Rialc
Rao 25.1

            Joan del Bosch


    1      Flach es l’enginy si vos no m’ajudau,
    2      mare d’Aquell qui lo mon ha salvat.
    3      No puch errar si vos ab mi us armau,
    4      plena de be, los hulls a mi girau,
    5      vostre servent, qui us ha tostemps amat.
    6      Res en lo mon a mi tant no m’aterra,
    7      com es en dir, Verge, vostres lahors.
    8      La mia ma la ploma ’b por afferra.
    9      Ma voluntat dira, sobre la terra,
    10     especials ynmes cantats de vos.

    11     Font emanant de virtuts abundos
    12     mes alt que·l cel, profunde que l’abis.
    13     Plena de dons, vostre Fill gracios
    14     vos lo portas al mon, tan doloros,
    15     e fes obrir lo port de paradis.
    16     Eva augmenta en sos fills lo peccat.
    17     Colpable mort no has donat e dan.
    18     Per vos, homil, Jhesus es devallat,
    19     prenent la cam ab tots s’es germanat
    20     e cancellas la carta de Satan.

    21     Ab l’engas[t] mil[l] e cor de diaman[t],
    22     qui bastara al que vos merexeu?
    23     A quants doctors han dit e parlaran,
    24     vostres virtuts a tots sobraran.
    25     Molt prop estau del Qui mori ’n la creu.
    26     Mare, conech e ve·m de cascun dia,
    27     verge tanbe, no ’s cas de maravella?
    28     Temple d’onor per si fa jeraxia.
    29     Tot ajustat miracle, yo diria,
    30     mar’e ’ndessems parir verge donzella.

    31     Deu eternal, dins la vostra capella
    32     en hun moment sol, fon organitzat
    33     home perfet. Porta sense querella:
    34     El es vesti de la vostra gonella,
    35     ço es de carn, semblança de peccat.
    36     O gran Hester! A llevat de la fe,
    37     mesures tres mesclas de la farina:
    38     lo nou e vell eternal en tot be,
    39     la carn d’Adam l’arma creada te,
    40     e ’n l’unio de persona divina.

    41     Lo mon perdut per vos, la gran Reyna,
    42     fonch restaurat. Caygut en la sendera,
    43     de Mardotxeu la rabia canina
    44     vos destrohis, essent la medicina,
    45     e reportas lo brot de l’olivera.
    46     Sobre los cors dels angels exalçada,
    47     aurea, vos, tenint molta aureola.
    48     De dignitat infinida dotada,
    49     Mare de Deu en cos glorifficada.
    50     Sols d’aquest nom lo Luciffer tremola.

    51     O flor del camp, principal de l’escola
    52     de paradis, apres Deu eternal.
    53     Del primer cas, jo us dich immune sola.
    54     Major teniu que·ls ceraffins l’estola
    55     de caritat, virtut perpetual.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 315.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Joan del Bosch
Indice degli autori

Rialc