Rialc
Rao 164.15

            Jordi de Sant Jordi


    1      Sovint sospir, dona, per vos, de luny,
    2      e sospirant va crexent ma follia
    3      de vostr’amor, qu’enaysi fort me puny
    4      que·m gira gauig en gran malancolia
    5      cant me recort del vostre departir
    6      c’a far me ve de vostra bella vista
    7      e del comiat que pendray al partir,
    8      tant que tristor m’asauta y·m conquista.

    9      Certes, be say que·m valgra mes morir,
    10     com fech Sent Peyr o Sent Johan Batista,
    11     a cruzel mort, qu’en aycest punt venir
    12     de veure tal cerimonia trista,
    13     que del pensar ne pert sauber e seny
    14     e vau com folls parlant en oradura
    15     ab mi meseys, e s’algu diu que·m seny
    16     eu li respon raso fora mesura.

    17     Mas fin’amor eras tan fort m’estreny,
    18     ans del partir no vull en tal pressura
    19     metre mos ulls, car no·m valdria seny,
    20     artz ne saber; mas pus qu’es ma ventura
    21     c’aysi forsat m’ay de vos a llonyar,
    22     lo comiat prench er per tota vegada
    23     del vostre cors, bell e llinde sens par,
    24     e lays mon cor en la vostra posada.

    25     O, Deu! E com poray de mort campar
    26     cant me veuray sols, ab pensa torbada,
    27     en un vexell de fust lay en la mar,
    28     absent de vos, lonyats d’esta ’ncontrada?
    29     Mi recordan que·m seray tant llonyats
    30     del pays dolç hon vostre cors habita,
    31     ladonchs moris, si com desesperats,
    32     malesin mi, fortuna y mala dita.

    33     A Deu coman, bella, vostres beutats;
    34     vostre capteny que tots mals foragita.
    35     A Deu coman a vos, que·l mon honrats,
    36     c’al mig del cor portats Honor escrita.
    37     A Deu coman vostr’amoros esguart
    38     ab que·m trasques lo cor d’on se devisa.
    39     A Deu vos don, eras, puix qu’eu me part
    40     de la mellor que may vestis camisa.

    41     Reyna d’onor, heu suy en tota part,
    42     o vius o mortz, vostres en tota guisa;
    43     e prech a Dieu que ja de mal no·m guart
    44     s’ieu part l’amor c’ay ins mon cor asisa.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valenciŕ del segle XV, Valčncia, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc