Rialc
Rao 90.1

            Romeu Llull


    1      Ab gran sfors quasi forci natura,
    2      de tant anuig fingi lo simular!
    3      Pero no tant no·s mostras la custura
    4      per lo pedas, que fonch d’altra tintura,
    5      de tan gran foch qui pot lo fum çelar?
    6      justa reho tenieu de negar!
    7      L’ora, lo loch e·l dia l’escusara!
    8      Vent vos me fonch coltellada per cara
    9      tal que la sanch no ’s estancada ’ncara
    10     ne·s soldara que·ls punts no·s mostren clar.

    11     Tanta dolor prengui d’aquella vista,
    12     sech, mut e sort volgues Deu fos stat!
    13     Soptos me pres la gelosia trista:
    14     devant mi ’s mes, guiat seguesch sa pista,
    15     pres per lo coll me porta de mon grat.
    16     James Amor va desacompanyat,
    17     no·l dexen may Temor e Gelosia:
    18     cascu per si creixen la pena mia.
    19     Enamorat vol Amor qu’axi sia,
    20     si tal me trop, amor sia loat.

    21     Repos no tinch d’un verme qui·m rosega,
    22     al cor s’es mes, d’aquell pren nodriment,
    23     per estrem doll de lagrimes sa rega;
    24     ma trista fas tot delit la renega,
    25     si mostre pler tot es per accident.
    26     Ma dolor tinch quant puch sacretament,
    27     que no prengau per mi pena nanguna;
    28     quant volra ’mor e ma bona fortuna
    29     se clarira la ten obscura luna,
    30     serena fent, que·m pot fer sol content.

    31     Deu m’o perdo, car li fas gran offença!
    32     Totom desig que la vista perdes;
    33     quants miren vos tinch per ferma crahença
    34     que us resten tots ab cativada pença,
    35     per ço desig nengu veure us pogues.
    36     La par de vos, digueu amants hon es,
    37     que de tans dons sia per Deu dotada!
    38     Bella, gentil, sabuda, graciada,
    39     senyoril gest, atrectiva, loada;
    40     loar a vos es infinit proces.

    41     Si am e tem e visch ab gelosia.
    42     no u prengau mal, de molt’amor me ve;
    43     puys tant valeu no us par que reho sia
    44     visque gelos de vos, senyora mia,
    45     que vullen tots ço que mon voler te?
    46     No u vulla Deu ni amor do per que
    47     altri de vos consentau tal grat pendre;
    48     ascoltar poch sia vostre deffendre,
    49     vostre saber deffendra mon offendra,
    50     car be so cert sereu ferm’en la ffe.

    51     Par e sens par, feu vos lo que fare;
    52     puys fassau fort ma part, no·m qual atendre
    53     deffença fer, ni menys ne puch compendre
    54     noure·m pogues, ni menys pensar ho se.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 204.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc