Rialc
Rao 49.4

            Ferran Díeç


[Obra de la Sacratissima Concepcio. Llibell I]

    1      L’Obrer etern, fundant natura humana,
    2      feu la semblant a l’alta ymatge sua:
    3      que fos senyor en tot lo que li mana
    4      hi·l parahis terrestre li comana,
    5      que ’n obeir no li fos cosa crua.
    6      Y axi·ls, vassalls, guardant mal d’Ell la terra,
    7      han rebellat contra·l que Deu manava.
    8      Fon, donchs, mester, per fer pau de tal guerra,
    9      formas tant fel, preservant de tal erra,
    10     lo parahis que per a Si creava,
    11     nou mesos clos dins verge que li presta
    12     arnes tot pur, per fer dels seus conquesta.

    13     Tots los stats hi lengues qualssevulla
    14     loen aci la reyna tan perfeta,
    15     hi, convocats, ella tots los aculla
    16     en lo loch sant d’on prenen la despulla
    17     confrares seus seguint la vida neta.
    18     Prop sent Johan de l’Espital se signa
    19     la plaça tal hon loarem aquella
    20     de sens peccat original insigna,
    21     hon, perque mils la trobem tots benigna,
    22     d’ella façam ab Christ dels dos parella:
    23     Ell, per ser Deu, fora de tal conflicte,
    24     naxent sens hom, y ella, dant lo·ns no ficte.

    25     Per ben tractar materia tan alta,
    26     com sols lo d’alt adjutori fer baste,
    27     nosaltres dir d’aquella sense falta
    28     com Deu, sens crim, en Si mateix esmalta
    29     sa pura carn, que sols en Ell s’engaste.
    30     Exempta ’nsemps ab lo just matrimoni,
    31     per manament, Joachim hi sent’Anna.
    32     Concebent d’ells lo net, pur patrimoni
    33     qu’Eva perde, perque sens lo dimoni
    34     Deu hi nodris de gracia la manna.
    35     Cobrant aquell sols la verge Maria,
    36     per que·l Deu gran d’ella s’encarnaria.

    37     Per ampliar tal nom, dient se digne
    38     Conceptio de la reyna sagrada,
    39     direu hi tots ab l’estil molt insigne,
    40     segons volreu, sots lo nombre benigne
    41     d’apostols sants, qui tant l’an venerada.
    42     De dotze peus essent cascuna cobla
    43     y en cobles set ab tornada y endreça,
    44     puix que lo cel per ella tant se pobla
    45     de sos devots, guanyant corona dobla,
    46     qu’ab l’enemich nunca perdent may peça.
    47     Y es gran raho, puix sens crim tal senyora
    48     dient, prenent dels cels semblant penyora.

    49     Donchs qui dira pus altament qu’es vera
    50     semblant raho de la Verge tan pura,
    51     hun rich robi guanyara per primera,
    52     y apres al cel, per segona, l’espera
    53     joya sens fi. Puix hi diga ’b gran cura,
    54     lo jorn que vol que·s diga ’xi la Sgleya,
    55     Concepcio, d’on pren hun tan gran merit.
    56     Puix no mostram sino·l ver del que·s feya
    57     quant fon Ester exempta del que·s deya
    58     y Aman resta penjat per son demerit.
    59     Si li donam laor tal que no·s falsa,
    60     no us entraran inichs per porta falsa.

    61     No admetent dients en lo contrari
    62     ni sols legir en huna tan gran plaça,
    63     puix tal laor no us plau de l’adversari.
    64     Y ofes l’Obrer de tan noble sacrari
    65     resta de tal, qui molt dan se percaça,
    66     a Deu escas, volent fer en sa mare,
    67     plena de bens, de semblant crim esmena.
    68     Puix nos ha dat lo seu Fill, qui·ns es pare,
    69     perque dels dos, mare y pare, ·s repare
    70     lo crim, del mon, ella fent nos la strena,
    71     y axi guanyam per tals dos premi noble,
    72     que·l Rey inmens rem per ella·l seu poble.

    73     Dels bons joyells que natura·ns prepare
    74     sera lo meu exit de vera mena.
    75     Hi no cregau que y valga jens conpare
    76     en prechs ni ’n res, mas al qui·l dret declare
    77     sera donat, puix al ben dir s’ordena.
    78     Per bons esguarts, yo, jutge de tal moble
    79     sere, puix val d’aci ’n Gostantinoble.

    80     Reyna dels cels, puix no trob qui us conpare
    81     en res de be entrant vos, pura mena,
    82     sino·l Fill car, feu que·ls dients enpare
    83     vostre valer, puix per Ell me descare
    84     ab lo mon tot quant res en vos esmena,
    85     hi recoliu ab vostre gran inmoble
    86     l’estat present del viure tret innoble.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 431.

Quattro sono i llibells di cui si compone l’Obra de la Sacratíssima Concepció, pubblicata «a istantia del noble mossen Ferrando Dieç, prevere», nel 1487 (cfr. per il II, 49.9; per il III, 49.8; per il IV, 49.1).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc