Rialc
Rao 103.127

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Pus en tal punt m’avets, dona, portat,
    2      quez ay dit mal de la sayzos, del mons,
    3      del tempe, de vos, de me, qui suy al fons,
    4      ab cor fello he plens d’eniquitat,
    5      de vos me part e comjat er ne prench,
    6      car plus servir no us vull com ay en va,
    7      ne scriuray mes, ab ma paurugua ma:
    8      «Dona de be», ne us metray en tal rench.

    9      Ay me, las, trist!, que per mitg lo cor trench
    10     l’ora que pens ço que fazets ves mi,
    11     qui per null temps en vos servir falhi,
    12     mes er diray lo cas com s’esdevench,
    13     lo jorn que sort me feu entendr’en vos,
    14     e·l bon voler que us plague demostrar
    15     vas me, qui·m pusch a dreyt de vos clamar,
    16     que·l ffet no va si co·s dix entre nos.

    17     Sovengue us be, dona, de la rayzos
    18     que mi digues, lo jorn que no dech dir,
    19     car ffesta fonch e pot vos sovenir,
    20     que·ns promatem, assent sols tots abdos;
    21     mas lo promes no m’avets ges tengut,
    22     abans clar vey vos plau me gran dolor.
    23     Sertes, no·s tayn a dona de valor
    24     que sia nulls per ella dessabut.

    25     Mas, pus que·l jorn e lo temps es vengut
    26     que perlar deig, poblicare lo frau
    27     que vas me ffets, quez aquell dir me plau,
    28     car falsament usant, m’evets mogut;
    29     que·l jorn qu’ay dit, que·ns trobam nos ensemps,
    30     digues m’axi: «Vos sou tot mon esper,
    31     mon be, mon guoig e mon bell cavaller;
    32     altre que vos no volre, per null temps».

    33     Mas er, pus suy de tots plazers exemps,
    34     e m’avets mes axi del tot abaix,
    35     hoblidant me vostron cors tan falç, laix,
    36     que mes me val que seguir los estremps?
    37     Car, pus no m’a la fe pugut valer,
    38     que·m des, no crech null temps, d’est’or’anan,
    39     me valgua res, pus ab traffech camjan
    40     m’anats tots jorns mostrant me fent voler.

    41     Mas yeu, de cor, fforça, seyn e poder,
    42     e tengut ferm, amant vos mays que res;
    43     e vos, cuydant, per ço, fos al baix mes,
    44     ab vostron art, falç guiyn e mal saber,
    45     avets pensat tenir com un musol
    46     a me, tostemps metent me·l cap entorn;
    47     mas, crets de cert no basta vostron torn
    48     en ffer m’anar detras tan vil estol.

    49     De vostron cors partir lo cor no·m dol,
    50     ne·m dolra may, si be l’avets adorn,
    51     que tant de mal s’ensen en vostre forn,
    52     que cell qui y cou, bondat e preu li tol.

    53     Dona de mal: qui be us coneix, no col
    54     la fiesta gran que tenits cascun jorn;
    55     jo, qui us conech, vos ne vostron sojorn
    56     no·m plau d’uymes, mays vull trobar me sol.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 25.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc