts, hu trist e l’altr’alegre
    123    —mirant lo trist, resta·l cor d’home negre;
    124    per l’altr’esguart no y ha dolor alguna—,
    125    axi de tu: qui ab seny t’imagina,
    126    no es dolor qui en tu no fenesca,
    127    e qui trobar te vol dolça com bresca,
    128    no li falras, e de mals medicina
    129    e de sabor entre dolça y amarga,
    130    y al desperat, si·t requer, tu est larga.

    131    Ja son stats qui tal nunca·t sentiren,
    132    e molts, vivint, ta força han provada,
    133    a lur semblant veent te acostada,
    134    e ton poder de bon grat obeiren.
    135    E la raho per sa virtut los força
    136    de fer se forts, puix largament hi basta.
    137    Algu d’aquests mescladament te tasta;
    138    lo de cor flach no creu aquesta força,
    139    mas aço ’s ver que·l savi no espantes:
    140    caure no·l fas, mas a terra·l decantes.

    141    Nostra virtut, sens en Deu esperança,
    142    basta que Mort ab ardiment s’amprenga:
    143    ab molt delit, mas no ’n tant que s’estenga
    144    tolre dolor, mas a donar temprança
    145    tal que delit la dolor sobrepuja;
    146    de que s’ateny gran delit a sa hora,
    147    d’on l’arma tem e la carn agre plora.
    148    Tot elector, d’eleccio s’enuja;
    149    car l’esperit es prompte la mort pendre,
    150    mas lo compost no·s pot a tant estendre.

    151    Aço apar als homens gran miracle,
    152    que la virtut tant lo cor enfortesca,
    153    que la sabor de fel se torne bresca,
    154    l’ome faent a si mateix obstacle.
    155    Per una part ell requer de Mort fuyta,
    156    per altra va corrent envers aquella;
    157    aquest contrast tot ardiment exella,
    158    e dura tant fins veure que·l venç luyta;
    159    e si l’om venç, la Mort es avilada,
    160    matant la carn que li es subjugada.

    161    Dret natural es que l’hom la mort tema;
    162    axi mateix ha rahons contr’aquella:
    163    tot quant que mor a dolor s’aparella,
    164    car se corromp; e donchs la pus estrema,
    165    la part de l’hom que la mort senyoreja,
    166    porta dolor per la raho susdita.
    167    Per l’esperit, qui no mor, se delita
    168    en fer contrast, o por l’es cosa leja;
    169    sens esperar profit d’alguna cosa,
    170    se met a mort per la virtut dins closa.

    171    Sens interes de honor o riquea
    172    o d’alguns bens, fora de aquell propi,
    173    l’om contra Mort esser no vol repropi,
    174    ans cometra gran perill sens ferea.
    175    En loch secret, hon Deu es secretari,
    176    lo leo fort comet o bestia fera,
    177    o perill gran de qualsevol manera
    178    almenys no fuig, si no n’es voluntari;
    179    e si·n defuig, dolor apres l’agreuja;
    180    e si te fort, en gran delit alleuja.

    181    Los qui perills han per gloria vana,
    182    o per grans bens, o per delits atenyer,
    183    o ira fort los feu a mort enpenyer,
    184    tots aquests han gran causa qui·ls engana;
    185    altres son ja qui per vergonya sola
    186    cometen fets los quals ab dolor pasen,
    187    e si del fet bona suma levassen,
    188    gran es lo mal e poch be·ls aconsola;
    189    qui per moral virtut la mort assagen:
    190    aquests y aquells han cami per hon vagen.

    191    Delit, Dolor dins aquests se combaten,
    192    e venç aquell qui ’n l’om mes part hi troba;
    193    los qui no han de virtuts vestit roba,
    194    ço per que fan errat, per dol esclaten,
    195    puix que lur fi en mans de altri han mesa,
    196    volent de gent honor e vana fama;
    197    lur bon voler penja de flaca rama,
    198    com de lur fet james han pag’atesa.
    199    Molt fan per poch, e aquell poch los tolen
    200    los ignorants y los qu’enveja colen.

    201    Aquell gran be que per ta causa·s guanya,
    202    e lo delit, de virtut fortalea,
    203    causa li est; e·l destrus sens perea,
    204    car, morint, l’om pert quant al mon afanya.
    205    Ço es gran fet: que Mort, qui tot be mata,
    206    fora l’onest, l’om espere de cara,
    207    hoc e la fi que n’ha guanyat encara,
    208    puix apres Mort no cobrara la data.
    209    Ço per que u fa, es fi, mas no derrera,
    210    puix, apres mort, la major fi espera.

    211    Los qui la mort per qualque sguart arrisquen,
    212    o certament aquella elegeixen,
    213    alguna fi bon’o mala coneixen:
    214    crehen fer be com la vida y confisquen.
    215    Es veritat que l’hom qui mort arrisca,
    216    menys de sguart, o feu natura bona,
    217    qui en lo cor de l’hom valeros sona,
    218    que·l preu de si per la mort no·s desisca;
    219    e d’aquest es hom mateix lo ver jutje,
    220    e no y ha qui pus dretament ho jutje.

    221    D’aquella por que·ls senys, de la mort, senten,
    222    e les rahons qu’encontra d’ella·s funden,
    223    tots los escrits dels passats ho abunden;
    224    per ço no dich los mals que s’i assenten
    225    e los conforts que·l virtuos y aplica.
    226    Yo no recit ne coses per mi lestes
    227    de Seneca, e moltes altres gestes
    228    que·l cor de l’hom contra Mort fortifica.
    229    Ço que·l cors sent per la Mort, no s’escusa;
    230    lo sentir com de l’anima·ns acusa.

    231    Qui ’n son delit, o del mon, te sperança,
    232    si·s dol, quant mor, preste y la paciença;
    233    al qui servi ab treball e sciença,
    234    don li remey, puix hac en ell fiança.
    235    Lo qui es tal, deu esser maravella
    236    com ans del temps lo cor no li esclata,
    237    vehent que Mort l’animal cors li mata,
    238    ne ha rahons de sforç en contra d’ella;
    239    car de virtut moral no pres l’offici,
    240    al cors e·l mon ha servit com a nici.

    241    Ymaginat es l’om en tres maneres,
    242    e, segons viu, per la vida·s bateja:
    243    nom de brut pren si viu en vida leja;
    244    si moralment, costumes ha d’hom veres;
    245    si sobre hom passa la sua vida,
    246    es mes que hom, en angel se transforma.
    247    Segons que viu, de por de Mort pren forma,
    248    sabent que pert, e dubta la exida.
    249    Molts son perduts qu’en aver por no venen,
    250    perque d’infern no creen qu’alli penen.

    251    Qui pora dir la dolor que turmenta
    252    lo peccador, quant a la Mort s’acosta,
    253    perdent lo be que·s veu esser de costa,
    254    e tem anar hon delit no s’esmenta?
    255    Si com al mon los senys se delitaren,
    256    tots se dolran, havent exces contrari
    257    enpertostemps; car es tancat l’armari,
    258    hon son tancats aquells que dins entraren,
    259    dolent se tant com fer se pot que·s dolguen,
    260    no esperant que la dolor los tolguen.

    261    D’aquells ho dich qui ’n ley donada viuen,
    262    tement infern e paradis esperen;
    263    dels havents ley e be no la cregueren,
    264    perdent lo mon, de l’altre no s’esquiven;
    265    e de aquests, s’esdeve morals visquen.
    266    Mas los de mes en vida viciosa,
    267    la mort los es a ’quests tan dolorosa,
    268    segons lo be que·ls apar que·s desisquen;
    269    savis antichs en aço discordaren
    270    e different dolor entr’ells jutjaren.

    271    Qui pora dir que la mort mes l’agreuge:
    272    o qui ’n virtuts morals vol son be metre,
    273    donant li mes que·l mon no pot prometre
    274    —viure sens por, assegurat de greuge—,
    275    o qui ’n delits sensuals molt abunda,
    276    ab altres molts, honors grans e riqueses,
    277    mescladament ab dolors entorn meses,
    278    d’on torn atras lo qui molt s’i profunda?
    279    Yo prech a tots qe·m vullan d’affany traure:
    280    a qual d’aquests la mort deu mes desplaure?

    281    Per delitar, los homens vida volen,
    282    e sens delit en lo mon no treballen,
    283    e quant d’aquest lo viure los atallen,
    284    tant han dolor com delit haver solen.
    285    Doncs, puix delit major lo savi prenga
    286    en son obrar —per consegüent, en viure—,
    287    en major grau de dolor deu assiure,
    288    que·l menys perdent e menys delit atenga.
    289    Lo qui delit hac ab dolor embolta,
    290    ja ve a temps pregar per vida tolta.

    291    Tals son e tants los mals que Mort atraça
    292    naturalment al cos e arma ’nsemble,
    293    que yo·m penit dels que aci asemble:
    294    pochs son, segons los que la Mort abraça;
    295    per que dire dels que la Mort aporta
    296    a l’hom quant mor e tem mes que no espera.
    297    Aquest es mal de diversa manera:
    298    qui tem aquest e ’n l’altre se deporta:
    299    mas ha remey en contra son damnatge:
    300    la caritat que no·l sia salvatge.

    301    Qui en virtuts morals ha vida feta
    302    e consegui lo be d’hom per natura
    303    —fe, caritat ne d’esperanç’ach cura—,
    304    com animal hom feu vida perfeta.
    305    Tot fon dins si e vixque ’n alegria,
    306    menys de sentir los mals que altres senten;
    307    com vench a mort ses penses no consenten
    308    que la dolor terribl’ab ell no sia;
    309    car per amor de si feu sa fahena,
    310    no·l pagara Deu en la part centena.

    311    Menys de ser bo, per son saber hom basta
    312    en fer juhi qu’en Deu es la fi nostra;
    313    puix en est mon, ne pres la Mort, se mostra,
    314    en Deu roman, si raho no·s desgasta.
    315    Donchs, puix no es fi que l’home contente
    316    en los dos mons, raho es qu’en Deu sia,
    317    car, sino Ell, altre no·s trobaria
    318    que, fora Deu, a l’entendre·s presente.
    319    Tant quant l’om viu, moral virtut lo cumple;
    320    mas apres mort, Deu es lo que l’hom umple.

    321    Primer que leys fossen per Deu donades
    322    e per scrits se regissen los homens,
    323    dispondre·n volch natura molts prohomens:
    324    raels de be Deu en l’om ha creades.
    325    Ells de aço una sciença feren
    326    ab que lo mon una part se governa;
    327    los actes tots dels homens subalterna.
    328    Los vells antichs altre no·n conegueren;
    329    hagren de Deu conexença confusa;
    330    per ço la Mort a dolor los acusa.

    331    Tres principals fins son d’hon homens obren:
    332    una dins si, e l’altra tota fora,
    333    altra que dins e fora de si mora.
    334    Per lurs esguarts aquestes se descobren.
    335    Volen honor, gloria, bens o fama,
    336    e tot quant ve d’accident o natura,
    337    y aquella fi qu’en la virtut atura:
    338    d’aquestes fins lo voler d’hom s’enflama.
    339    L’altra ’s en Deu, qui a si nos convida;
    340    fora nos es, mas no ’s del tot partida.

    341    Tot quant se te per qualque sostinença,
    342    falleix quant fall aquell en qui·s fermava;
    343    fallint lo mon, qui ’n ell se delitava,
    344    pert si mateix e no n’ha conexença;
    345    e qui dins si e per si actes obra,
    346    vinent la Mort, tot lo seu be veu perdre,
    347    e fara prou deffenent se d’esperdre,
    348    pux s’arma es, defora del cors, pobra.
    349    Aquell escalf del qui en Deu espera,
    350    no troba ’n si per alguna manera.

    351    Puix que del mon e dins si l’hom no·s farta,
    352    sa porcio major esta deserta,
    353    puix apres mort l’anima es incerta
    354    de l’infinit, e mes si·l creur’aparta.
    355    Donchs entengam guanyar lo perdurable:
    356    aquest es Deu qui apres Mort nos prenga;
    357    qui l’infinit a creure ferm s’estenga,
    358    de paradis no·s lunya ser amable,
    359    com son semblant l’esperit lo cobeja,
    360    e lo finit per si te ’n cosa leja.

    361    Qui l’esperit infinit lo vol creure,
    362    molt li es prop que part de Deu lo crega;
    363    e qui tornar a son principi nega,
    364    no li es luny que toqu’en Deu descreure.
    365    E donchs puix Deu es lo principi nostre,
    366    complit es foll qui tornar no y desija;
    367    e qui del mon, per Deu, no se·n fastija,
    368    per chrestia molt devot no s’amostre.
    369    Deu e lo mon ensemps no·s poden colre;
    370    qui u vol fer tot, aparell se a dolre.

    371    Deu es tot be, e lo mon son contrari,
    372    e per ço es que lo qui Deu no ama,
    373    lo mon segueix e no ab coxa cama.
    374    Qui·l mon serveix, no sper de Deu salari.
    375    Per menor mon l’om per tots se nomena,
    376    e lo major resembla ’n moltes coses;
    377    aço es test auctentich, menys de gloses,
    378    que no ’s da buyt en la machina plena.
    379    Tot axi l’hom menys de obra no resta,
    380    e mala es, si no fa la honesta.

    381    Qui no vol be, forçat es que mal vulla.
    382    L’indiferent, sens assignar li terme,
    383    poch es de si, no te res a que·s ferme;
    384    ne ’n mal ne be no te loch qui l’aculla;
    385    e no pot ser que l’entendre romanga
    386    tan ocios que de res no entenga,
    387    e ve a tart que·l voler no s’entenga
    388    a res voler, planet o que se·n planga.
    389    Donchs, vullam Deu, aquella causa prima;
    390    si no farem, de cosa vana, stima.

    391    Algun tirant no feu tan alta ’mpresa,
    392    quant ell a ’mpres a si lo mon sotsmetre,
    393    con feu aquell qui son voler volch metre
    394    guanyar lo cel, hon es tota riquesa.
    395    Per fer aço, lo seu cos mes per terra,
    396    tolent de si tots delits qui·l torbassen;
    397    elegir volch penses qui l’ajudassen,
    398    a l’esperit, per fer a la carn guerra,
    399    e no ampra lances ne colobrines,
    400    mas les virtuts morals ab les divines.

    401    Mort lo mon tol y al conquistant conquesta,
    402    e si conquer lo cel pres mort, n’es digne;
    403    e tant es l’hom pus grosser e maligne
    404    com no conquer lo mon qu’apres mort resta,
    405    lo qual es fi, e lo present es via.
    406    Car lo mon es perque·ls homens hi visquen,
    407    vida ’s perque de virtuts no·s desisquen,
    408    e virtuts son per fer a Deu paria;
    409    e si aquest recors hom no encontra,
    410    tot quant ha fet en lo mon li es contra.

    411    Fe, caritat y esperança·ns hi porten;
    412    mas fe roman y esperanç’, a la porta,
    413    car la raho alli no les comporta.
    414    Creure no cal ço que·ls ulls se deporten;
    415    menys, esperar lo que present se mostra.
    416    Mas fruirem Deu qui tant esperavem;
    417    per caritat amarem qui amavem;
    418    aço sera tota la gloria nostra.
    419    Ella ’s la fi e les altres son via,
    420    sens ella ’s foll qui ’n Deu spera y fia.

    421    Mare de Deu e advocada mia,
    422    fes ab ton Fill que piados me sia.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CXII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc