Rialc
Rao 123.2

            Jaume d’Olesa i Sanglada


    1      Ab pens’inflamada, o Jesus benigne,
    2      adorant contemple, ab gran esperança,
    3      les plagues sinch vostres que·ls tres claus y lança
    4      als peus vos han fetes mans y costat digne;
    5      les quals yo adore, com a sol be nostre,
    6      qu’ab elles se guanya la Ciutat superna,
    7      car lo qui desija la glori’eterna
    8      entra per la porta del sant costat vostre.

    9      Adore us, molt fondos o rius d’aygua tanta,
    10     que la mar de gracia d’aquells se replega,
    11     per hon de sant Pere la barcha navega,
    12     qui·ls peregrins porta a la Ciutat santa.
    13     Adore us, fonts vives, brollants del sec arbre
    14     de monti Calvari, plantat en la rocha;
    15     en les quals tot home quant de l’aygua tocha
    16     guareix, si per culpes lo cor te de marbre.

    17     Adore us, o aygues de Syloe tretes,
    18     qui tornau la vista al cech de natura;
    19     per qui no a soles lo cors ne reb cura,
    20     mas dels crims les taches per vos son desfetes.
    21     Adore us, piscina per l’angel moguda,
    22     qui guariu dels pobres tota malaltia,
    23     no sols lo qui·s banya primer aquell dia,
    24     mas tots quants hi venen de vos han ajuda.

    25     Adore us, refugi de natur’humana,
    26     o pous d’aygua tanta, de qui les grans venes
    27     per tresor de vida passen per les menes,
    28     qui virtut li donen, que·ls labrosos sana.
    29     Adore us, o portes d’altes’infinida,
    30     per les quals se entra al Palau de gloria,
    31     y per hon dels vicis los qui han victoria
    32     ab triumpho passen al Regne de vida.

    33     Adore us, corvoncles d’esplendor tan alta
    34     que·ls cossos y animes dels cechs illumina,
    35     car es ab vosaltres la virtut divina,
    36     curant la carn nostra de peccats malalta.
    37     Adore us, o cofrens de hon proceheixen
    38     ab que·ls cels se compren totes les riqueses
    39     y ab que s’anullen d’aquells les maleses,
    40     qui la dolsor d’elles be asaboreixen.

    41     Adore us, o nafres, per qui tots guareixen
    42     los nafrats de culpes envers Deu comeses;
    43     feu, donchs, les errades me sien remeses,
    44     puys gemechs y lagremes de mi no·s parteixen.

 

 

 

Ed. Orland Grapí, in Orland Grapí, Edith de la Marnierre & Biteca (Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, Glòria Sabaté, Lourdes Soriano), «Al marge dels cançoners. 1: Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts», in Canzonieri iberici, edición al cuidado de Patrizia Botta, Carmen Parrilla e Ignacio Pérez Pasqual, s.l., Università di Padova - Universidade de Coruña, 2001, pp. 219-265.

Edició i ms.: val [inserit dins l’obra: Jaume d’Olesa, Spill de be viure i be consellar, València, Joan Jofre, 1515; hem pres l’exemplar de la Biblioteca de Catalunya, 11-VI-42, cc. Dvii - Dviii, com a testimoni base de la nostra edició. El poema segueix el text de l’Spill. Agraïm a la prof. Miriam Cabré que ens hagi facilitat la seva transcripció d’aquest text]; e3, cc. 22v-23r [inserit dins l’obra manuscrita: Jaume d’Olesa i Sanglada, Mirall de be viure i be confessar (entre 1550-1600, segons la datació proposada Bohigas). El poema està copiat a continuació del Mirall. La transcripció paleogràfica que hem emprat per a la present edició fou feta per la prof. Gemma Avenoza]. || 1 pens’inflamada] peor sjnflamada e3. — 2 esperansa e3. — 3 lansa e3. — 4 mans] manys e3. — 7 desigia val. —8 tentrar val, entrar e3. — 9 fondas val. — 14 de] Des e3. — 15 De les quals tot home en laygua quant tocha val : En lse quals tot home quant de laygua tocha e3. — 16 culpes era tornat marbre e3. — 18 sech e3. — 19 per qui no a soles] de hon no assoles e3. — 21 mogua e3. — 23 banya] renta e3. — 25 umane e3. — 27 per tresor] pel tresor e3. — 28 virtut] virent e3; lebrosos e3. — 29 adore us] adorues e3. — 33 couonctes e3. — 34 cossors e3; secs e3. — 36 nostra de] nostra pels e3. — 37 procehexen e3. — 40 assaboreixen e3. — 42 enbers e3. — 44 partixen e3.

 

Incipitario di Jaume d’Olesa i Sanglada
Indice degli autori

Rialc