Rialc
Rao 74.10

            Jaume Gassull


    1      Report d’unes noves me força que us diga
    2      lo que ja no puch cobrir ni callar:
    3      com veig, reverent mossen Fenollar,
    4      voleu ab tot hom tenir enemiga,
    5      hi, cas acordat, cercar mil baralles,
    6      debats y porfidies, contrasts y questions,
    7      passant tots los punts, los termens hi ralles,
    8      per fer que prevalguen les vostres rahons.

    9      Si en vostre jovent cercaveu reboltes,
    10     quant vos fes la brama tambe com ral quaix,
    11     encara que fesseu lavors alt o baix,
    12     lo temps, la edat cobrihen tals voltes;
    13     mas veure que us dure fins ara·l mal vici
    14     hi no us esmeneu de pratiques tals,
    15     voleu de diable usar del offici,
    16     trepant, pecigant, çercant tostems mals.

    17     Hi, per lo que us ame, lo cor no·m comporta
    18     callar lo que vull hoiau vos de mi,
    19     hi mes recordant me, per vos, que·m segui
    20     en dies passats deffora, en l’orta,
    21     en l’any de les morts, quant vos dels pagesos
    22     hagues bandejat los mots casolans:
    23     yo se qui·ns estaven, quan braus hi ençesos,
    24     si yo no y hagues tengudes les mans.

    25     Y encara voleu vos fer inventari
    26     dels actes hi vida de qui no us coneix,
    27     hi jens no pensau que no us ho mereix,
    28     ni quant es bon home hi digne notari.
    29     Per ço yo us suplich, per que altra vegada
    30     en altra congoixa semblant no us trobeu,
    31     vullau recordar vos qu’en boca çerrada
    32     no y entra la mosca, com vos be sabeu.

    33     Per uns olivars o peus d’oliveres,
    34     que no se si fan olives de olor,
    35     voleu malcorar hi metre mal cor
    36     a qui les conrrea, en moltes maneres
    37     dient li rahons que son escusades,
    38     hi mes pera vos, segons quin estau;
    39     que ja diu la gent, ab vostres pedrades
    40     dreçades a ell, a vos encontrau.

    41     Y a mi en estrem, mossenyer, me pesa
    42     hi tant, que no u baste del tot encarir
    43     qu’en mal ni en be negu puga dir
    44     que vos no tingau la lengua cortesa:
    45     hi lu diu que u feu de pura enveja,
    46     hi l’altre, qu’es tal lo vostre costum,
    47     hi l’altre respon qu’es cosa molt leia
    48     que prenguen de vos, en loch de lum, fum.

    49     Ferit crech que son del mal de Ximeno,
    50     com veig que la rata acaça al gat:
    51     si vos en lo naixer vos sou avançat
    52     quin mal vos hi mir lo bo d’en Moreno?
    53     Tornau, reverent, tornau a la ralla;
    54     mirau vos, mossenyer, un poch a l’espill,
    55     hi no direu oncle al qui en la talla,
    56     en dies y en obres, vos pot esser fill.

    57     Consell haveu dat a qui no·l demana:
    58     per ffur d’aquest regne cinch sous li deveu.
    59     mas ja se que u fa: que puix no podeu,
    60     voldrieu que tots perdessen la gana.
    61     Comunament vem, tantost qu’el temps passa,
    62     se pega l’anveja molt mes qu’el rovell:
    63     clama vos de vos que us sou cuytat massa,
    64     ab «no y puch fer pus» com feya en Borrell.

    65     Car bona us diria que fosseu, mossenyer,
    66     tallat de tal luna com es lo Johan;
    67     y al menys, no rebent en ell tal engan,
    68     no crech tan avant vos vessem empenyer.
    69     Y encara·n darieu la clocha de ales
    70     y ab ella, de tornes, lo vostre cerro,
    71     hi no us guastaria, lo pes de les bales
    72     dels anys que teniu, tan fort lo gipo.

    73     Que no se que y veu en ell vos, fins ara,
    74     per on lo dejau tenir en tan poch;
    75     que yo crech que basta passar tambe·l joch,
    76     que no restaria deutor de la tara,
    77     car veig de bon meliç la mostra deffora;
    78     si dins es corcat, axo yo no u se,
    79     mas crech que pora, a legua per hora,
    80     anar a son pas encara molt be.

    81     Puix ell no us demana favor ni ajuda,
    82     a vos qui us consella passar tant avant,
    83     que·m par que voleu posar al encant
    84     la força que vos teniu ja perduda?
    85     Renom de bon metge voleu vos y fama:
    86     si y creu molt guanyar, usau ne pels dos,
    87     y, a mal de renyons, faixau vos la cama;
    88     si may lo guariu, yo pague per vos.

    89     Haveu ho legit en cartes molt velles,
    90     o en l’Aviçenna, o en l’Ipocras?
    91     Yo no se nengu que no s’enganas
    92     en veure de vos tan grans maravelles.
    93     Moreno son mal confessa y atorga,
    94     que sta en lo desig tan fundo com veu:
    95     hi sens exarops donau li vos porga?
    96     en loch de guarir lo, matar lo voleu.

    97     No crech que n’ixcau per ara bon mestre,
    98     ni se que ses fet lo vostre saber,
    99     car veure los trets tan luny del paper
    100    senyalen no esser de home prou destre;
    101    donchs pratiques tals, mossenyer, dexau les,
    102    que vos per a elles no sou de son for,
    103    car may ab exarms, coniurs, ni paraules,
    104    he vist yo guarir de basques de cor.

    105    Si vos lo jutgau segons vostre fora,
    106    en cert, reverent, gran erra preniu,
    107    car veig lo anar asit y tan viu
    108    que mostra tenir molt prima la scorça;
    109    y·l caragol seu deu ser lo d’en Maura,
    110    que pren ab les baves les mosques al sol,
    111    y on fica la banya tant cava y laura,
    112    que moltes vegades forada·l trespol.

    113    D’uns gats que y ha lepols me sembla que sia,
    114    que, si dins en l’olla pot metre lo cap,
    115    per molt que li diguen «xo!» «fora!» ni «çap!»
    116    james del lepar deixar se sabria;
    117    y axi com uns goços que son d’una casta
    118    que diu lo reffrany: criat del Urgell,
    119    que ans que may deixe lo mos de la pasta,
    120    cent mil bastonades podeu dar en ell.

    121    Hi·l gat ab gest simple prou voltes arrapa;
    122    y tots dies vem mentir los senyals;
    123    y moltes vegades trobam menestrals
    124    y bons bevedors davall mala capa.
    125    Deixau li donchs vos meniar les olives,
    126    que mes que l’esturç, te fort lo ventrell;
    127    puix pera guarir li aquelles adives
    128    no li satisfa lo vostre consell.

    129    Perque, ben mirada la pratica sua,
    130    yo·l veig molt conforme al bon esquirol,
    131    que stant a la pluja, a l’ayre y al sol,
    132    s’adarga hi·s cobre tostemps ab la cua.
    133    Y tinch, per ma ffe, per cosa molt certa
    134    que, d’algunes bregues en que s’es trobat,
    135    encara li resta anar a la herta,
    136    portant de continu lo dart embagat.

    137    Puix canes ni banyes per dies no venen,
    138    jutgau per les obres y no pels cabells,
    139    majorment que huy dels jovens y vells
    140    les dones repelen, agaffen y prenen;
    141    e quant los vells fluixen, lavors eltes tiren
    142    a casa lo moble, la roba y diners;
    143    car be sabeu vos que·ls qui be ofren
    144    aquells a la stola arriben primers.

    145    Car no es lo temps qual esser solia
    146    com vos d’aquest abit anaveu vestit,
    147    que de la canço que deyeu de nit
    148    ab un «gran merces» pagaven de dia,
    149    y ab un ramellet y ab una floreta,
    150    que us dava la dama, restaveu content,
    151    pensant que tenieu soberga bestreta;
    152    y axi us governaven de fum y de vent.

    153    Y aquelles amors se deyen beneytes,
    154    car no s’encantaven a qui y dona mes;
    155    ni staven les dones sobre l’interes
    156    de nit ni de dia, vetlant ni asseytes.
    157    Y ab tot que may fon amor rahonable,
    158    car may per raho amor se regi,
    159    si en vostre temps la ves variable,
    160    poch ferma y fragil, pijor esta huy,

    161    segons lo que yo puch dir, ni escriure,
    162    mas sol per hoyda, que alre no y se,
    163    ab tot que james un dia de be
    164    me vist pera veurem de pena delliure;
    165    e huy ja nos usa que molt se detinga,
    166    perque l’esperar no·ls porte affany;
    167    mas si y ha que pendre, desigen que vinga
    168    e puix sia prest, si·s vol en mal guany.

    169    Si contra l’amor valgues saviesa,
    170    saber ni lo seny ni menys la edat,
    171    es cert que David se·n fora guardat;
    172    mas veig que·ls mes savis james l’an entesa.
    173    Puix no ignorau lo test ni la glosa
    174    de quant vos puch dir, ni menys lo decret,
    175    usau lo reffrany: no sab on se posa,
    176    en qui ni perque amor ni lo fret.

    177    Y ab tot que per jove no·s deja entendre,
    178    car prou se coneix que va cap avall,
    179    posar ne·l deveu tan poch en lo ball,
    180    qu’entre·ls espatlats se puixa compendre;
    181    car be conech yo que·ls vells que huy s’usen
    182    y tenen bon cor, bravegen tostemps,
    183    y apres ells mateixos s’enculpen y acusen,
    184    com volen dels jovens seguir los extrems.

    185    Y aquests, entre l’any, alguna vegada
    186    si passen carrera per un bell delit,
    187    encara que·ls faça apres mal proffit,
    188    alegres ne resten d’averla passada;
    189    pero si es forçat que tornen a correr,
    190    ab tanta congoixa s’afferren als crins,
    191    que, per molt que·ls vulla fortuna socorrer,
    192    prou mala jornada daran als roçins.

    193    Si ell es d’aquests que fan tals mesures,
    194    que prou per la mostra tambe no u descrech
    195    a vos que us hi va que porte son plech,
    196    lo cloure·l contracte a miges costures?
    197    Donchs, no li bequeu sobre la berena,
    198    en dir li que fa, si pot o no pot,
    199    que prou te que fer de mala fahena,
    200    si sense menjar ne bestrau al escot.

    201    Y axi·s pot be creure que sia possible
    202    lo si com lo no, segons va lo temps,
    203    que tant veig les coses anar pels extrems,
    204    que res yo no dubte esser impossible;
    205    e no fagau cas si ella se n’alta,
    206    si·l deu o no·l deu voler ni amar,
    207    que stant la raho en elles malalta,
    208    prou voltes se·n poden los comptes errar.

    209    Per que huy les dones estan malveades
    210    en fer lo reves del que deven fer,
    211    hi fan lo que deven quant no u han mester,
    212    si may per desastre ho fan a vegades;
    213    pero si alguna se·n troba que sia
    214    deffora d’est compte, traheu la·m del viu,
    215    y almenys ab raho per ella·s diria:
    216    una horoneta tan poch no fa stiu.

    217    Pero per no perdre lo tranch d’esta dança,
    218    ni d’esta madeixa lo cap ni lo fil,
    219    mostrar vos vull yo rahons mes de mil
    220    per hon lo Moreno no deu fer mudanç;
    221    perque, si y pensau, per molts bons respectes
    222    tantost mudareu de oppinio,
    223    si d’estes olives mirau los effectes,
    224    ni quant fortiffiquen la mia raho.

    225    Olives son fruyta portant avantatge
    226    en moltes maneres als altres fruytals;
    227    hi d’elles lo such guareix de molts mals;
    228    hi vallen les fulles a mal de bocatge;
    229    hi, verts o madures, tan grans bens reporten,
    230    hi no menys si son olives de olor,
    231    que·l cap y·l ventrell apuren, conforten,
    232    preserven d’umor y alegren lo cor.

    233    Olives son fruyta que l’oli hix d’elles,
    234    prement y estrenyent les, segons se pertany;
    235    y a Deu hi als sants pregam entre l’any
    236    ab molts patenostres semblants a d’aquelles,
    237    dels quals molt se alten hi s’ampren les dames;
    238    hi d’olis tan be no resten de buyt,
    239    hi·l dia de Rams beneheixen les rames
    240    de llor d’olivera, car tots fan un fruyt.

    241    Olives son bones al core y molt sanes,
    242    car moven y exciten del gust la sabor;
    243    y a voltes affilen tam prim lo rahor,
    244    que fan molt espesses alçar les capçanes;
    245    olives son fruyta qu’en l’any se reserva,
    246    molt fresca, molt tendra, molt vert hi gentil;
    247    y a causa del balsem que tant les conserva,
    248    al preu de la grana compram lo brasil.

    249    Olives son past de tanta dolçura,
    250    que·n poden menjar los jovens hi vells;
    251    hi·ls metges no·l veden als debils ventrells
    252    puix sien menjades ab tento y mesura;
    253    hi res no y ha en elles que no aproffite,
    254    car molt bon caliu se fa dels pinyols;
    255    donchs com se pot dir que no ressucite
    256    la sua licor als morts caragols?

    257    Car tanta virtut d’aquelles emana,
    258    que no pot sens oli cremar lo cresol,
    259    ni menys te sabor sens oli la col,
    260    ni·s pot sense oli cardar be la lana;
    261    per ço quant la lantia fa lum esmortida,
    262    se pot be coneixer ab fusta raho
    263    que deu tenir l’oli escas hi a mida,
    264    o es de la metcha roin lo coto.

    265    Donchs, puix lo Moreno s’esforça y treballa
    266    cercar del cami, la senda y atall,
    267    per metre en pollera y en past lo seu gall,
    268    deixau li menjar lo gra o la palla;
    269    devore si·s vol les rames hi fulles,
    270    la çoqua, los brots, lo cor hi raels,
    271    car puix que d’oliva sien par a fulles,
    272    millors li sabran que les canyamels.

    273    Pero si a vos, legint estes noves,
    274    vos creix la salina, o poch o no rres,
    275    hoint hi parlant axi de l’arnes,
    276    per res no vullau venir a les proves;
    277    mas si, per ventura, se mou jens la broqua,
    278    podeu fer lo compte d’aquell castella,
    279    que, stant mort de fam, al fum de la oqua
    280    tres pans de migans en sech se menja.

    281    Tan be si voleu, per lo que us conselle,
    282    que pague per vos los vostres cinch sous,
    283    puix es lo roydo maior que les nous,
    284    hi vos son content, de res no m’apelle;
    285    hi mes, si no us sembla que prou a mi toque
    286    voler vos reptar, hi us par que fet mal;
    287    puix part tant segura procure y advoque,
    288    si no us ve a compte, restem al cabal.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 12.

È la risposta alla poesia di Fenollar e Moreno, che apre il Procés de les olives (cfr. 60.5)

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc