Rialc
Rao 0h.28, 0h.28a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios arquebisbe sent Thomas de Conturberi 

    1      O sant excellent Thomas Conturberi,
    2      amat d’aquell Rey qui ’s tot poderos,
    3      a vos vull loar, puix dalt en l’imperi
    4      de Deu eternal regnau glorios.

    5      Estant en lo regne del rey d’Englaterra,
    6      vos, sant glorios prudent y perfet,
    7      morint l’arquebisbe d’aquella gran terra,
    8      en loch de aquell tantost fos elet;
    9      y aço per les grans virtuts que·s mostraven
    10     en vos, humil sant per Deu estimat,
    11     les quals per lo mon gran fama us donaven
    12     de home perfet ab gran sanctedat.

    13     La prima camisa que vos, sant, vestieu,
    14     fou l’aspre cilici ab que us arreas:
    15     sovint ab dejunis lo cors affligieu
    16     per ço que la carn en res no us sobras;
    17     en fer obres dignes lo temps occupaveu,
    18     perque Satanas no us ves ocios,
    19     la Sglesia santa tostemps exaltaveu
    20     mostrant vos humil y a tots gracios.

    21     Tots dies lavaveu a tretze fels pobres
    22     los peus y les mans, en terra prostrat,
    23     de misericordia complieu les obres,
    24     donant los diners ab gran caritat;
    25     mas per esquivar les glories tantes
    26     que us daven los homes en vostre sant temps,
    27     aquestes tals obres perfetes y santes,
    28     secretament vos les feyeu tostemps.

    29     Lo rey d’Englaterra, qui poch mantenia
    30     la Sglesia sancta en ses libertats,
    31     tement poch a Deu, vos dix que volia
    32     que vos, sant, seguisseu als altres prelats;
    33     mas vent que si feyeu lo quant ell vos deya
    34     seria lo temple de Deu destruhir,
    35     per ço, per deffendre la sancta Esgleya,
    36     james al que us dix volgues aderir.

    37     Lo rey, indignat per quant no us curaveu,
    38     dels seus manaments los quals ell vos feu,
    39     y vent que tots dies molt fort deffensaveu
    40     en sos privilegis lo temple de Deu,
    41     tenint delliber de molt envjar vos,
    42     puix vos no volieu complir son voler,
    43     a vos y als vostres ell feu bandejar vos,
    44     manant que us levassen tot vostre poder.

    45     Quant ves d’aquell rey lo seu gran desorde,
    46     tantost al sant Pare recorrer volgues,
    47     perque totes coses tornassen en orde
    48     ab vera justicia segons qu’es permes;
    49     y·l Papa mirant la gran differencia,
    50     volent entre·l rey y vos fer juhi,
    51     servant la justicia dona per sentencia
    52     que no us fos causat en res prejuhi.

    53     Quant ja fos tornat en vostra cadira,
    54     jatsia que vos pregasseu pel rey,
    55     aquell quant vos veu, mogut de gran ira,
    56     volgue us fer donar la mort sens remey;
    57     y axi·ls cavallers d’aquell se armaren
    58     per manament seu per dar vos la mort,
    59     y dins la esglesia tants colps vos donaren
    60     fins tant que del tot restas alli mort.

    61     Aquells reverents dels vostres canonges,
    62     per l’anima vostra volent tots pregar,
    63     y ensemps ab lo clero y frares y monges
    64     la missa de requiem volent celebrar,
    65     ab tot que tal missa aquells entonassen
    66     tantost fon oyda del cel una veu
    67     dient que l’offici de morts no cantassen,
    68     sino lo dels martres qui regnen ab Deu.

    69     Y axi los canonges y tots començaren
    70     l’offici dels martres ab gran goig dient:
    71     «Letabitur justus», y axi us exalçaren
    72     segons merexieu vos, sant reverent;
    73     en tant que l’offici aquells perseguiren,
    74     cantant ab los angels, fent tots hun sant cor,
    75     de hon tots ensemps a Deu benehiren
    76     qui dat vos havia dels cels lo tresor.

    77     Lo Rey just del cel, volent donar paga
    78     aquells qui en vos posaren les mans,
    79     cascu de aquells rebe cruel plaga,
    80     la qual los donava tots jorns penes grans:
    81     los huns paralitichs en terra cahien,
    82     los altres tornaren dements y orats,
    83     los altres de rabia les mans se mordien,
    84     y axi tots moriren punits y vexats.

    85     Miracles fes molts en mort y en vida,
    86     per quant tots los cechs clar veyen per vos,
    87     los sorts tots cobraven perfeta hoyda,
    88     y·ls morts feyeu viure, vos, sant glorios;
    89     los draps que la vostra persona vestia,
    90     los quals de la sanch restaren tenyits,
    91     sanaven tot mal y greu malaltia,
    92     y axi los malalts restaven guarits.

    93     Qui pot estimar la gloria tanta,
    94     la qual en lo cel vos ara teniu,
    95     y aço per deffendre la Sglesia santa
    96     y·l glorios temple del Fill de Deu viu,
    97     lo qual en est mon volgue molt honrar vos,
    98     mostrant a les gents la vostra valor,
    99     y apres en lo regne del cel heretar vos,
    100    hon ara regnau ab molta honor.

 

            Oracio

    1      O gran arquebisbe qui·l mon tot enrama
    2      de moltes virtuts y sants dominents,
    3      doctor y prelat de molt digna fama,
    4      reffugi segur d’aquell qui us reclama
    5      y lum verdadera de totes les gents,
    6      puix Deu eternal axi us excellia,
    7      que us feu ver pastor perfet y molt fel,
    8      suplich vos per ço siau nos vos guia
    9      perque no perdam en est mon la via
    10     que·ns porta segurs al regne del cel,
    11     pregant a Jesus, rey digne de gloria,
    12     que dels enemichs nos done victoria.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 106.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc