Rialc
Rao 22.2

            Francesc Borgonyó


    1      De virtuts sou exalçada
    2      en tots los cels, que dignament
    3      dignament sou reclamada,
    4      de virtuts verge ’xcellent.

    5      De virtuts digne factura,
    6      gran virtut vos merexques,
    7      que Jhesus prenet carn pura;
    8      Deu y home·l concebes,
    9      concebes lo inmaculada,
    10     per virtuts que dignament
    11     dig.

    12     De virtuts humil senyora,
    13     restant verge·l fill paris,
    14     qu’es virtut que huy us honora;
    15     ab virtuts en parahis,
    16     don partera molt honrada,
    17     restas vos que dignament
    18     dig.

    19     De virtuts offertes dignes,
    20     fe y amor los gras tres reys
    21     offeriren molt benignes
    22     a vos y al rey dels reys;
    23     per virtuts fos tan horada
    24     d’aqels reys que dignament
    25     dig.

    26     De virtuts lo fill visible
    27     vas venir resuscitat,
    28     ab virtut gran impossible
    29     y ab lo cos glorificat;
    30     de tal vista fos dotada
    31     vos primer que dignament
    32     dig.

    33     De virtuts mare divina,
    34     virtut fon veure pojar
    35     en los cels lo fil, reyna,
    36     qui us a fet sola sens par
    37     de virtuts tan prosperada
    38     que·s pot dir que dignament
    39     dig.

    40     De virtuts per ser aquella
    41     en lo mon mes trihunfant,
    42     lo fill, mare e donzella,
    43     vos trames l’Esperit Sant,
    44     ab virtut tan inflamada
    45     d’un amor que dignament
    46     dig.

    47     De virtuts fos riqu’y plena
    48     quant al cel partis d’asy,
    49     hon teniu vos per estrena
    50     grans virtuts e goigs sens fy;
    51     hon sens fi sou venerada
    52     per virtuts que dignament
    53     [dig].

    54     De virtuts pux hon se miren
    55     sou l’espill de tots quants son,
    56     ffeu que·ns guien y·ns spiren
    57     virtuts bones en est mon.

    58     Y en la ultima jornada
    59     no·ns desvie·l pensament,
    60     pux sou mare invocada,
    61     de virtuts verge ’xcellent.

 

 

 

Ed. Josep Ribelles, Bibliografía de la lengua valenciana, I-II, Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915, vol. II, p. 135.

 

Incipitario di Francesc Borgonyó
Indice degli autori

Rialc