Rialc
Rao 0h.4, 0h.4a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor dels gloriosos sent Simo y sent Judes apostols,
            les quals son estades ja fetes en laor de sent Felip y sent Jacme 

    1      Apostols beneyts Simo y sent Judes,
    2      de vostres virtuts qui us pot molt loar,
    3      si gracies tantes teniu ja rebudes
    4      que us fan en lo cel ab Deu triunfar?
    5      Per ço yo us suplich, apostols benignes,
    6      que us placia dar me virtut y saber
    7      per que·l valer gran dels dos tan insignes
    8      yo puga loar segons qu’es mester.

    9      Apostols grans foreu d’aquell rey Messies,
    10     lo qual del alt cel vingut es al mon,
    11     tantost de Aquell seguireu les vies,
    12     mirant la virtut molt gran qu’en Ell fon;
    13     y puix de Aquell tingues conexença
    14     Aquell esser Deu y home perfet,
    15     y puix que vosaltres tingues tal crehença,
    16     Apostols seus dignes Aquell vos ha fet.

    17     Lo vostre goig era tots dies seguir lo
    18     pels actes insignes que feya Ell tants,
    19     tots jorns no pensaveu sino en servir lo,
    20     mirant Aquell esser la vida dels sants,
    21     de hon atenygues d’Aquell honor tanta
    22     que us feu en est mon prudents y perfets,
    23     y apres vos dona la gloria santa
    24     posant vos en nombre dels sants mes elets.

    25     Apres de la mort d’Aquell preciosa,
    26     rebereu la gracia del Esperit sant,
    27     la qual en vosaltres fou tant abundosa
    28     que us feu tots perfets en hun sol instant:
    29     tinguereu saber en gran abundancia,
    30     en tant que·ls lenguatges del mon tots parlas,
    31     y axi sens temor ab molta constancia
    32     la fe de Jesus al mon publicas.

    33     La fe de Jesus al mon publicaveu
    34     ab molt gran esforç, segons clar se veu,
    35     y ab tanta virtut aquella pricaveu
    36     que·l mon conegue Jesus esser Deu
    37     y aquell ver Messies del qual los profetes
    38     proffeticament hauien parlat,
    39     y aço ab miracles y obres perfetes,
    40     segons per aquells ja fon profetat.

    41     Miracles molt grans obraveu y feyeu,
    42     sanant los malalts y·ls cechs y contrets,
    43     y aço en lo nom d’Aquell en qui creyeu,
    44     los actes del qual son sants y perfets;
    45     a totes les gents d’aquest mon guarieu,
    46     donant a tot hom perfeta salut,
    47     y axi a Jesus les gents convertieu,
    48     fent coses divines de molta virtut.

    49     En nom del Messies als morts daveu vida,
    50     y a tots los dimonis tenieu subdits,
    51     y ab sola virtut d’aquella infinida
    52     les gents delliuraveu dels mals esperits;
    53     en veure us cahien les ydoles vanes,
    54     les quals los infels tenien per deu,
    55     y axi feyeu obres molt grans subiranes
    56     ab lo senyal digne y sant de la creu.

    57     Vexells sou estats de molta sciencia
    58     en tant que tinguereu saber transendent,
    59     espills sou estats de gran penitencia,
    60     segons que haveu mostrat clarament;
    61     los vostres exemples y santa doctrina
    62     y vida perfeta y·l vostre costum
    63     salut son del mon y gran medicina,
    64     y axi sou estats del mon vera lum.

    65     Tots jorns convertieu infels y heretges
    66     y aço quant estaveu ab ells disputant,
    67     y axi de les animes fos verdaders metges,
    68     puix tals malalties anaveu sanant;
    69     y ab gran sapiencia en est mon vencieu
    70     a tots los juheus, pagans e infels,
    71     y puix que los dos a tots confonieu,
    72     aquells vos donaren grans penes cruels.

    73     Car foreu los dos tantost per ells presos
    74     y molt cruelment ab cordes ligats,
    75     y en una gran creu ab braços extesos
    76     ab pedres terribles fos molt turmentats:
    77     y vent que tals penes james no bastaren
    78     donar vos la mort ni fer vos errar,
    79     ab hun gran coltell lo cap vos levaren
    80     y axi ells vos feren als dos escapçar.

    81     Apres del martiri d’aquell beneyt dia
    82     que·ls dos per Jesus tan felment moris,
    83     qui pot dir la gloria y gran alegria
    84     que dalt en lo cel ab gran goig sentis?
    85     los angels beneyts y·ls sants y les santes,
    86     tots feren grans festes davant lo Senyor
    87     donant li laors y gracies tantes
    88     que us dava lo premi de tanta valor.

 

            Oracio

    1      Apostols insignes y molt gloriosos
    2      Simo y sent Judes, amichs de Deu grans,
    3      qui alt en lo cel estan abundosos
    4      de gracies tantes y bens preciosos,
    5      los quals son eterns y molt subirans,
    6      y puix que los dos regnau tan insignes,
    7      ab Deu eternals per que los tan fels,
    8      deman vos merce als dos tan benignes,
    9      pregueu al Senyor que·ns vulla fer dignes
    10     d’atenyer la gloria del regne dels cels,
    11     y mes suplicau lo qu’en esta vall trista
    12     dels bens de la gracia nos cobra hi·ns vista.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 121.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc