Rialc
Rao 26bis.6

            Ramon Boter


    1      Si com Adam per dona fon vençut
    2      menjant del fruyt qui li era vedat,
    3      e, deslibert, fon tantost subjugat,
    4      liurant sos fills a jou de servitut,
    5      axi m’a pres de vos, m’enamorada,
    6      lo jom que·s viu tan belle y accellent,
    7      que de senyor en un punt fuy servent,
    8      tenint mos bens e pensa subjugada.

    9      No m’i do res pus que sou dirivada
    10     per la millor de quantes vuy ne son;
    11     e lo treball qui tan fort me confon
    12     de vos per mi a ma vida aviada.
    13     Ab bon esper vostra vida·m fa viure,
    14     e no m’espant perque·l guordo leguia,
    15     car franch senyor sol dar mes en un dia
    16     que no l’avar nombrant poria scriure.

    17     En vostres mans sia mon plor e riure,
    18     e de vassall muntar m’a gran senyor;
    19     en vos esta mon goig e ma dolor,
    20     e da baix banch en gran cadira ciure.
    21     Lo bon senyor lo bon vassall augmenta,
    22     pus lo servey ab cor senser e pur,
    23     si com fas jo, qu’en part may no m’atur
    24     sino en loch hon a vos mir o senta.

    25     Tots mos desigs son que siau contenta
    26     de quant pratich ne fas per vostre grat;
    27     e lo de dins que·m sia declarat,
    28     car tal espant tots dies m’espaventa.
    29     E, fet jo cert que m’atorgueu servir,
    30     tots los delits ab mi seran hunits,
    31     e los treballs debils e afflaquits
    32     tremetre ’n part hon no·ls pugua hoyr.

    33     Gracie y seny, als no desig sentir
    34     sino quel mot que vos e jo ’ntenem;
    35     e, si·l vol, puys me vingues dan strem,
    36     car qui be viu, be costuma morir.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Ramon Boter i l’herència d’Ausias March, in Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. II, Barcelona, P.A.M., 1986, pp. 253-293.

 

Incipitario di Ramon Boter
Indice degli autori

Rialc