Rialc
Rao 0h.54, 0h.54a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Thomas apostol

    1      Puix vostra virtut lo mon tot esmalta,
    2      beneyt sent Thomas, apostol molt sant,
    3      y entre aquells sou cima tan alta
    4      de gran sanctedat perfeta sens falta,
    5      en dir vostres actes me veig ignorant;
    6      donchs vostra valor puix no puch conpendre,
    7      per vos ser apostol tan digne y tan alt,
    8      vullau me donar saber y entendre,
    9      perqu’en les laors me puga estendre
    10     de vos, sant beneyt, perfet sens deffalt.

    11     Mana us lo Senyor que vos, sant, anasseu
    12     als reys de les Indies, pricant los la fe,
    13     y aço perque vos felment informasseu
    14     a tota la gent, y axi la portasseu
    15     en vera sciencia del eternal be;
    16     y ab tot que us fos cosa molt fort y molt crua
    17     d’anar en tals ports tan luny y tot sols,
    18     quant vos de Jesus hoys la veu sua,
    19     tantost li digues: «La voluntat tua,
    20     Senyor, sia feta axi com tu vols».

    21     Y axi vos, beneyt, pricas la fe santa
    22     per totes les Indies a tota la gent,
    23     y ab tal caritat que no·s pot dir quanta,
    24     segons la Scriptura molt clarament canta,
    25     per fer de Jesus lo seu manament;
    26     y fon axi alta y sancta y perfeta
    27     la pricacio que vos, beneyt, fes,
    28     que·ls reys y la gent cruel inperfeta
    29     portas al cami y via tan dreta,
    30     que·ls fes de Jesus amichs verdaders.

    31     Estant en les bodes d’un rey y reyna,
    32     hon molt dignament fos vos convidat,
    33     hoynt lo cantar de una fadrina
    34     del poble judaych, ab pensa divina
    35     tingues l’esperit en Deu elevat;
    36     y vent hun ministre que vos no menjaveu,
    37     estant en les bodes solaç y conuit,
    38     crehent se aquell que·l rey menyspreaueu
    39     y que de sa honra vos no us alegraueu,
    40     dona us un buffet per fer vos despit.

    41     Volgue lo Senyor, bondat increada,
    42     que aquella ma la qual vos bate,
    43     del braç del ministre fos prest arrancada
    44     y que per hun gos vos fos presentada,
    45     puix ell per sa culpa axi u mereixque;
    46     y·l rey y reyna y tots quants ho veren,
    47     mirant que vos feyeu misteris molt grans,
    48     aquells y lo poble tantost conegueren
    49     la fe de Jesus, y axi tots se feren
    50     per vos, beneyt sant, perfets cristians.

    51     Volent per hun rey palaus molt insignes,
    52     vos, sant, li digues farieu aquells
    53     y dant vos tresors per fer los condignes,
    54     deffet los partis als pobres benignes
    55     y axi en lo cel li fes grans castells;
    56     y aquell rey pensant que vos lo havieu,
    57     segons son parer, axi derebut,
    58     vos, sant glorios, puix fer ho podieu,
    59     aquells li feu veure, axi com volieu,
    60     obrats en lo cel ab molta virtut.

    61     Permes lo Senyor que vos, sant, dubtasseu
    62     la sua beneyta resurreccio,
    63     per ço que dubtant tot dubte levasseu
    64     de nostra fe sancta, y axi refformasseu
    65     la cristiandat ab viva raho;
    66     y perque vos, sant, sens dubte creguesseu
    67     que lo Senyor era resucitat cert,
    68     volgue sa merce que molt prop lo vesseu
    69     y en les sues naffres les mans hi metesseu,
    70     les quals per salvar nos havia soffert.

    71     Vos, sant, no trobant vos en la sepultura
    72     d’aquella Senyora qu’es mare de Deu,
    73     la qual es salut d’umana natura,
    74     restas de sa mort ab molta tristura,
    75     com vos no la ves y·l pessament seu,
    76     de hon la Senyora reyna de gloria,
    77     mirant que vos sempre li foreu molt fel,
    78     mostrant que de vos tenia memoria,
    79     segons diu y conta la vostra istoria,
    80     la mita us dona pujant se n’al cel.

    81     Pricant en les Indies la fe tan loable
    82     d’aquell Deu etern, Jesus glorios,
    83     a hun altre rey infel detestable,
    84     vos, digne apostol de Deu admirable,
    85     vences ab miracles los quals feyeu vos;
    86     per ço aquell rey, quant considerava
    87     que vos convertieu a totes les gents,
    88     irat contra vos tots jorns s’efforçava
    89     en dar vos grans penes de hon ell manava,
    90     a tots ses ministres que us dassen turments.

    91     Y vent aquell rey que ell no podia
    92     ab tots ses turments sobrar vos james,
    93     per quant Deu etern la nit y lo dia
    94     de vos, beneyt sant, james se partia,
    95     donant vos confort, puix ell vos trames,
    96     mana als ministres que pres vos portassen
    97     al loch hon vos, digne, devieu finar,
    98     dient ab gran ira que prest vos levassen
    99     de la sua vista y que us escapçassen,
    100    y axi prestament vos feu degollar.

    101    Rebut lo martiri aquella jornada
    102    que vos per Jesus tan felment moris,
    103    quant l’anima fon del cors separada,
    104    tantost fou per angels a Deu presentada
    105    y axi triunfau en l’alt parais,
    106    ahon per Jesus, senyor y Deu nostre,
    107    sou vos heretat dels bens eterns seus,
    108    ab tal privilegi, segons dich y mostre,
    109    qu’en totes les Indies hon jau lo cors vostre
    110    no y poden estar infets ni juheus.

 

            Oracio

    1      O ciri de fe y clara lanterna,
    2      Thomas glorios, apostol de Deu,
    3      de vera crehença profunde sisterna
    4      que·ns fa possehir de vida eterna,
    5      segons que molt clar se mostra y·s veu,
    6      puix fe tan perfeta en vos se tresplanta,
    7      per quant a Jesus ver Deu confessas,
    8      vullau nos, beneyt, fer gracia tanta,
    9      siam confermats en esta fe santa,
    10     puix vos ab aquella lo cel conquistas;
    11     y aquells grans palaus del cel tan insignes,
    12     feu vos que·ls vejam, fent obres molt dignes.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 58.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc