Rialc
Rao 98.1

            Pere Martines


    1      Palma tenint Jhesus alt en la çima,
    2      arch triunfal qui soste la fe nostra,
    3      pilar exçelç on l’Eternal s’arima,
    4      noble giguant y gran de gran estima,
    5      e qui us pot loar mirant l’ymage vostra
    6      entre·ls perfets tenir perfeta mostra?
    7      Vos sou lo pas, lo pont y la gran barca,
    8      la nau d’amor portant rica pastura
    9      per hon passas l’etern Deu hi monarca;
    10     pintada veig per tots lochs esta marcha:
    11     temples, carrers, portals, ab viva cura,
    12     brodats estan de tan real figura.

    13     Homilitat feu desigas la pensa
    14     servir gran Rey, segons lo test declara;
    15     vingues d’aci a l’infernal ofensa,
    16     mas del Sathan vos fon la creu defensa
    17     y, conexent lavos l’error tan clara
    18     prest elegis fer vida molt preclara.
    19     Un ermita, donant vos lo batisme,
    20     mudas lo nom de Reprovat tristisim:
    21     Cristofol sant vol dir «portant l’Altisme»,
    22     dels canancus dexant lo trist loysme;
    23     axi tornas, de pobre, molt riquissim,
    24     de plor, en goig, de infel, a fel santisim.

    25     Ab tres pilots, amor, fe y esperança,
    26     pasas pel riu trossells d’omens ab pena,
    27     molt pascient y ab ferma confiança,
    28     fins tant que fes del muscle sant balança,
    29     y axi pessas or fi de pura mena,
    30     l’eternal Verb portant damunt la squena.
    31     Y com la creu lo sostingue passible,
    32     e Symeon y sa mare infanta,
    33     vos lo tingues inmortal inpassible,
    34     y·l qui tocar en l’ort, fen se vissible,
    35     gens no·s dexa a Magdalena santa,
    36     del çel vingue a seure ’n vostra manta.

    37     Teholech gran restas en esta luyta
    38     passant al coll l’anyell Deu Hom benigne,
    39     y apres tantost cuytas ab molta cuyta
    40     a tresplantar de fe la dolça fruyta
    41     en los infels, bon cavaller insigne,
    42     fort destruynt l’exercit del Maligne.
    43     Hi dels primers encontres vos pegaren
    44     un gran bufet, senblant al cas inorme
    45     quant los juheus a Crist altre·n donaren;
    46     on demostras los qui sos mals vengaren
    47     no ser prou fels, y vos a ells diforme,
    48     y en nom hi fets a Jhesus molt conforme.

    49     Vingueren molts oynt vostres morlanes
    50     sonar la ffe tan dolçament y afable,
    51     hi convertits, dexant les sectes vanes,
    52     mullers hi fills, y les vides mundanes,
    53     marters morint, vençeren lo diable,
    54     prenint l’esforç de vos, sant venerable.
    55     Y·l rey tira tan gran yra prenia,
    56     qu’, armats doçents, trames per vos ofendre;
    57     als quals preycas, parlant ab alegria,
    58     com Jhesus feu, quant Judes lo trahia,
    59     als d’Irael, deixant vos, sens contendre,
    60     anyell homil, les mans a ligar y pendre.

    61     Pintat d’açots, de foch, plagues y penes,
    62     y de turments brodat com una lista,
    63     la ma cruel, tallant del coll les venes,
    64     la sanch brolla, donant de lum estrenes
    65     al poble cech, y·l rey cobra la vista
    66     com feu Longi al peu de la creu trista.
    67     Si·l gran prosses legim de la gran vida,
    68     martre penat en mans d’infels manobres,
    69     se pot ben dir que la teniu guarnida
    70     de grans virtuts y esmalts tan excellida,
    71     y a l’infinit tresor de richs y pobres
    72     molt li senblau, Cristofol, en les obres.

    73     Axi nafrat, com l’escrit meu reporta,
    74     pena lo cos de penes fort estretes,
    75     y ara ’n lo çel l’anima se deporta,
    76     cullint lo fruyt en la divinal orta,
    77     qu’asi sembras, obrant obres eletes
    78     de caritat y de amor perfetes.
    79     Donchs, sant barquer, hoiu la veu que sona
    80     cridant dest mon en la mar qui us cativa:
    81     «Cristofol, prest veniu, que·ns nega l’ona
    82     del pou d’infern, y·l seu golf nos afona;
    83     dau nos la ma passant la vida squiva
    84     d’est viure mort en l’altra vida viva».

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 600.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Pere Martines
Indice degli autori

Rialc