Rialc
Rao 60.5, 60.5a, 115.8

            Bernat Fenollar e Joan Moreno


Fenollar

    1      De vos y de mi lo temps assegura
    2      al home celos de mal sospitar:
    3      car tot nostre fet esta en parlar,
    4      cercant lo descans d’enuig e tristura.
    5      Perque vull saber, menjant vos olives,
    6      lo com de aquelles traheu lo pinyol,
    7      ni com, de la closca, lo chich caragol;
    8      que fer yo no u puch sens dents ab genives.

Moreno

    9      D’olives lo past es fina pastura;
    10     molt mes que lo çucre se pot desijar;
    11     yo no so en temps de renunciar,
    12     car fort en mi sent rebrotar natura,
    13     e tinch gran desig de dolçes olives
    14     que, ab gran sabor, lanças lo pinyol,
    15     menjant per lo gust d’un bell caragol
    16     que tinch molt guardat per fregar genives.

Fenollar

    17     Puix tambe glosau la mia textura
    18     y ab seny equivoch voleu postilla
    19     yo·m dubte qu’el brot que us veu rebrotar
    20     retinga virtut, ni menys la verdura;
    21     y ab tan flach rotlo, de tan forts olives
    22     no crech que may oli tragau del pinyol;
    23     si banya no trau vostre caragol
    24     donchs, com poreu may fregar ne genives?

Moreno

    25     Yo no·m maravell de vostra pintura,
    26     ni de la tenor de vostre cantar,
    27     que vos me vullau com a vos jutgar;
    28     segons vostre test vos feu la lectura.
    29     Si vos no podeu menjar les olives,
    30     yo tinch fermes dents per traure·l pinyol,
    31     fe, treta la banya, lo viu caragol
    32     fa creixer saliva per boca y genives.

Fenollar

    33     Fengir de potencia edat tan madura,
    34     aquesta raho no vull decretar,
    35     consell tan loat no·s deu oblidar:
    36     cognosce te ipsum, car es gran cordura;
    37     y axi jutgareu ab tendres olives
    38     lo quant poch campeia lo corcat pinyol,
    39     hi·l calapatench mustiu caragol
    40     si pot fer boçi que umpla genives.

Moreno

    41     Segons nostra ffe y per conjectura,
    42     resurreccio no·s deu gens dubtar:
    43     demostren virtut de ressuscitar
    44     la vista y lo toch de bella figura.
    45     Tal proprietat tenen les olives:
    46     que fan gros boçi d’esmortit pinyol,
    47     hi alçar lo cap al fluix caragol,
    48     cercant aquell loch on son les genives.

Fenollar

    49     Alçar pot lo cap, mas no sera dura
    50     la carn de aquell, per abarrinar
    51     l’esmortit pinyol; pot vida cobrar,
    52     mas força no pas d’obrir tancadura.
    53     Deixau, donchs, als jovens aqueixes olives,
    54     hi vos, com a vell, salvau lo pinyol:
    55     reclam es de guatles vostre caragol,
    56     tam fluix com dieu per rompre genives.

Moreno

    57     D’aquestes olives feta faixadura,
    58     jens vos no dubteu que fa revivar:
    59     que ab medicina axi singular
    60     lo vell be pora llimar la clausura.
    61     Vos feu mal juhi contra les olives,
    62     del arbre d’amor bell fruyt sens pinyol,
    63     car fan escalfar lo fret caragol
    64     y entrar sens empaig de dures genives.

Fenollar

    65     Del libre d’amor es ley y escriptura
    66     que, tan tost que l’om se coneix passar
    67     lo punt hi lo terme del sexantenar,
    68     se deixe d’amors ni·n prenga procura;
    69     inabil es fet pera tals olives
    70     ni pera may traure d’aquelles pinyol;
    71     la vella virtut de tal caragol,
    72     e, donchs, avorrir deven tals genives.

Moreno

    73     Aquell gran esplet que molts desnatura
    74     en la joventut, per molt praticar,
    75     a la velledat no deixa plegar
    76     virtut natural, mas fa que poch dura;
    77     donchs, si·m so guardat pera tals olives
    78     sembrant sens exces lavor del pinyol,
    79     mirarle no es al vell caragol
    80     restar li virtut d’entrar per genives.

Fenollar

    81     Tendran les olives prou gran desventura,
    82     qu’el vostre apetit hagen a sperar;
    83     e si en jovent volgues dejunar,
    84     en la velledat sentreu ne feretura?
    85     Nos poden salvar tan fines olives,
    86     ab such ja florit, de ranciu pinyol:
    87     deffall per poch us cascun caragol,
    88     tan prest com per massa amprar les genives.

Moreno

    89     Enveja mostrau de ma gran ventura,
    90     qu’els bens de amor me haien a dar:
    91     yo no so com vos, que no pot portar,
    92     vostra anima, cos feixuch de vellura.
    93     No us prenga desig de les tals olives
    94     ni·n cobdicieu molla ni pinyol,
    95     qu’en vos no y viuria lo mort caragol,
    96     en cas que us prestassen la boca y genives.

Fenollar

    97     Si·l meu cos se nega, lo vostre no sura:
    98     que vells som los dos e no·s pot negar;
    99     donchs com la ventura vos puch enveiar
    100    que us vinga tan prop de la sepultura?
    101    Cert, yo no desije com vos les olives,
    102    ni puch en aquelles piantar lo pinyol:
    103    puix vos no podeu alçar caragol,
    104    donau peix seget a vostres genives.

Moreno

    105    Vos tot sou vestit de tal vestidura
    106    qual vos la volrieu en mi abrigar:
    107    aço es manifest a qui u vol mirar,
    108    no us vull dir iniuria, que·m par oradura;
    109    hi voleu fengir no menjar olives
    110    per por de infamia hi del seu pinyol:
    111    ypocrit si sou en lo caragol,
    112    yo jens no u puch ser ab dents y genives.

Fenollar

    113    Atorgue us que sent dels vells la pressura,
    114    y dolch me de vos que no·m fagau par;
    115    ypocrit may fuy, mas vull me arreglar
    116    segons la edat dispon y mesura.
    117    Menjau les madures al menys, les olives,
    118    que prest separades seran del pinyol;
    119    deixau ja les verdes, qu’el flach caragol
    120    james rompra·l cuyro de fermes genives.

Moreno

    121    En l’enteniment teniu gran foscura,
    122    per que vos pensau qu’el vell paladar
    123    la tendra perdiu no deja tastar
    124    ni del vert agras menjar del agrura.
    125    Yo stich desmenjat: madures olives
    126    no·m donen sabor tant com un pinyol,
    127    si vull alegrar lo trist caragol,
    128    aço no puch fer sens tendres genives.

Fenollar

    129    Del que us he yo dit la iudicatura
    130    remet a raho si u deveu servar:
    131    les dones huy amen ab cor tan avar,
    132    que fan mes al doble pagar la costura,
    133    maiorment als vells; les tendres olives,
    134    que·n trahen diners, lo such y·l pinyol
    135    als jovens rescaten ab dur caragol;
    136    pensau que faran a vostres genives!

Moreno

    137    Axi com per tast, o per desmesura,
    138    o experiment de sabor mudar,
    139    la cendra y la terra y·l carbo menjar,
    140    he vist qu’en les dones algunes atura,
    141    raho es maior les verdes olives,
    142    desijar, de vell, lo fruyt o pinyol:
    143    mes val que carbo lo dolç caragol
    144    d’aquell vell, qui sab çercar les genives.

Fenollar

    145    Puix es donchs prudencia ab tempre y mesura
    146    en son gas y loch lo riure y burlar,
    147    y gran cortesia voler se·n deixar,
    148    deixem lo deport, no·ns porte fartura;
    149    ab pacte, pero, que d’estes olives
    150    perdau lo record y·l gust del pinyol,
    151    tenint arregnat vostre caragol,
    152    y de la virtut cerqueu les genives.

    153    Ab molt ferma ffe crech yo, tals olives
    154    grossals y tam belles, no·ls manca pinyol;
    155    deixau les menjar aquel caragol,
    156    que ’s propi lo past de semblants genives.

Moreno

    157    Si us he fet contrast ab diligent cura,
    158    per un bell donayre ho podeu passar;
    159    car lo pensament tinch luny de amar
    160    a dones que porten l’amor tan escura.
    161    Aço he fengit per menjar olives
    162    ab vos en est plat, puix no han pinyol;
    163    les amors que tinch, per un caragol
    164    so prest de donar, ni vull ses genives.

    165    Honest confessor: les vostres olives
    166    son morals virtuts que lancen pinyol
    167    de anima y cors y del caragol,
    168    exint belles flors de vostres genives.

Fenollar a la senyora Olives

    169    Ensems vos puch dir, senyora Olives,
    170    que may vos he vist he se be qui sou,
    171    puix l’aygua tan dolça de vostre bell pou
    172    les velles carns mortes fa jovens hi vives;
    173    donchs vostres olives, pax son de tal lista
    174    que grans excellencies reporten ab si,
    175    lo nom hi los fets se liguen axi:
    176    que tant vos conech com si us agues vista.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 5.

Il componimento di Bernat Fenollar e Joan Moreno apre il Procés de les olives, che comprende inoltre i seguenti testi:

Jaume Gassull (cfr. 74.10);
Síndic del Comú dels Peixcadors (cfr. 172.2);
Jaume Gassull (cfr. 74.12);
Síndic del Comú dels Peixcadors (cfr. 172.1);
Jaume Gassull (cfr. 74.11);
Joan Moreno (cfr. 115.5);
Jaume Gassull (cfr. 74.8);
Joan Moreno (cfr. 115.4);
Jaume Gassull (cfr. 74.13);
Joan Moreno (cfr. 115.2);
Narcís Vinyoles (cfr. 203.15);
Baltasar Portell (cfr. 136.1).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Incipitario di Joan Moreno
Indice degli autori

Rialc