Rialc
Rao 61.5

            Francesc Ferrer


    1      Enamorats, doleu vos de ma vida,
    2      prengue us merce del mal en que so mes!
    3      O, trobadors, sia per tots deffers;
    4      veniu mirar com pas, dolor complida,
    5      lo mal que m’ha donat estrem voler,
    6      que sens acort, de ffet, as mes tan gran;
    7      e no tinch res e trob m’en cab poder,
    8      que la que am sen riu de tot mon dan.

    9      Lo grat, sens pus, es lo quim fa l’engan,
    10     que en mi raho nom pot fer ni desfer,
    11     que tots ensemps, poder, voler, saber,
    12     sobrats del grat, tot o que vol, ells fan.
    13     E jo, catiu, sostench ma passio
    14     tant asprament que m’acost a morir:
    15     ho bona gent!, feu hi provisio,
    16     preguau la tots nom leix axi perir.

    17     Si dona ’l mon s’eteny per ben servir,
    18     jo son aquell quin dona tal raho.
    19     Que puch fer pus, sino c’aytant me do
    20     que n’oblit Deu, qu’atard li puch res dir?
    21     Ell s’o mereix en fer la singular,
    22     Hemor, qu’es tal quels amadors ensegua,
    23     pus quel voler atard se pot donar
    24     a dos eguals que l’u nos desconegua.

    25     Jom desconech e vull a quim renegua,
    26     mas no ’s a mi poder me’n apartar:
    27     a tots suplich quem vullau ajudar
    28     o fer socors a ten estreta bregua.
    29     E devinau primer qui es m’aymia,
    30     que jo us ho dich en la cobla que ve;
    31     e, si tal feu, a qualsevol que sia,
    32     un paguo bell jo lo y presentare.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino (ENC), 1989.

Cfr. 61.5a.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc