Rialc
Rao 138.1a, 138.1b, 138.1c, 138.1d, 138.1e, 138.1f, 138.1g, 138.1h

            Francesc Prats


    1      Ab dolor, Senyor, contemple,
    2      conexent me tan ingrat,
    3      lo teu glorios exemple
    4      de virtuts que he oblidat.
    5      Ple de fastig, vana gloria
    6      me abrassa cascun dia.
    7      E pero l’anima mia
    8      a tu volta la memoria.

    9      E dich a mi: que fare?
    10     Invidios, ab cubdicia
    11     sutzetat ligat me te.
    12     Lo cor tinch ple de malicia.
    13     Trist de mi! E qual victoria
    14     dels vicis se pot haver,
    15     sino pensar de voler
    16     a tu voltar la memoria?

    17     Confessat primerament,
    18     humiliat e contricte,
    19     i satisfet plenament,
    20     axi com la raho dicta,
    21     de la vida transitoria
    22     he tot mi alienat.
    23     en Jherico so entrat,
    24     voltant a tu la memoria.

    25     Fent oracio en l’hort,
    26     Jhesus, apres de la cena,
    27     sentint congoxa de mort,
    28     l’anima vostra serena,
    29     sedejant nostra salut,
    30     elegis morir en creu
    31     ab sobirana virtut,
    32     en la Passio molt greu.

    33     Sedejant nostra salut,
    34     elegis morir en creu.

    35     Nostre Senyor Jhesucrist
    36     e Fill de l’eternal Pare,
    37     qui humilitat mostrist,
    38     elegint tan dolça Mare,
    39     supplicam te humilment,
    40     puix oracio ens ajuda
    41     que sia en nos coneguda
    42     humilitat permanent.

    43     Pres en l’hort, ab mans ligades,
    44     a Anna fuist presentat
    45     ab durs bufets e galtades.
    46     E ha·t, Senyor, demanat:
    47     Quina es la tua doctrina?
    48     E tos dexebles quals son?
    49     ab scarn e scopina,
    50     diuen a Tu Rey del mon.

    51     Quina es la tua doctrina?
    52     E tos dexebles quals son?

    53     O Jhesucrist, ver Messies,
    54     a qui Judes ha trahit,
    55     endressa les nostres vies,
    56     qui per cruels est ferit.
    57     Presentat als sacerdots,
    58     davant lo Pare ens presenta.
    59     En huyr los teus devots,
    60     la pietat no s’absenta.

    61     Humil davant Cayfas,
    62     te doblen la injuria,
    63     i en la sagrada fas
    64     escupen de nit e dia.
    65     Blasfemies te imposen,
    66     de les quals t’est escusat.

    67     E los inichs no reposen,
    68     mirant tanta dignitat.

    69     Blasfemies te imposen,
    70     de les quals t’est escusat.

    71     Pacient dels pacients,
    72     portant nostres injuries
    73     de scarns e batiments,
    74     sana nostres malalties
    75     de peccats. E pasciencia
    76     posa dins lo nostre cor,
    77     per tant que obediencia,
    78     nos confort en la dolor.

    79     Tu, princep e Rey del mon,
    80     els subdits ligat presenten
    81     qui endreces tots quants son.
    82     D’acusar te no s’absenten.
    83     Ab molt scarn t’han vestida
    84     roba de blanca color.
    85     Volen que perdes la vida
    86     tu qui est vida, Senyor.
    87     Ab molt scarn t’han vestida
    88     roba de blanca color.

    89     Mon deu i sola virtut
    90     de crims enormes t’acusen,
    91     e Tu est comparegut.
    92     E ninguns, Senyor, te scusen.
    93     Innocent, la innocencia
    94     tua face·ns innocente
    95     al juy, quant en ta presencia,
    96     tots, en carn, serem presents.

    97     Ab molt scarn, Rey dels Reys,
    98     blanca porpra t’han vestida.
    99     De spines, que no hu mereys,
    100    la testa han affligida.
    101    En lo pilar t’han ligat
    102    de pedra freda e dura.
    103    Lo jutge han incitat
    104    que et fes batre sens mesura.
    105    En pilar te han ligat
    106    de pedra freda y dura

    107    Redemptor, qui, per scarns,
    108    portes corona de spines,
    109    les lascivoles carns
    110    constreny les ab disciplines
    111    i fes que la culpa nostra,
    112    conexent, la judiduem,
    113    i de penedir nos mostra,
    114    perque tu sol adorem.

    115    Confirmada la sentencia
    116    del tenint-loch dels romans,
    117    contra Tu, Deu de clemencia,
    118    ligant, ab cordes, les mans.
    119    Aportist la creu, benigne.
    120    En aquella t’han clavat,
    121    com a malfactor insigne,
    122    ab molta impietat.

    123    Aportist la creu, benigne.
    124    En aquella t’han clavat.

    125    Jesus bo, qui has portada
    126    sentencia tan iniqua,
    127    ab voluntat reprovada
    128    de gent folla qui et judica,
    129    clava·ns, o Christ, per amor,
    130    en la creu de penitencia.
    131    Fes sempre que el nostre cor
    132    sia sots obediencia.

    133    Ab alt so, en creu posat
    134    O Pare! Senyor, cridas:
    135    Per que m’has desemparat?
    136    A Ell vos recomanas,
    137    inclinant la humil testa,
    138    e spiras ab gran tristura.
    139    e lavors fonch manifesta
    140    la Sagrada Scriptura.

    141    Inclinant la humil testa,
    142    e spiras ab gran tristura.

    143    Per aquell darrer parlar,
    144    Dient «in manus tuas»,
    145    te venim a supplicar
    146    que, en lo terrible pas
    147    de la mort, nos recomanes
    148    al teu Pare, Jesus bo,
    149    i fes que no sia vana
    150    la nostra oracio.

 

 

 

Ed. Gaspar Munar i Miquel Pascual: Francesc Prats, Llibre de Contemplació, Palma, Font, 1985, p. 7.

Č l’opera della Devota Contemplació, preceduta da un vers (138.9) e seguita dall’Obra del Sagrament de Bona Grŕcia. Questa, che rappresenta un complemento della Devota Contemplació č composta da un exordi (138.5) e da quattro vers (138.6, 138.8, 138.7 e 138.2). 

 

Incipitario di Francesc Prats
Indice degli autori

Rialc