Rialc
Rao 0.131e

            Poesie anonime


    1      [S]enyor ver Deu, per mercet quir
    2      que vules mos prechs exausir,
    3      e oges la mia clamor
    4      per la tua gran dolor.
    5      Senyor, nom vules condemp[n]ar
    6      ne la cara atras girar,
    7      mas quolque temps jot pregare
    8      retorne los meus mals en be.
    9      Spertament vulles hoyr
    10     mon plant e mon greu sospir,
    11     quant fare oracio
    12     prenguet de mi compassio.
    13     Los meus dies son deffallits
    14     e los meus ossos cuyts e rostits,
    15     ab vanitat sen son anats,
    16     e fum los ha acomp[any]ats.
    17     Lo menjar e mes en oblit
    18     car no y trop sabor ne delit,
    19     batut son e trop mal manat
    20     don es mon cor cuyt e cremat.
    21     Lo meu jamech molt doloros
    22     el meu plant greu e amargos
    23     man donat terrible turment
    24     don es mon cor trist e dolent.
    25     Jo so semblant al pellica
    26     qui en la solitut esta;
    27     Senyor, vulles me ajudar
    28     a tu a mi acompanya[r].
    29     Jo he vellat e son semblant
    30     al passer qui fa plasent cant,
    31     mas lo perdal dona destrich
    32     al pages pobre e al rich.
    33     Senyor, no sies indignat
    34     contra mi qui e greu peccat,
    35     car falsament me son alsat
    36     e tu has me humiliat.
    37     Los meus dies son declinats,
    38     ells meus ossos e mon costats
    39     son sechs e cuyts e rostits,
    40     ara deffalen mos delits.
    41     Tu es senyor Deu eternal
    42     e lo teu sant memorial
    43     durara perdurabl[e]ment
    44     e may no y aura deffaliment.
    45     Senyor, tu auras pietat
    46     del peccador humiliat,
    47     axi com aguist de Sion,
    48     car tu governes tot lo mon.
    49     Senyor, a tu sien plasents
    50     los teus dits els teus parlements,
    51     dels teus servents atretal,
    52     deffen nos del foch eternal.
    53     Senyor, lo teu nom glorios,
    54     molt gran e molt merevellos,
    55     sta per totes gents temut
    56     car es Deu de tota virtut.
    57     Deus, dels humils consolador,
    58     per la sua molt gran amor
    59     vulla hoyr la oracio
    60     dels humils qui nol fan falo.
    61     Ao sia mes en escrit
    62     fins quel segla sia finit,
    63     sapia tot hom vivent
    64     que tot aura acabament.
    65     Lo senyor just e vertader
    66     dara a cascun son loguer,
    67     en cel, en terra, e n mar
    68     perque no cessa de guardar.
    69     Deu hou tots nostros jamechs,
    70     siam clergues o siam lechs,
    71     de tots li pren compassio
    72     e veu nostra infeccio.
    73     Per que devem denunciar
    74     lo nom de Deu molt gran e clar,
    75     al qual se pertany tota honor
    76     car es molt glorios senyor.
    77     Deu vol los pobles ajustar
    78     els reys pus que volen regnar,
    79     per tal que li fassen honor
    80     e quell coneguen per senyor.
    81     Senyor, vulles me encertir
    82     per tal quet pusque beneyr,
    83     pochs son mos dies e mos anys,
    84     complit son de mal e de afanys.
    85     Senyor, nom vulles revocar,
    86     nem faces delir ni penar,
    87     mas aporte ma bona fi
    88     e mostrem lo dret cami.
    89     Tu, Senyor, [has] donat fundament
    90     e la terra molt long[a]ment,
    91     los cels son obre de tes mans,
    92     los angels e trestots los sants.
    93     Senyor, tot lo mon es nient
    94     envers lo teu sguardament,
    95     car el cel e terra tot perira
    96     e lo teu sant nom romandra.
    97     Senyor els seran tots mundats,
    98     e tots per tu sanctificats,
    99     mas a tu not qual anadir
    100    car en res no pots falir.
    101    Los fills dels teus servent leyals
    102    no hauran penes infernals,
    103    en lo cell hauran heretat,
    104    ja es lo cami endressat.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, 240.

Fa parte della serie di sette salmi penitenziali (0.131a, 0.131b, 0.131c, 0.131d, 0.131e, 0.131f, 0.131g), a cui segue un ottavo testo, non incluso nel Rao (0bis. Senyor ver Deus tot poderos).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc