Rialc
Rao 89.11, 89.11a

           Ramon Llull


Del Consilii

    1      Un consilii vull començar
    2      en mon coratge, e xantar,
    3      per ço que faça enamorar
    4      tots cells qui ho poden far
    5      per Deus servir
    6      e lo Sepulcre conquerir:
    7      molt ho desir.

    8      En Consilii: tan gran siats,
    9      e tan bellament ordenats,
    10    que Deus ne sia molt honrat
    11    e mant hom ne sia salvats,
    12    e tot lo mon
    13    en lonch e ample e ’n pregon
    14    n’aja ahon.

    15    En Consili: no façats for
    16    per argent, castell, ne per or;
    17    temets ho com seny si que mor;
    18    car si avets bo e gran cor,
    19    a·l que diran
    20    juseu, sarray, cristian,
    21    tartres e man?

    22    En Consili: no siatz duptos,
    23    avar ni trist ne pereros;
    24    tan fort siat conplits d’amors,
    25    de suspirs lagrimes e plors,
    26    per bon amar,
    27    que Deus, vos faça acabar
    28    lo seu honrar.

    29    En Consili: hajats consell
    30    ab hom ardit e no volpell,
    31    a consellar per bon capdell;
    32    e si u havets serets molt bell;
    33    car hom vestit
    34    de viciis e mal esperit,
    35    es mal garnit.

    36    En Consili: qui us diu de no,
    37    de no diu al Senyor del tro,
    38    qui per amor en la creu fo:
    39    si ell lo lexa a bando
    40    al dyable,
    41    infern sea son estable
    42    turmentable.

    43    En Consilii: Deus vos ajut;
    44    tem me no siats descebut,
    45    car mant home ha leu volgut
    46    alcun be far, qui es recregut
    47    al començar;
    48    prech Deus que·ns vulla emparar
    49    ab bo amar.

    50    En Consilii: ans que parlets,
    51    guardats en quals començarets;
    52    en tots homens no vos fiets,
    53    car mant home no esta drets.
    54    A, bon amich!
    55    savi ’s qui per altre·s castich
    56    e tem destrich.

    57    En Consilii: lo pech molt
    58    enguana·l lop e lo leo,
    59    e la volp enguana al capo,
    60    e mant hoc es pijor que no.
    61    si nous guardats,
    62    per mant hom serets enguanats
    63    e meynspreats.

    64    En Consilii: guardats la fi
    65    de Deu, qui esta lo cami
    66    de paradis, veray fi;
    67    e si anats, vespr’e mati
    68    segur irets,
    69    barat ne tort mal no tembrets,
    70    perfayt serets.

Del Papa

    71    Senyer en Papa quint Clement,
    72    qui estats senyor de tanta gent:
    73    fayts que·l consilii sia breument;
    74    si trop hi fayts d’alonguament
    75    parra barat,
    76    e Deus vos en haura desgrat:
    77    serets jutjat.

    78    Senyer en Papa: que farets?
    79    vostre consili honrar l’ets?
    80    si no y fayts tot quant porets,
    81    per tot lo mon blasmat serets
    82    e mal volgut;
    83    mostrarets siats recresut,
    84    e es perdut.

    85    Senyer en Papa: que fara
    86    lo gran poder qui ’n vos esta?
    87    si no li fayts far quant pora,
    88    Jhesu Crist se·n clamara
    89    fortment de vos,
    90    e car no vol sia ocios;
    91    e es raysos.

    92    Senyer en Papa: tal vos riu,
    93    que volria no fossets viu;
    94    gardats que no siats altiu
    95    al consilii, qui esta riu
    96    e bon cami
    97    per que hom va a bona fi
    98    ab voler fi.

    99    Senyer en Papa: per lo mon
   100    en lonch e ample e pregon,
   101    vostre poder hi es entorn;
   102    per que sent Pere n’a sojorn,
   103    hajats lo ’n vos:
   104    no siats avar, pereras,
   105    mas larch e pros.

   106    Senyer en Papa: fayts preycar
   107    la sancta fe, e mostrar clar,
   108    per que venguon a batejar
   109    tuyt l’infesel, e per salvar;
   110    e eu say raysons
   111    contra que no val lurs sermons:
   112    dats hi perdons.

   113    Senyer en Papa: eu m’escus
   114    al bons rey salvayre, Jhesus,
   115    que eu vos n’e preguat sejus
   116    que·l consilii pugets ensus.
   117    Al jutjament
   118    diray que al Papa Climent
   119    ho fuy dient.

   120    Si el consilii no es ni val,
   121    pahor ay que n’isca gran mal;
   122    e qui dira: «Res no me·n cal»,
   123    crey que ira en mal hostal
   124    tots mals soffrir,
   125    pena e dan sens penedir,
   126    e sens exir.

   127    Senyer en Papa: Deus pregat
   128    que en est pas siats aydats,
   129    pel Sant Espirit espirats,
   130    per nostra Dona remenbrats;
   131    e·l Deu d’amor
   132    ajut a la cuyta major,
   133    per sa honor.

Dels Cardenals

   134    Cardenal es bo cardenil
   135    de gran porta bona, humil,
   136    per la qual entra hom gentil,
   137    que ço que fa tot va a fil.
   138    A! gran nom ha
   139    cardenal! Lo poder que ha,
   140    a! que·n fara?

   141    Cardenal es lo conseller
   142    del Papa, e ha lo poder
   143    que ha·l Papa en son mester,
   144    e ço que ensemps poden fer.
   145    A! qual punir,
   146    si ells no volen Deu servir!
   147    a! qui·l pot dir?

   148    Si·ls cardenals han bon consell
   149    que·l consilii, sia bo e bell,
   150    cascun ab gran gaug s’aparell,
   151    car Deus sera tots temps ab ell,
   152    sus en lo cel,
   153    Cherubin, Seraphim, Miquel
   154    e Gabriel.

   155    Cardenal que vol destorbar
   156    que consilii no·s puscha far,
   157    lo consilii sira clamar
   158    a Deu, qui·l venjara ben car.
   159    Las! que·s fara
   160    car no li·n valdra pug ne pla
   161    ne tot quant ha.

   162    Senyors Cardenals: ordenats
   163    que cavaller sia triats
   164    religios e si los dats
   165    ço del Temple, e les potestats
   166    d’altres maysos
   167    de les altres religies,
   168    cavallers bos.

   169    Tal cavaller vaja estar
   170    per tots temps may en Ultramar;
   171    la deena li fayts donar
   172    per lo Sepulcre a cobrar:
   173    lo gran poder
   174    que haura, qui lo pot saber?
   175    Vullats ho fer.

   176    Cell qui no fa·l be que pora,
   177    sapia que Deus se·n venjara;
   178    car en no far be, mal fara,
   179    e en far be null mal fara.
   180    E, donchs, Senyors,
   181    pus que·l poder esta en ves,
   182    estiats bos.

   183    Senyors Cardenals: dats a Deu
   184    lo vostre poder qui es seu;
   185    si no ho fayt, sera li greu:
   186    poriaus en venir mal leu.
   187    A! be us gardats
   188    que son poder no li tollats,
   189    car er venjats.

   190    Senyors Cardenals: ab voler
   191    podets tot lo mon conquerer,
   192    ab que donets vostre poder
   193    a Deu; e podets ho leu fer,
   194    pus que us vullats:
   195    si nou fayts sera car comprats.
   196    A! be us gardats!

   197    Senyors Cardenals: lo consilii
   198    fayts pervenir a bona fi,
   199    que val mays que argent ni cosi
   200    ne sejorn, vespre ne mati.
   201    A, Deus amat!
   202    ha son orde cardenalat
   203    que·n sia honrat.

Dels Princeps

   204    Senyors Princeps, Ducs e Marques:
   205    sapiats: gran maravella es
   206    si·l consilii no·s fa adis
   207    e lo millor qui paria, mes
   208    bo que no fo:
   209    cascu meta son ganfano,
   210    per gran perdo.

   211    Cavaller qui be sab amar
   212    en conquerir tot Ultramar,
   213    en nulla res no deu duptar;
   214    pensar pot que Deus vol aydar
   215    a sa honor.
   216    Vagen, donchs, rey, emperador
   217    ab gran vigor.

   218    Rey, emperayre e bar,
   219    eras veyrem si seran bo,
   220    ne de rayso fan guanfano
   221    e d’amor de Deu gonillo;
   222    e quals prelats
   223    diguen: «Nos som apparellats:
   224    senyors, anats!"»

   225    A! cavaller tany cavalcar,
   226    escut e sella e brocar,
   227    espasa e lança, e colps dar;
   228    e tayn li atresi amar,
   229    per conquerir
   230    lo Sepulcre, per Deu servir,
   231    peccats delir.

   232    Senyors Princeps: si prometets
   233    al Papa que trastuyt irets
   234    e que y farets tot quant porets,
   235    en gran vergonya lo metret
   236    si no us vol dar
   237    per lo Sepulcre a cobrar:
   238    vets lo·n pregar.

   239    Cavaller no tinch per cortes,
   240    si Deus no ama mays que res;
   241    no sab fer colops a manes
   242    d’amor, si gran peccador es.
   243    A, cavaller!
   244    en Deu servir fay ton poder,
   245    e volenter.

   246    Cavaller qui es servidor
   247    de Deu, no ha de res pahor,
   248    car confortes en son senyor
   249    e en força de bon’amor.
   250    A, cavaller!
   251    si tu vols esser bon guerrer
   252    ama be fer.

   253    Null cavaller esta ardit
   254    si de virtuts no es complit
   255    e falsa amor sia ’n son lit
   256    e que l’onor de Deu oblit.
   257    A, gran baro!
   258    mit tota ta entencio
   259    que sies bo.

   260    Cavaller es per dret servir
   261    e que lo mal faga fugir,
   262    per que lo be puscha venir,
   263    e que lo do per obeyr
   264    al Deu d’amar,
   265    ab que vaja en Ultramar
   266    be exalçar.

   267    Mays val cavaller pessejat
   268    per tal que Deus sia honrats,
   269    que malvat viu e desamats
   270    per Deu, e no plor sos peccats,
   271    A, cavallers!
   272    eras veyrem quals son primers
   273    e bons guerrers.

Dels Prelats

   274    Remembrar vull a los prelats,
   275    qui per Deu estan tan bastats,
   276    que no sien trop sejornats
   277    e que donen ço que·ls es dats,
   278    a conquistar
   279    tota la terra d’Ultramar,
   280    pus que·s pot far.

   281    Prelat, tant quant ha de poder
   282    en far be, lo be li quer
   283    que do a Deu de son aver;
   284    e lo donar es son be fer,
   285    en son bon loch;
   286    si no, de lay no·ls parra joch.
   287    A, fort los toch!

   288    Prelat: guarda guant est honrat
   289    per Jhesu Xrist, molt desonrat
   290    cant per tu esta pauc amat,
   291    e pel Sepulcre no cobrat.
   292    A! vay l’onrar
   293    per lo consilii emparar,
   294    sens cor avar.

   295    Senyors Prelats: e que farets
   296    de lo gran poder, que havets?
   297    A Deu honrar, dar lo volrets?
   298    Si no ho fayts, a! que direts
   299    al jutiament,
   300    can Deus dira: «Mon malvolent:
   301    vay a turment»?

   302    Prelat: no pots Deus enguanar,
   303    ne en res no lo pots forçar;
   304    e si del seu no li vols dar,
   305    de tus pora fortment venjar.
   306    Si no est bo.
   307    no hauras escusacio:
   308    dir t’a de no.

   309    Senyors Prelats: be son certa
   310    que si lo consilii no·s fa,
   311    vos hi metrets la vostra ma.
   312    Aquella ma, hon fogira
   313    a greu dolor
   314    perpetual, per qui·l Senyor
   315    ha desonor?

   316    Senyors Prelats: tan mal me sent,
   317    car vey alcu ensenyament,
   318    que·l consili no si’ nient.
   319    E si ho es, al falliment
   320    pena e mal,
   321    de qui serets perpetual
   322    malvat hostal!

   323    Senyors Prelats: be us es vengut
   324    si fayts consilii er rebut;
   325    si no·l fayts, mal vos es cresut,
   326    lo consilii no los sabut
   327    ne nomenats;
   328    per mant home serets blasmats
   329    e menyspreats.

   330    Senyors Prelats: no es leo
   331    qui no faça tembre·l molto;
   332    e diets hoc, e puis diu no;
   333    de ço en qui ha gran rays
   334    pauc es temut;
   335    bo li fora que estes mut,
   336    no recreut.

   337    Senyors Prelats: no val anell,
   338    ne gran cavall, ne bell mantell,
   339    ne gran flota de mant donzell,
   340    si en sos fayts no ha capdell
   341    discrecio,
   342    e que sia ardits e pro
   343    quant es rayso.

Dels Religiosos

   344    Religios: fayts monestir,
   345    per tal que y puscats Deu servir;
   346    si ’n Ultramar l’anats bastir,
   347    pel consilii podets venir
   348    e preycar,
   349    e per lo Papa a preguar
   350    e consellar.

   351    Religios bo se sotsmet
   352    a servir Deu quan ell va dret;
   353    e si contra·l consilii·s met,
   354    sots son habit esta nelet,
   355    habit de mal,
   356    sots lo qual habit no val
   357    ni es leyal.

   358    Religios contemplatiu,
   359    temor de Deu esta son niu;
   360    no tem menaces ne null briu,
   361    ne ixo vol esser seyorniu.
   362    Vay predicar
   363    que anem tuyt en Ultramar
   364    per Deus honrar.

   365    Religios: entin me be:
   366    si contra Deu fay nulla re,
   367    molt pus gran pena te cove,
   368    car fenys te que faces mays be
   369    que altre, e par
   370    que mays que altre·t deus gardar
   371    en lo mal far.

   372    Religios: si vols servir
   373    molt Deu, vay per s’amor morir,
   374    e de la sancta fe ver dir
   375    als infeels, per convertir;
   376    car gran plaer
   377    ha Deu d’om qui vol sostener
   378    mort per dir ver.

   379    Religios: oracio
   380    fay a Deu molt gran, qu’ell nos do
   381    consilii vertader e bo,
   382    e que·l Papa do gran perdo
   383    ab gran tresor;
   384    car l’un e l’altre han lo for,
   385    e mal hi mor.

   386    Religios: bo es presich
   387    que fas a l’om, que se castich,
   388    e que do acell qui te, rich;
   389    e pus que t’es mes en oblich,
   390    vay presycar
   391    lo Papa, que vulla passar
   392    en Ultramar.

   393    Religios: si·l Papa va
   394    en Ultramar, tot hom ira,
   395    tota la terra conquerra.
   396    Religios: si en tu ha
   397    gran ardiment,
   398    crida, preyca valentment
   399    e mantinent.

   400    Religios: tu saps que·l ca
   401    tant ladra, qu’om se·n desperta
   402    e fuig, lo mal e lo be fa.
   403    Qual de vosaltres ladrara
   404    per despertar
   405    aquells qui poden gran be far
   406    en Ultramar?

   407    Religios: lo teu habit
   408    deu esser de molt bens complit
   409    e de bons exemples garnit,
   410    per ver’amor esser ardit;
   411    e sens pahor
   412    deu esser gran preycador
   413    per lo Senyor.

De Contriccio

   414    Contricio: a mon albir
   415    trop vos delitats en dormir.
   416    Per que no anats cor ferir,
   417    del qual façats amor exir
   418    e gran amar,
   419    dolor, sospirs et molt plorar,
   420    per satisfar?

   421    Contricio: cell qui no us vol
   422    sens fin’amor, esta tot sol;
   423    e si lo cor contrit no·s dol,
   424    de tot en tot serets en sol:
   425    ja gras capo
   426    no us valra, A, dampnacio!
   427    prechs ni perdo.

   428    Contricio: lo nom perdrets
   429    si dels peccats dol no havets,
   430    e que·ls peccats tant no plorets
   431    com sabets que gran escarn fets:
   432    si no·ls mundats,
   433    plena estarets de barats
   434    e falsetats.

   435    Contricio: ypocrita
   436    vos va entorn, e si no·s fa
   437    lo consilii, vostra lana
   438    de falsetat mant hom vestra:
   439    per destruuir
   440    lo consili, fa jaquir
   441    Deus a servir.

   442    Contricio: vostre pano
   443    alguna vets es tracio;
   444    car ço que defores par bo,
   445    dedins es mal e fallyo
   446    e gran peccat;
   447    perque havets lo nom mudat
   448    per gran barat.

   449    Contricio: cot’e mantell
   450    fan de vos mant hom gran e bell;
   451    e si vos sots de bon capdell,
   452    Deus vol que hajats mant donzell
   453    e mant cavall
   454    a destruir mal en vall,
   455    d’on mal tresall.

   456    Contriccio: no us vull mentir;
   457    no·m play ab vos en lur dormir.
   458    D’on fayts devocio exir
   459    si·l consilii fayts er jaquir?
   460    E car plorats
   461    per ço que fasats grans barats,
   462    mal vos n’es dats.

   463    Contriccio: a vos me do,
   464    ab que amets devocio
   465    e far consilii gran e bo,
   466    fora de tota tracio
   467    e mal pensar:
   468    ab vos iray en Ultramar,
   469    be exalçar.

   470    Contriccio: qui be·s penet,
   471    tantost es exit de nelet,
   472    e en tot ço qui es ha dret,
   473    e per tot va cap eret
   474    e es ardit,
   475    pus que esta de mal exit,
   476    per vos garnit.

   477    Contriccio: lo dejunar
   478    que fayts, e·l suspir e·l plorar,
   479    oracio, e lo cantar,
   480    tot se coneix, al satisfar,
   481    de qual part ve,
   482    car luny esta lo mal al be:
   483    ço leu hom ve.

De Satisfaccio

   484    Satisfaccio es hostal
   485    en qui no esta negu mal
   486    ne tem menaces ne destral,
   487    car satisfer es son cabal;
   488    per que Deus ha,
   489    qui li ajuda ça e lla:
   490    segur’esta.

   491    Satisfaras a ton voler
   492    del mal que n’has fayt, ab be fer;
   493    satisfaras a ton saber,
   494    a ton membrar, a ton poder,
   495    que·ls dons a Deu,
   496    per ço que trestot sia seu
   497    ab tot son feu.

   498    Satisfaras a ton sentir,
   499    a ymaginar e consir,
   500    e en ço que no deus tenir,
   501    ab cor contrit e ab sospir
   502    de lo mal far,
   503    e gran sia lo desirar
   504    en Deus honrar.

   505    Satisfe consilii a Deu
   506    en tot ço que hi sia seu;
   507    si no u fas, mal te·n vendra leu
   508    en tot quant has, e sera·t greu.
   509    O, consilii!
   510    no·t valra tresor ne cosi
   511    a mala fi.

   512    Si lo consilii bo no·t sab
   513    de santedat te faras gab,
   514    null be menjaras en ton mab,
   515    l’ira de Deu sera en ton cap.
   516    A, robador!
   517    no faces a Deu desonor,
   518    lo teu Senyor.

   519    Consira quant t’a Deus donat
   520    e com te fa estar bastat,
   521    e quant es ço que l’has emblat:
   522    si no u sabs, mala fuyst nat.
   523    Hajes consell
   524    ab virtuts, no·t dons del coltell,
   525    hajes cabdell.

   526    Si no satisfas en est mon,
   527    en infern iras tan pregon,
   528    que de tot mal hauras haon
   529    e null be no·t sera entorn.
   530    A, cavaller!
   531    sies bo e valent guerrer,
   532    e vay primer.

   533    Si satisfas a ton parent
   534    d’ayço en que no has nient,
   535    no satisfas mas fentament:
   536    sabras ho al trespassament,
   537    can Deus dira:
   538    «Qui no satisfa ço que ha,
   539    dampnat sera».

   540    Si satisfas a ta honor
   541    mays que a Deu, car es millor;
   542    si a ell satisfas amor,
   543    ell te dara lo do major
   544    de salvament,
   545    hon estaras eternalment
   546    alegrament.

   547    Qui satisfa, si ha raho,
   548    no esta pech ne es molto;
   549    si al consilii diu de no,
   550    no estara veray ne bo,
   551    e tot lo mal
   552    qui li vendra, sera hostal
   553    de mal cabal.

De Devocio

   554    Devocio: e on estats?
   555    Poriem saber si vendriats
   556    a est consilii, si l’amats,
   557    e que al Papa tost digats
   558    e al Cardenal
   559    que dona sots de lur hostal,
   560    per fayt cabal?

   561    Devocio: de volentat
   562    siats cosina, de bontat,
   563    d’enteniment e de bon grat,
   564    e que noy sia null barat
   565    ne dir de no
   566    al consilii, com sia bo,
   567    de gran perdo.

   568    Devocio: lo consirar
   569    e li suspir e li plorar
   570    requeren a vos gran amar:
   571    parlats barons a escalfar,
   572    cascu vos port
   573    en Ultramar, e siats port
   574    de bon conort.

   575    Devocio: tot quant havets
   576    sia amor lausor e prets;
   577    e si no fayts quant far porets,
   578    fals e debades planyerets:
   579    vostre plorar
   580    e·ls suspirs, fayts per enganar
   581    contra be far.

   582    Devocio: ara·s parra
   583    si lo vostre plorar valra;
   584    e si no val, a·l qui creyra
   585    vos e Ramon per paraula
   586    e per ployar?
   587    Anats los altres enganar
   588    e baratar.

   589    Devocio: ara es temps
   590    que per vos sia tal comens,
   591    e per lo Papa quint Clemens
   592    tor lo mon ne sia jausens.
   593    E si fallyts,
   594    qui us creyr, per plors ne per crits,
   595    vostres bell dits?

   596    A! e que val gran capero
   597    en cap senes devocio?
   598    ne que val menjar gras capo
   599    emblat a son bon companyo,
   600    per Deus honrat,
   601    qui ab hom s’es aparentat
   602    per amistat?

   603    Devocio: iray plorar
   604    e al consili predicar
   605    als senyors qui lo poden far;
   606    e si vos hi volets anar
   607    e m’ajudats,
   608    cridarem tro si’altrejat
   609    be ordenats.

   610    Devocio sens ardiment,
   611    discrecio, ho estament,
   612    e sens manera d’ardiment,
   613    no valra·l consilii nient.
   614    Que nos farem?
   615    de bon fayts nos apparellem
   616    quant hi irem.

   617    Qui be ama, no ha pahor,
   618    ne res nos te a desonor,
   619    pus que de Deus es servidor.
   620    A! nostr’ostal lexem pahor;
   621    e ardiment
   622    sia nostre pa e piment,
   623    e bon talent.

De Oracio

   624    Oracio: venits ab nos,
   625    e que siam bons companyos;
   626    vos preyrets Deus, qui es bos,
   627    que ajut a fayre s’onors
   628    per si honrar,
   629    e lo consilii acabar
   630    per Ultramar.

   631    Oracio: a Deu pregats
   632    que al Papa do volentats,
   633    com es lo poder que·ls ha dats
   634    als cardenals e als prelats
   635    e los barons
   636    e a totes religions,
   637    per far fayts bons.

   638    Oracio: qui pregua Deu
   639    que perdo los peccats leu
   640    e·l do, e no vol esser seu,
   641    lo consilii li es molt greu:
   642    va per cami
   643    a hostal greu de mala fi,
   644    vespr’e mati.

   645    Oracio: en mant hom sots,
   646    qui Deus prega, per ço desots
   647    plora, sospira al senglots,
   648    e de Deu no·l cal una nots;
   649    per que fallyts,
   650    car ets en homens mal nuyrits
   651    de bon fayts dits.

   652    Oracio: si com preguats,
   653    ço que en boca vos formats
   654    en vestre cor mal pensats
   655    com lo façats, greument errats:
   656    res no valets,
   657    car no fayts lo be que parlets,
   658    e mal volets.

   659    Oracio: Deus diu de no
   660    a qui·l pregua ab tracio
   661    ab sacriffici qui es bo
   662    mala lo met en son mento.
   663    Anats dormir:
   664    mantes vets m’avets fayt fallir,
   665    Deus escarnir.

   666    Oracio: a l’home pech
   667    diu hom «tavech bavech»:
   668    e com vos estats fals alberch
   669    be us fay qui us diu «famech».
   670    Oracio:
   671    lo mal puja e lo be no;
   672    Deus vos perdo.

   673    Los apostols predicaven,
   674    Deus los dava que volien,
   675    los infeels convertien
   676    e per amar ell morien,
   677    e per honrar.
   678    Trop vos havets venuda car
   679    per oblidar.

   680    Oracio: veix vos xantar
   681    molt, e petits miracles far;
   682    ab petit vos vey destorbar:
   683    par que no hajats gran amar
   684    mas en cosi,
   685    en sejornar e en bon vi
   686    e en aur fi

   687    Oracio: ja no anets
   688    al consilii, si no volets,
   689    car Deus hi perdra sos drets;
   690    e si vos molt mar volets,
   691    Deus vos valra;
   692    per vos lo consili·s fara,
   693    e·l ben vendra.

   694    Ramon fa tot ço que pot far
   695    per bon consilii ordenar
   696    ab la senyera, e preycar
   697    a cells qui·l poden ordenar
   698    per gran amor,
   699    e qui han la força major
   700    per lo Senyor.

   701    Senyor Deus: pluja,
   702    per que·l mal fuja,
   703    car pecat puja!

   704    Senyor: tal Pluja donats,
   705    que enamor Papa, Prelats,
   706    el Sepulcre sia cobrats
   707    e lo gran nom vostre honrats.
   708    Senyor Deus: pluja,
   709    per que·l mal fuja,
   710    car pecat puja!

   711    Can el consilii er justats,
   712    ver Deus, justicia donats
   713    per conseller a los prelats;
   714    car no y sera null barats:
   715    al consilii, ver Deu, aydats.
   716    Senyor Deus: pluja,
   717    per que·l mal fuja,
   718    car pecat puja!

   719    Prudencia sia conseller,
   720    que consella fayt verdader:
   721    a los consilii es mester;
   722    sens ella no valra diner,
   723    Senyor Deus: pluja,
   724    per que·l mal fuja,
   725    car pecat puja!

   726    Fortitudo de gran confort
   727    de lo consilii sia port;
   728    si no u es ja me·n desconort,
   729    car lo be hi perdra son sort.
   730    Senyor Deus: pluja,
   731    per que·l mal fuja,
   732    car pecat puja!

   733    Si lo consilii ha son for,
   734    temprança, gran sera·l tresor,
   735    car tot sera vestit de or,
   736    e de virtut e de bon cor.
   737    Senyor Deus: pluja,
   738    per que·l mal fuja,
   739    car pecat puja!

   740    Si la fe grans amichs no ha
   741    a los consilii, que fara?
   742    lo consilii se clamara
   743    a Deu, car la fe no y valra.
   744    Senyor Deus: pluja,
   745    per que·l mal fuja,
   746    car pecat puja!

   747    Qui·l consilii volra honrar.
   748    esperança vulla menar,
   749    car ab ellas pora ’cabar:
   750    fals hom no y pora contrastar.
   751    Senyor Deus: pluja,
   752    per que·l mal fuja,
   753    car pecat puja!

   754    Caritat: venits aydar
   755    al consilii, per lo be far,
   756    el Papa a enamorar
   757    e cardenals a consellar.
   758    Senyor Deus: pluja,
   759    per que·l mal fuja,
   760    car pecat puja!

   761    Avaricia es cami
   762    per qui hom va a mala fi;
   763    si ella es al consilii
   764    ell no valra .j. peytavi.
   765    Senyor Deus: pluja,
   766    per que·l mal fuja,
   767    car pecat puja!

   768    Glotonia es destral
   769    ab colp mortal:
   770    si al consilii ha hostal,
   771    lo consilii en res no val.
   772    Senyor Deus: pluja,
   773    per que·l mal fuja,
   774    car pecat puja!

   775    Luxuria es peccat
   776    per tot lo mon escampat:
   777    del consilii sia gitat
   778    e tot hom d’ella enamorat.
   779    Senyor Deus: pluja,
   780    per que·l mal fuja,
   781    car pecat puja!

   782    Si al consilii va ergull
   783    ab null hom, ne en ell l’acull,
   784    tot hi sera de mal escull:
   785    no y cal anar Ramon Lull.
   786    Senyor Deus: pluja,
   787    per que·l mal fuja,
   788    car pecat puja!

   789    Accidia es necligar
   790    de far be, e destorbar:
   791    si al consilii pot entrar,
   792    no y cal null hom bo anar.
   793    Senyor Deus: pluja,
   794    per que·l mal fuja,
   795    car pecat puja!

   796    Enveja es desijament
   797    de fembra, castell e argent:
   798    si lo consilii es son parent,
   799    tot sera vestit de nient.
   800    Senyor Deus: pluja,
   801    per que·l mal fuja,
   802    car pecat puja!

   803    Ira es trista passio;
   804    d’ella no ve consell bo:
   805    si al consilii ha mayso,
   806    lo consilii no sera bo.
   807    Senyor Deus: pluja,
   808    que Ramon suja,
   809    car pecat puja!

 

 

 

Ed. Salvador Galmés: Ramon Llull, Rims, vol. II, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1938, p. 255.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc