Rialc
Rao 0h.32, 0h.32a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Lo Credo in Deum ordenat en pla en obres rimades

    1      Per obtenir salvacio
    2      y dels peccats remissio
    3      complidament,
    4      creure devem molt fermament
    5      la Trinitat
    6      ser una simple unitat,
    7      ço es, un Deu;
    8      car, si algu felment no creu
    9      aquesta fe,
    10     per hon s’ateny l’infinit be
    11     y la salut,
    12     per a tostemps sera perdut,
    13     car perira,
    14     en tant que may a Deu veura,
    15     puix axi u canta
    16     la Escriptura vera y santa,
    17     segons trobam:
    18     donchs es mester que tots cregam
    19     perfetament
    20     en hun ver Deu omnipotent,
    21     perfet Senyor,
    22     del cel y terra creador,
    23     eternal Pare;
    24     y en lo seu Fill, qu’es nat de mare
    25     Verge molt pura,
    26     qui·l concebe sobre natura,
    27     ab goig complit,
    28     per obra del Sant Esperit,
    29     ver Deu y hom;
    30     y que Jhesus es lo seu nom
    31     maravellos,
    32     molt digne, sant y glorios,
    33     de gran virtut;
    34     y que aquell nos ha remut
    35     per gran amor;
    36     y qu’es del mon lo salvador
    37     y·l ver Messies,
    38     segons que per les proffecies
    39     molt clar se veu;
    40     y que per tots mori en creu
    41     crucifficat;
    42     y qu’en sepulcre fon posat
    43     lo seu cors sant;
    44     mes devem creure confessant
    45     que devalla
    46     en los inferns y delliura
    47     los pares sants
    48     qui alli staven esperants
    49     sa magestat;
    50     y qu’es en cert resucitat
    51     de mort a vida
    52     per dar la gloria complida
    53     a tots los fels;
    54     y que se n’es pujat als cels,
    55     per son poder,
    56     com a senyor Deu verdader,
    57     qui·ns ha volgut
    58     donar a tots vera salut
    59     y fe perfeta;
    60     y que aquell seu a la dreta
    61     del Pare seu,
    62     qui es aquell eternal Deu
    63     que tots crehem;
    64     y mes avant creure devem
    65     que ell vendra
    66     en aquest mon y jutgara
    67     los vius y morts,
    68     axi senyors y princeps forts
    69     com altra gent;
    70     mes devem creure tots felment,
    71     per lo semblant,
    72     en Deu etern l’Esperit Sant
    73     qui·l mon regeix,
    74     lo qual egualment proceheix
    75     de Deu lo Pare
    76     y del Fill seu, qui ’s nostre frare
    77     del cel vengut,
    78     qui per nosaltres ha volgut
    79     morir en creu;
    80     y que los tres son un sol Deu
    81     y una essencia
    82     y hun Senyor y una potencia
    83     que·l mon soste;
    84     y mes devem creure tambe
    85     la Sgleya santa,
    86     qui es la mare que·ns amanta,
    87     vera y catholica;
    88     y qu’es perfeta y apostolica,
    89     per Deu fundada
    90     per reparar la gran errada
    91     original,
    92     y qualsevol peccat mortal
    93     a totes gents
    94     ab la virtut dels sagraments
    95     que Deu li dona;
    96     y que·l Senyor axi·ns perdona
    97     pels merits seus
    98     y obtenim dels peccats greus
    99     remissio;
    100    y dels sants la comunio
    101    devem loar
    102    y tots aquella confessar
    103    ab ferma fe
    104    . . .
    105    . . .
    106    de totes coses creador
    107    universal,
    108    ple de virtuts y sens lo qual
    109    res se pot fer,
    110    y sols aquest es hun Deu ver
    111    qui·l mon crea,
    112    qui sempre fon es y sera
    113    eternament
    114    Senyor y Deu omnipotent
    115    e increat
    116    qui regna y viu en Trinitat
    117    alt en lo cel.
             Amen.

 

            Oracio e Protestacio

    1      O Deu eternal, virtut infinida,
    2      qui sols per amor creat nos haveu!
    3      A vos, Senyor, prech, puix sou vera vida
    4      y sou veritat de fe sens fallida,
    5      que vos esta fe en mi confermeu;
    6      y si en aquella alguna vegada
    7      per temptacions yo vinch a fallir,
    8      des d’ara proteste, fent yo tal errada,
    9      davant vos, qui sou bondat increada,
    10     qu’en esta fe vostra vull viure y morir,
    11     pregant vos, Senyor, que us placia dar me
    12     virtut tal y tanta que puga salvar me.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 337.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc