Rialc
Rao 74.13

            Jaume Gassull


    1      Tostemps hohi dir, hi ver se reçita,
    2      aquell vell refrany: per dir veritats
    3      se guasten hi·s perden tots jorns amistats;
    4      segons senyalau en vostra sospita.
    5      Callar vos volia donant vos primeres,
    6      mas, vist que teniu lo pel molt agut
    7      hi que m’enculpau en tantes maneres,
    8      farieu parlar a qual se vol mut.

    9      La replica vostra, per molt que·s disponga
    10     per l’interes vostre defendre los vells,
    11     com pense que feu en l’ayre castells,
    12     yo no u puch pahir que no us hi responga:
    13     y oblidem, per ara, la part que me·n toca
    14     dient que·m teniu per molt sospitos,
    15     que puix tal encontre del tot no·m derroca,
    16     amichs com d’abans porem ser los dos.

    17     Qu’en bregues mesclades tots jorns s’acostuma
    18     restar principals alguns valedors,
    19     hi esser ferits los departidors;
    20     perso, crech, levau de mi vos tal suma.
    21     Per ço, que·m jutgeu amich de dos cares,
    22     que us cobre ab les ales hi us pie ab lo bech,
    23     no son de bon ram semblants alimares,
    24     car masa penetra en vos tal entech.

    25     Com veig que muntau tan alta la prima,
    26     volent que los dos entrem en «dix, dix»,
    27     voldria us rebatre, sens esser prolix,
    28     les tretes hi·ls colps secrets dexa sgrima.
    29     Per ço conech ara que no·s mogue en l’ayre
    30     aquell que sabeu del sobre peliç,
    31     y, ab tot que u vullau passar per donayre,
    32     no us cal a goç vell cridar lo «quiç, quiç».

    33     A tots quatre senys la vostra scriptura
    34     es be postillada ensemps a lo test,
    35     y encara que us haia admes lo protest,
    36     valdra·l que pora segons sa mesura;
    37     per ço no stare de pendre us la contra,
    38     hi crech que m’haureu tambe perdonar
    39     si gens ma resposta en res vos encontra,
    40     puix d’altra manera no u se retractar.

    41     Negar no us vull yo que lo receptacle
    42     no reba y nodreixca l’antiga lavor,
    43     mas, que mes granada la leve y millor,
    44     axo pot fer Deu, si y vol fer miracle;
    45     sembrau vos la terra, compare Moreno,
    46     per bona que sia, de vella sement,
    47     y al temps de les messes batreu bon çenteno
    48     mesclat a prou veçes, en loch de forment.

    49     Dieu que defensse la part yo del vici,
    50     hi vos de virtut anau per l’endret:
    51     per molt virtuos tinch yo, hi discret,
    52     al qui primer mira en son benefici,
    53     car la caritat qu’es ben ordenada
    54     tenir deu principi tostemps d’om mateix;
    55     donchs qual sera aquella, tan mal batejada,
    56     que vulla que vell li pague lo creix?

    57     Dieu no·m se que tambe de la fusta,
    58     que·m sembla que feu la mia raho,
    59     puix may ab la seca, de bona saho,
    60     la fusta qu’es vert se solda y aiusta,
    61     car tostemps descobren les junctes fenelles,
    62     segons millor saben aço los fusters;
    63     per ço·ls matrimonis dels vells ab les velles,
    64     aquells son los bons hi mes verdaders.

    65     Eguals en edat quant volen casarse,
    66     lo grat en aquells pot esser egual,
    67     mas, quant lo parell es molt desegual,
    68     molt tart s’esdeve que puguen salvarse;
    69     pero ni ha tantes que corren fortuna,
    70     hi·s pot per ells dir «entre barqua y nau»,
    71     car, per ser tallats de molt mala luna,
    72     si·ls liga Sent Pere dispensa y Sent Pau.

    73     Donchs, a Juachim donau li Senta Ana,
    74     hi, a Bersabe, Davit per marit,
    75     y axi tendran pau de dia y de nit,
    76     puix sia·l batall segons la campana;
    77     que ’ncara que·s mostre la jove contenta,
    78     per por, per vergonya, per força y per grat,
    79     mil voltes en l’ora la carn la retenta,
    80     pensant que tant moix esta lo seu gat.

    81     Y axi, moltes voltes, portar barbellera
    82     de viudes desigen hi negre vestir,
    83     car mil taranyhines hi deuen tenir,
    84     segons quant a tart hi passa granera;
    85     pero ni a tantes entre çel hi terra,
    86     que·s dexen prest venre, de mortes de fam,
    87     hi us dexen posar la ma en la magerra,
    88     hi, sens moltes noves, s’aferren ab l’am.

    89     E donchs, si als jovens no deuen amar los,
    90     per esser mudables molt mes que·ls penells,
    91     d’aquexa enveia se moren los vells,
    92     com poch ni molt vent no basta girar los;
    93     car, per lo mal dret qu’en ells se conexen,
    94     vivint ab regel hi por de bandeig,
    95     en port molt segur tan poch s’atrevexen,
    96     segons poch refien tots temps de l’ormeig.

    97     Car tantes vegades en temps de bonança
    98     la mar los escup hi·ls lança al traves,
    99     qu’es força que tinguen, encara que·ls pes,
    100    contenta y segura y egual la balança;
    101    per ser mes exuts qu’exutes esponges,
    102    mester es que vaien a pas molt suau,
    103    hi no desconcerten hun punt los relonges,
    104    puix los contrapesos no valen hun clau.

    105    Per que si lo loch que tenen perdien,
    106    seria tocar los al fondo y al viu,
    107    y, ans que no tornassen a fer altre niu,
    108    mals anys hi congoxes, prou dols passarien;
    109    y·ls jovens no temen contrasts ni tempestes,
    110    y ades en levant, y ades en ponent,
    111    puix nunqua destenen les sues ballestes,
    112    naveguen ab calma, fortuna y ab vent.

    113    Dieu que·l drap vell la gent no·l desdenya,
    114    puix que sia fi, ab tot sia ras:
    115    no crech y aia dona que mes no stimas,
    116    si·s vol en l’ivern, la nova stamenya,
    117    que puix veig que tant tocau la fexuga,
    118    forçat es que us tire alguns colps fexuchs,
    119    puix no se tal drap a que servir puga,
    120    sino a pedaços per fer ne peuchs.

    121    Dieu quel vell te amor fructuosa,
    122    que tant dels pertrets d’amor esta buyt:
    123    si·l nom li posau segons fa lo fruyt,
    124    yo us dich qu’es humor, hi molt dolorosa;
    125    donau li bon llit hi bona scudella,
    126    qu’es la medicina segons lo seu mal,
    127    y aquella sera la sua costella
    128    pera conservar li l’umit radical.

    129    Ab tot quant vos dich voldria us complaure,
    130    y en tot conformar me ab vostre parer;
    131    mas, com me recorde que y feu molt coster,
    132    no se a qual part me puga retraure;
    133    voldria us lohar los vostres capitols,
    134    encara que·m diguen que u faça per por,
    135    hi no se per hon començe los titols
    136    ni gire la lengua, que vaia de cor.

    137    Per ço, donchs, forçat d’amor verdadera,
    138    yo lohe y aprove tot quant haveu dit,
    139    provat, per la part dels vells, hi escrit,
    140    puix que sia entes en certa manera:
    141    la qual no vull dir, ans vull que la glossen,
    142    cercant la cascu segons lo seu seny,
    143    hi, qu’en nom de Deu los vells que reposen,
    144    ab qu’entre nosaltres no y reste desdeny.

    145    Pero si les dones per part suas possen,
    146    en veure y cercar qui u pasta y qui u feny,
    147    lavors sera cas que·ls vells se compossen:
    148    y a vos, que us detinga qui tant vos enpeny.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 60.

È la risposta a Joan Moreno (cfr. 115.4) e fa parte del Procés de les olives (cfr. 60.5)

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc