Rialc
Rao 0.36

            Poesie anonime


    1      De Jesus sou tant amada,
    2      Magdelena reverent,
    3      que per tots esser loada
    4      merexeu degudament.

    5      Lo gran Deu vos ha retreta
    6      de tota perdissio,
    7      fferint vos ab la sageta
    8      de vera contriccio.
    9      Y quant vos ague nafrada
    10     conagues molt clarament
    11     quant staveu apertada
    12     de Jesus omnipotent.

    13     Quant hois la veu divina,
    14     promptament la hobeis,
    15     desigant la medessina
    16     del Metge de paradis,
    17     la qual vos fou atorgada
    18     per Aquel, benignament,
    19     quant ploras vostra errada
    20     com a vera penident.

    21     Corragues ab confiança
    22     a la font de caritat,
    23     tenint ferma sperança
    24     que us aurie pietat.
    25     E lo dolç Jesus, mirada
    26     la fe vostra tan ardent,
    27     quant vos veya tribulada
    28     consola us molt dolsament.

    29     Qui pot dir lo que gustaveu
    30     sobre·ls peus del Redemptor,
    31     quant plorant los li lavaveu
    32     ab lagrimes de dolor?
    33     Y ab los cabells axugada
    34     la carn sua acellent,
    35     ffos ab Ell passificada
    36     quant l’untas ab lo unguent.

    37     Lo feriseu murmura[va]
    38     contra·l Rey selestial,
    39     com Aquell vos demostrava
    40     de amor tan gran senyal.
    41     Mas la bondat increada
    42     corregi de continent
    43     la pensa d’aquell malvada,
    44     exalsant vos altament.

    45     A Jesus fou agradable
    46     vostre doloros plorar,
    47     tant que us dix, ab veu affable,
    48     no volguesseu mes peccar.
    49     Pus vos era perdonada
    50     vostra culpa largament.
    51     Peus hi mans, stant prostrada,
    52     li besas alegrament.

    53     Pus a Deu fos convertida,
    54     may Aquell desemperas,
    55     tant ereu ab Ell unida
    56     que lo mon tot menyspreas.
    57     Axi staveu transformada
    58     ab Jesus perfetament,
    59     que veure us d’Aquell lunyada
    60     vos era cruel turment.

    61     Vos servis la gran Reyna
    62     ab son Fill, lo Rey del cel,
    63     seguint d’aquells la doctrina,
    64     qu’es pus dolça que la mel.
    65     Tal dexebla·lls sou stada
    66     que·s pot dir segurament
    67     que sou la mes senyalada
    68     santa del Nou Testament.

    69     Accellent contemplativa
    70     vos ha fet lo Creador
    71     lavant vos ab l’aygua viva
    72     de la sua font d’amor.
    73     E fos tant purificada
    74     en aquell sant lavament
    75     que restas molt inflamada,
    76     de amor la mes fervent.

    77     Quant lo Redemptor moria
    78     vostres dolors foren grans;
    79     solls la Verge us prescehia
    80     entre tots los circunstants.
    81     Estaveu ab Ell clavada,
    82     plorant dolorosament,
    83     tenint la creu abresçada
    84     hon penjave l’Ignosçent.

    85     Mort Jesus, aquells tres dias
    86     may cessaren vostres plors,
    87     supplicant a las Marias
    88     qui untasen lo sant cors.
    89     E quant foreu arribada
    90     al portal del moniment,
    91     la dolor fou aumentada
    92     quant trobas Aquell absent.

    93     Be us mostra amor de para
    94     Jesus quant resussita
    95     com, apres la dolça Mara,
    96     ans qu’a tots vos consola;
    97     com a filla stimada
    98     qui us amava carament,
    99     ffos molt priviligiada
    100    en veure·l primerament.

    101    Vos sentis gran alegria
    102    quant Jesus vos nomena,
    103    hoint lo nom de Maria
    104    vostre cor se altera.
    105    Conexent la veu sagrada
    106    qui us perlava mançament,
    107    als seus peus, hon fos senada,
    108    vos lansas profundament.

    109    Arribada en Massella
    110    prehicas la santa ley,
    111    convertint per maravella
    112    la reyna e lo rey.
    113    De la fe inmaculada
    114    los donas tal sentiment
    115    que manaren fos onrada
    116    e guardada fermamament.

    117    Digna fos de gran corona
    118    per los vostres molts afanys
    119    que passa vostra persona
    120    en desert per trenta anys,
    121    hon stigues despullada
    122    molt gran temps sens vestiment,
    123    de cabells sols abrigada
    124    vostre carn honestament.

    125    Lo menjar de cascun dia
    126    vos era del cel portat,
    127    e alla·ll vos tremetia
    128    Jesus, vostre dolç amat,
    129    qui us tenia preparada
    130    per al vostre pujament
    131    una accellent posada,
    132    hon regnau molt resplandent.

    133    Los sants angels s’alegraven
    134    ab vos, santa, en lo mon.
    135    Vostre cors en alt pujaven
    136    set vegadas cascun jorn.
    137    Hi venguda la jornada
    138    del vostre sant passament,
    139    per aquells fos presentada
    140    en los cells trihunfantment.

    141    Donchs, pus sou tant exalsada
    142    ab Jesus eternalment,
    143    que siau ma advocada
    144    vos supplique humilment.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: P. || 70 lo] al. — 110 prehicas] vos prehicas.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc