Rialc
Rao 94.114

            Ausiàs March


    1      Sia cascu per ben hoir attent
    2      e no ymagin que yo·l vulla decebre,
    3      car, de tot cert, per mi pora percebre
    4      grans novitats e de nou sentiment,
    5      tals que no se los mijans qui·ls atracen,
    6      mas solament resta ’n mi lo sentir;
    7      si co·l malalt qui sa dolor sab dir,
    8      no sab los mals qui la mort li percacen.

    9      Aquells afanys qui·ls amadors acacen
    10     e son comuns e quasi manifests
    11     no son en mi, ne desenblants d’aquests
    12     no·m fan pahor ne sol mi no menacen.
    13     Dolors e tals qu’en amadors no venen,
    14     car yo peresch com ja no pusch amar;
    15     solament bast mi de mort hahirar
    16     per mos defalts qu’en ira mi encenen.

    17     No se quins son los delits qui·m sostenen,
    18     com no m’acuyt metre lo mon a part;
    19     car d’ahirar me james no·m veig fart,
    20     pensau los bens qu’en esta penssa·s prenen!
    21     Morir me plau car no·m te prou lo viure,
    22     lo mils de mi es com en res no pens,
    23     e tant com pusch, de penssar me deffens;
    24     consell no·m cal, si·m deig per foll escriure.

    25     Si co·l precis que no·s de mort deliure,
    26     vehent se prop d’aquell seu jorn derrer,
    27     ne prega Deu li sia mercener
    28     e sab que va hon null hom se pot riure,
    29     ne pren a me, qui fuig a la merce
    30     d’Amor en qui s’enclou tot lo meu esser:
    31     tant envers ell me so volgut hirexer
    32     per lo fallir qui es comes per me!

    33     Si com l’om pech qui ha pensat dins se
    34     de l’hom sabent, a sson saber atenyer,
    35     e com veu si qu’en tant no·s pot empenyer,
    36     lo malaheix e si mateix d’on ve,
    37     ne pren a mi no bastant ser ates
    38     lay on tots temps he tengut mon cami;
    39     tot per defalt qu’es atrobat en mi:
    40     hahir Amor e volgra sser no-res.

    41     Lir entre carts, lo be qui m’es defes,
    42     Amor lo·m feu en primer desijar,
    43     e follament de tant preu estimar
    44     que no ymagin que haver se pogues.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc