Rialc
Rao 164.9

            Jordi de Sant Jordi


    1      Enyorament, enuig, dol e desir
    2      m’an dat asaut des que·m parti de vos,
    3      tan fort que ja res no·m pot abellir
    4      e tot quan vey plasent m’es enujos.
    5      Tant m’a fet mal lo vostre departir
    6      que m’entrenyor com no us vey com solia,
    7      e per gran dol sovint lans mant sospir
    8      si qu’ay pazos que desir no m’aucia.

    9      Ha, cors gentil quant de vos me parti
    10     he us vi sus alt al vostre mirador,
    11     morir cugey, tan greus dolor senti:
    12     axi·m destreny de son poder amor.
    13     Mas com forsat heu forci mon voler
    14     e pris comiat de vos, gauig de ma vida,
    15     planyent, plorant ez ab greu desesper,
    16     maldint lo jorn de ma trista partida.

    17     Si be dellay visquei ab desplaser
    18     per los gelos que us n’avien lunyat,
    19     mas sols quant heu vos podia vezer
    20     encontinent tot l’als m’er’oblidat;
    21     mas are·m veig de tot plaser absent,
    22     carguat d’amor e paubre de ventura,
    23     no vasent vos, que us ham tan finament,
    24     e per aço morray si gayre·m dura.

    25     Cant me recort en lo departiment
    26     e pens en vos, me sembla que us vey clar;
    27     en aycell punt me corr’un sentiment
    28     per tot lo cors que·m fa los ulls plorar.
    29     Puix vau al cor e fau li dir cridant
    30     ab agres veus: «Ay, hon est, ma senyora?
    31     Hon est, mon be? Perqu’eu muyr desirant
    32     pel no veser». Tan forment vos enyora!

    33     Enquer vos vey la nuyt en somiant,
    34     de que·l meu cors pren un pauch de repos;
    35     e·l jorn apres vau tot joyos pensant
    36     com suy estats ab vostre donos cors.
    37     Per que us sopley vos vaja·l cor en me
    38     un’ora ’l jorn, per bona conexença;
    39     car cant plus vau plus vos ham, per ma fe,
    40     e plus m’encench en vostra benvolença.

    41     Na Ysabel, tant havets sobre me
    42     que com no us vey visch en fort penitença;
    43     mas al pus tost e pus breu que pore
    44     iray veser la vostra continença.

    45     Car lo meu cors es tant irat ab me
    46     e tant fello per vostra departença
    47     que·m vol ausir e diu que, per sa fe,
    48     tro us haja vist no m’haura benvolença.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc