Rialc
Rao 0.149

            Poesie anonime


    1      Via fora sagramental,
    2      que robat m’an en lo cami,
    3      lla sus al pla, de sot un pi,
    4      lo cor sens pus que no y mir mal.

    5      Haguessen me almenys portat
    6      la hon es pres mon trist de cor
    7      e yo callara, que robat
    8      no u jutjara per ma honor.
    9      Ara, catiu, pux dir qu’aytal
    10     som com l’auçell qui cap no te.
    11     Per que ’b sospirs yo cridare:
    12     Via fora sagramental!

    13     O mur gentil d’esta ciutat,
    14     vullau m’ayudar per cortesia,
    15     car dins vos es qui m’a forçat
    16     lo cor sortir sens conpanyia;
    17     e si no u feu, viure no·m cal:
    18     d’est’or’avant, si ja merçe
    19     ella no m’ha, de çert morre.
    20     Via fora [sagramental]!

    21     Moltes merçes, en pi donos,
    22     car hombra bona m’aveu fet,
    23     y al mur molt mes si u fa de fet,
    24     e çent mil tants, senyor’, a vos.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Corpus d’antiga poesia popular, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000, p. 107.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc