Rialc
Rao 74.14, 74.14a

            Jaume Gassull


[Proposicio]

    1      Vist que la Sgleya militant
    2      deu himitar la triunfant
    3      de parahis,
    4      de hon tenim tan cert avis
    5      que, ab alta veu,
    6      angels e sants tots loen Deu
    7      ab alegria,
    8      seguir deveu tan santa via,
    9      y, ab acordança,
    10     deveu cantar sens fer mudança
    11     laos tan altes
    12     perque perdone nostres faltes
    13     Deu infinit.
    14     Loem Aquell que dia y nit
    15     se deu loar.
    16     Loem la Verge sens par
    17     que·l concebe
    18     hi ha parit lo nostre Be,
    19     restant donzella,
    20     puix en los cels, per maravella,
    21     es tresorera
    22     dels bens del Fill hi dispensera
    23     molt liberal.
    24     Loem tanbe l’angelical
    25     beatitut.
    26     Loem no menys la gran virtut
    27     de sants hi santes,
    28     entre los quals les laos tantes
    29     d’aquest insigne
    30     Cristofol, sant, humil, benigne,
    31     clar se demostren;
    32     les set virtuts a ell se prostren,
    33     hi l’aureola
    34     de verge y martir; la estola
    35     axi l’abilla,
    36     que ’nmig d’un flum es fertil ylla
    37     frutificant.
    38     Sobre·l seu coll a Deu portant
    39     molt dignament,
    40     ell lo porta ’n lo pensament
    41     hi dins lo cor,
    42     hi preicant lo sense por
    43     tanbe·l portava,
    44     davant infels lo confesava
    45     Deu hi Señor.
    46     De grans laos merexedor
    47     molt singular
    48     es aquest sant fenix sens par,
    49     puix es tan gran,
    50     festes molt grans per el se fan.
    51     Hi per capelles,
    52     hi per cantons figures belles,
    53     hi bells retaules,
    54     hi per palaus sen mostren taules,
    55     hi per escales,
    56     es guardia guardant les sales
    57     dels qui reclamen,
    58     y es avocat d’aquells qui l’amen;
    59     y axi·ns procura,
    60     que ’n goig nos muda la tristura,
    61     fent richs los pobres,
    62     y als seus devots en bones obres
    63     los fa finir.
    64     Essent ell cell hon resplandir
    65     volgue lo sol,
    66     lo manifich de Gisquerol
    67     Pere, menor,
    68     Illuminat de la claror
    69     d’aquest estel,
    70     mogut damor y de bon zel,
    71     vist lo valer,
    72     los merits grans, y lo poder,
    73     hi la excellencia
    74     del martir sant, que ’n paciencia
    75     lo mon vence,
    76     vençent son cor de molta fe
    77     hi d’esperança,
    78     ha concertat, ab gran puxança,
    79     aquesta plaça,
    80     perque vejau la fina maça
    81     de que son fetes
    82     les grans laos, dignes, perfetes,
    83     d’aquest beneyt,
    84     sobre lo qual mirau asseyt
    85     lo Redemptor,
    86     senblant al pal, hon, salvador,
    87     lo mon salva.
    88     Cadira gran hon trihunfa
    89     lo Rey dels reys,
    90     estrado rich hon les dos leys
    91     han repossat.
    92     Donchs, escoltau ab caritat,
    93     sens fer remor,
    94     hi ençeneu de gran amor
    95     lo vostr’entendre
    96     perque millor puguau compendre
    97     laos tan altes.
    98     Veureu un joch tot net de faltes,
    99     veureu sciencia,
    100    veureu estil hi eloqüencia
    101    del sant que·s loha.
    102    De molts veureu l’aygua que·s poa
    103    de fonts molt clares,
    104    veureu alguns fer alimares
    105    y·ls altres, juntes,
    106    veureu los uns per correr puntes
    107    arnes que porten,
    108    altres veureu com se deporten
    109    cercant los prats,
    110    veureu com venen devissats
    111    ab praderies,
    112    invecions, orfebreries
    113    hi richs esmalts,
    114    obres perfetes sens defalts,
    115    verssos hi rims,
    116    y enteniments veureu tan prims
    117    com fil d’aranyes.
    118    Laos veureu les mes estranyes
    119    y les mes fines
    120    que dels doctos en les cortines
    121    pintar se poden.
    122    De l’univers lo vogi roden
    123    y·l çel trespassen,
    124    hi per filera streta passen
    125    no pagant marques.
    126    Donchs, del tressor obrint les arques:

 

Libell

    1      Veniu, veniu, Virgilis y Pertrarques,
    2      veniu ensemps tan elegants poetes,
    3      puix que, lohant los sants y pratriarches,
    4      en alta mar naveguen vostres barques
    5      d’enteniment a bruxoles perfetes;
    6      veniu, loau lo sol entre planetes.

    7      Loau lo sant, qu’es gran en la presona,
    8      gran de virtuts y gran en la fama,
    9      loau lo tots, de trihunfant corona
    10     gran cavaller, que gran exemple·ns dona
    11     de martir gran, portant florida rama
    12     tal que lo mon y·l çel d’aquell s’enrama.

    13     Ab tal estil fareu set cobles belles
    14     loant tostemps, sent Cristofol benigne;
    15     colliu d’aquell les flos hi maravelles
    16     y, component ynvencions novelles
    17     per a mostrar lo seu valer insigne,
    18     lo jorn darer d’agost vos hi consigne.

    19     Dins sent Johan la plaça conçertada
    20     se mostrara a vespres, fet l’ofici;
    21     sera lo pris figura ben obrada
    22     del sant mateix, en or pur figurada,
    23     al que millor dira sens algun vici
    24     y atenyera d’onor lo beneffici.

    25     Dos reverents dotats de clar entendre
    26     y un generos de grant honor y estima
    27     jutges seran, que no son de rependre
    28     mas de valer; d’aquells podeu compendre
    29     que juzgaran hon lo mellor s’arrima,
    30     rams, fulles, flos, lo fruyt, raels y çima.

    31     Mestre Matheu, teholech que·s nomena,
    32     mossen Gasçull y·l digne mossen Luna
    33     descobriran hon es d’or fi la mena
    34     y on de ben dir se trobara la vena;
    35     declararan ab un’amor comuna,
    36     sens passio ni falsedat alguna.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnanim, 1983, pp. 589, 593.

Proposició e libell che aprono l’incunabolo Obra a llaors del benaventurar lo senyor sant Christòfol (València, 1498). Partecipano al certamen, nell’ordine:

— Lluís Roís (153.1)
— Pere d’Anyó (7.1)
— Pere Martines (98.1)
— Lluís Garcia (72.3)
— Baltasar Joan Balaguer (12.3)
— Miquel Miralles (110.3)
— Ausiàs de Sant Joan (163.1)
— Ferran Díeç (49.5)
— Narcís Vinyoles (203.16)
— Anonimo (0.108)
— Jaume Gassull (74.2)
— Pere d’Anyó (7.4)
— Lluís Roís (153.3, 153.3a, 153.3b)
— Jaume Gassull, (74.9)
— Jeroni Martí (97.1)
— Narcís Vinyoles (203.3)
— Jaume Ferrer (62.1)
— Blatasar Joan Balaguer (12.2)
— Pere Martines (98.4)
— Francesc Borgonyó (22.1)
— Lluís Garcia (72.2)
— Bertomeu Dimas (51.1)
— Jaume Gassull, sentència (74.4)

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc