Rialc
Rao 0h.17, 0h.17a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor dels gloriosos nostre pare Adam y nostra mare Eva

    1      Les grans laors qui recitar poria
    2      de vos, Adam, y Eva, tan preclara?
    3      Saber huma james hi bastaria
    4      loar vos tant quant se pertanyeria:
    5      la dignitat molt gran vostra u declara.
    6      Donchs que puch dir sino una cintilla
    7      del que valeu, puix sou tan gloriosos
    8      qu’en tantes parts vostra virtut destilla
    9      que·l recitar seria gran postilla,
    10     per ser dotats de dons tan preciosos!
    11     Donchs loe us Deu, qui basta molt loar vos,
    12     puix ha volgut tan excellents crear vos.

    13     Rey sou molt alt y digne patriarqua,
    14     Adam beneyt, y nostre primer pare,
    15     ver sacerdot y general monarqua
    16     de tot saber profunde, y gran arqua
    17     sant excellent, y Eva nostra mare:
    18     principis son de natura humana
    19     fets y creats en gracia divina,
    20     y sou les fonts de hon tots jorns emana
    21     l’esser huma en la vida mundana,
    22     ab tals virtuts que son del mon doctrina,
    23     de hon son fets de Deu subirans temples,
    24     mostrant los dos al mon perfets exemples.

    25     En estament perfet de innocencia
    26     foreu creats per Deu incomprensible,
    27     savis, prudents dotats de gran sciencia,
    28     dels alts secrets tenint intelligencia,
    29     fets inmortals ab lo cor impassible.
    30     Tan alta fon la vostra senyoria
    31     que tot lo mon vos era fet subjecte,
    32     y sols un Deu als dos vos precehia
    33     y·ls angels sants, los quals creats havia
    34     tenint a Deu per subiran objecte;
    35     y axi sabes, sens scriptura y gloses,
    36     posar lo nom perfet a totes coses.

    37     Foreu formats per la Trinitat santa
    38     sants y perfets, sens macula alguna,
    39     bells sens deffalt del cap fins a la planta;
    40     y axi visques ab alegria tanta,
    41     no tement mort, perills ni menys fortuna.
    42     Original justicia tinguereu,
    43     la qual vos fon per gracia donada,
    44     y ab grans delits en Parais vixquereu
    45     tant quant los dos sens culpa estiguereu,
    46     loant tostemps la magestat sagrada:
    47     tals donatius de Deu aconseguieu,
    48     puix sens peccat vosaltres lo servieu.

    49     Dins Parais feu Deu lo matrimoni
    50     de vos, molt sant, ab vostra muller digna,
    51     y Parais tingues per patrimoni
    52     fins que·l perdes vençuts per lo dimoni
    53     y enganats per la serpent maligna.
    54     Tal sagrament sabes que figurava
    55     esser Jhesus, espos de la Esgleya,
    56     y que tot quant Deu eternal obrava
    57     la sancta ley de Jhesus declarava
    58     y que per ço tan grans misteris feya;
    59     y axi forma de la vostra costella
    60     vostra muller ab molta maravella.

    61     Apres portas de dol la vida plena,
    62     tostemps plorant la inobediencia
    63     que fes a Deu, y axi vixques ab pena,
    64     ver penidents, los dos fent gran esmena
    65     del vostre crim ab molta penitencia,
    66     crehent per fe aquell tan alt misteri
    67     de passio del verdader Messies
    68     y que per ell lo humanal imperi
    69     seria tot remut de cativeri
    70     y exalçat als cels ab alegries;
    71     y axi, tenint en ell tal esperança,
    72     haveu obtes la benaventurança.

    73     Qui dir pora la molt gran amicicia
    74     que·ls dos tingues ab los insignes angels
    75     y ab sent Miquel y tota sa milicia,
    76     qui us consola en la vostra tristicia,
    77     fent vos honor ab altres sants archangels!
    78     La dignitat de vosaltres, benignes,
    79     volgue·l Senyor que fos tan excellida
    80     que ordena que·ls angels, tan insignes,
    81     en aquest mon vos fossen guardes dignes
    82     y fels germans en la superba vida;
    83     y axi hagues molts altres privilegis
    84     per ser lo cap de tants beneyts collegis.

    85     Molt grans honors al cel vos son donades
    86     per tots los sants per vostres dignes merits;
    87     gracies grans y coses senyalades
    88     a tot lo mon per Deu son atorgades
    89     quant lo pregau per nostres grans demerits;
    90     y si per vos, Adam, som en ruyna
    91     per creure tant la vostra muller Eva,
    92     de vos mateix teniu la medicina,
    93     exint de vos la qu’es del cel reyna,
    94     qui·l vostre dan y·l nostre tot nos leva:
    95     loem vos donchs, puix de vos es exida
    96     la qui·ns ha dat la gracia complida.

 

            Oracio

    1      O pare sant, de Deu vera factura,
    2      Adam beneyt, y Eva, mare nostra,
    3      de qui·l gran Deu ha pres la vestidura
    4      quant se vesti de humanal natura
    5      per rembre·l mon naxent de filla vostra!
    6      sants perfets, creats a la semblança
    7      d’aquell Senyor qui ha fet cel y terra!
    8      Puix ab aquell teniu tal amistança,
    9      pregau lo molt que ab perseverança
    10     lo servixcam felment, sens fer li erra,
    11     fent nos seguir la vostra penitencia
    12     per que vejam la divinal essencia.

    13     Y puix sou plens d’amor y sapiencia
    14     y als vostres fills teniu tots en memoria,
    15     suplich vos, doncs, ab molta reverencia,
    16     que de Jhesus, ver Deu, rey de clemencia,
    17     nos impetreu la sua sancta gloria,
    18     y, collocats en vostra companyia,
    19     contemplarem aquell ab alegria.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 343.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc