Rialc
Rao 0.41, 0.41a, 0.41b, 0.41c, 0.41d, 0.41e

            Teatro

            Misteri Assumpcionista de la Catedral de València
            Primera jornada
      
Iesus

 

Quant la Maria sera en lo quadafal muntada, vaja se n’a la cambra sua, que sera aparellada e tancada ab los vels entorn, e entre se·n per la porta ab ses dues donzelles que li vajen apres detras. E quant sera al setial, asigra s’onestament, e tinga en les mans hunes horetes en que liga. E les donzelles pleguen tots los vels d’entorn per tal que lo poble vega la Maria. E les dites donzelles seguen se davant la Maria, queucom lunyet, girant la lur cara deves la Maria. E quant sera hora de començar lo Misteri, estant la Maria aseguda, diga a les donzelles en so de «Ab cant d’aucells». E les donzelles leven se dempeus:

Maria

    1      Donzelles fels, prech vos vingats avant,
    2      cor yo vull anar ab Senyor servir
    3      ensemps dues ab mi Deu contemplar,
    4      loant Jesus, fill meu, e beneyr.

Tantost responguen les donzelles, estant agenollades, la cobla següent, en so de «Si cascun jorn me daz de vos»:

Donzelles

    5      Senyora, tost e prestament...

E acabada lur cobla, la Maria leu se de son setial, e vaja se n’onestament entorn la cambra tro a la porta, e hixqua se n’e vaja visitar los santuaris. E les donzelles darrere ella e tancant ho estenentc los vels, e tanquen la porta. E quant la Maria sera davant l’Ort de Cherico, agenol se e diga, ab les mans iunctes, ben alt, vers lo cel, al so de «Aixi com dos infants petits» (e les donzelles estiguen agenollades ensemps ab la Maria):

Maria

    6      Ho fill Jesus! Quant yo·m recort
    7      com pregas Deu dins aquest ort,
    8      hon Vos fos pres, a molt gran tort,
    9      e pels juheus liurat a mort,
    10     d’on romangui ab desconort.
    11     Per que us prech, fill, ab lo cor fort,
    12     l’anima·m dugau a bon port.

E acabada la dita cobla, leu se dempeus, e devotament faça huna humiliacio del cap, e vaja sse n’a Monticalvari. E quan sera davant la creu, agenol se queucom luny, e puys leu se e acost se a la creu e bese la hon foren clavats los peus. E puys torne atras hun poch, e agenol se e diga la cobla següent en lo sobredit so:

Maria

    13     Deus te saul, creu molt resplandent
    14     hon penja Jesus certament,
    15     per delliurar l’om verament
    16     e portar lo a salvament
    17     davant Deu, rey omnipotent.
    18     Per mi prech mon fill molt excellent,
    19     que·m traga d’aquest mon present.

E acabada la cobla, faça ut supra. E les donzelles vagen adorar la creu. E apres la Maria vaga se n’al sepulcre, e agenol se e diga la cobla següent al dit so:

Maria

    20     Molt honrat sepulcre sagrat!
    21     Apres mon fill fon despenjat
    22     e ’n draps de li fon embolcat,
    23     puys, de voler de Ponç Pilat,
    24     per Joseph en tu fon soterrat.
    25     E prech mon fill, ab humiltat,
    26     que de mi li prenga pietat.

E acabada la cobla vaja a besar lo sepulcre. E vaja se n’a Montolivet, e diga en lo dit so:

Maria

    27     O munt de molt gran resplandor!
    28     Tot lo mon te deu fer honor,
    29     com sostenguist lo Salvador
    30     qui es del mon ver Redemptor,
    31     al qual angells fan gran laor.
    32     E yo·l prech molt, ab gran amor,
    33     qu’a la fi·m sia guiador.

Quant haura acabada sa cobla, leu se denpeus, e si pot bastar a la forma dels peus del Jesus, besi ho ab bocha ho ab ma. E puys torne se·n devotament a la casa, e quant sera a la porta, gir se devers lo altar, e puys entre se n’e siga s’en son setial. E a fort poch, per no tenir temps, leu se denpeus, e agenol se e mir envers lo cel, ab les mans iunctes diga la cobla següent en so de «Ab cant d’auzells»:

Maria

    34     O fill Jesus, mon Deu e Creador,
    35     Rey poderos, de totes gents Senyor!
    36     Vos qui tragues de l’infernal abis
    37     los Payres Sants per cordial amor,
    38     ffayts me, si us play, car fill, tanta d’onor,
    39     que·m portets breu al gaug de Paradis.

E tantost torn se a siure en lo setial. E facen sos trons e devall l’angell. E quant l’angel sera davant Maria, la Maria guart lo molt humilment. E lo angel diga sa cobla ab so de «Cercats d’uymay»:

Angel

    40     Palays de Deu, alt e maravellos!...

E quant lo angel li dara la palma, prenga la la Maria molt humilment ab gran reverencia la palma, e tinga la devotament agenollada; bese la, e puys leu se dempeus. E quant l’angel haja acabat, responga la Maria en son so, la cobla següent:

Maria

    41     Angel de Deu, tres demandes vos fau.
    42     Primerament, vostre nom me digau.
    43     E l’altr’apres, que façats tant per mi
    44     a mos cars fills apostols me dugau.
    45     Puys, al meu fill, de ma part lo pregau
    46     que·l fals Sathan yo no·l vega en ma fi.

E quant haja acabat, torn se a siure. E lo angel responga a les tres demandes en lo dit so:

Angel

    47     Mayre de Deu, reyna emperial!...

Quant l’angel se·n sera entrat e hauran fet sos trons, leu se la Maria del setial e agenol se, faent gracies a Deu de la embayada de l’angel, diga la cobla següent en son so:

Maria

    48     Gracies grans vos fau, Payre, ver Deu,
    49     un sol voler ensemps ab lo fill meu,
    50     com los meus prechs no metets en oblit,
    51     ans l’angel bo m’a dit que·m prometeu
    52     qu’a Paradis me portarets en breu,
    53     lo Payr’e·l Fill ab lo Sant Sperit.

E tantost la Maria torn se a siure en son setial e gir çe a les sues donzelles dient en son so:

Maria

    54     Donzelles fels, anats tost, prestament,
    55     e fayts venir del poble molta gent,
    56     car yo·ls vull darla benediccio
    57     ans que yo pas d’esta vida present,
    58     e puys veuran, maravellosament,
    59     ab gran repaus, la mia Assumpsio.

E responguen tantost les donzelles:

Donzelles

    60     Senyora, tot vostre voler...

al so «Quant vey la lauseta mover». E apres vagen les donzelles al poble, e diguen los:

Donzelles

    61     Poble de Deu!...

E lo poble los respon:

Poble

    62     A tots es cert...

E puys diguen los les dones e donzelles. E apres vaga lo poble a la Maria, e entren per la port’e facen sa reverença, besant la ma, e diguen lur cobla. Apres diguen Dones e donzelles: [. . .] E tantost la Maria leu se denpeus, dient los per que·ls ha fet venir, donant los benediccio; e senyant los ab la palma e tocant los, ne diga:

Maria

    63     Mos fels amichs e dones, ben vingats,
    64     car yo us he tots e totes appellats
    65     perque us digues que deu esser de mi,
    66     car deg morir ans de tres jorns passats.
    67     E perque sou del meu fill molt amats,
    68     vos denunciu lo jorn cert de ma fi.

E quant la Maria haja acabat, torn se a siure. E puys do·ls comiat dient:

Maria

    69     Tornats vos en mos fills, aconsolats,
    70     puys yo us he beneyts e senyats,
    71     e romandrets fels en la santa fe,
    72     divinalment per tots temps confermats.
    73     E conservats vostres virginitats
    74     tant com viurets, jamay no us fallire.
    75     Mas, prech vos molt que venir me façats
    76     Lazer, Josep, cavallers molt honrats,
    77     e dir los he lo misteri tot larch,
    78     e als sacerdots, dexebles amagats,
    79     car foren tots fort desaconsolats
    80     com mon fill pres martiri tan amarch.

Quant la Maria haja acabat, lo poble prenga comiat dient sa cobla. E les dones axi matex, e besen li la ma, e tinguen lur via dret a Gamaliel, exint per la porta. E quant sien ab Gamaliel, saluden se besant e abraçant e donant lurs mans a les dones. E diguen lur cobla:

Poble

    81     Honrada gent d’alt afer...

E Gamaniel responga:

Gamaliel

    82     Donchs, axi deu la Verge...

E romanguen aqui ensemps. E tantost vinga lo Johan a la porta de la Maria e toque a l’anella e diga:

Joan

    83     Donzelles fells...

E les donzelles responguen:

Donzelles

    84     Entrats avant, etc.

E quant lo Johan sera davant la Maria, diga:

Joan

    85     Verge, qui fosa mi recomanada...

Maria. E la Maria estant asseguda, responga li levant se denpeus e metent li les mans per lesj spales, en manera qui l’abraça. E axi, dient sa cobla, torn se a siure:

Maria

    86     Car fill Johan, vos siats benvengut!
    87     Gracies faç al Senyor qui us ha dut.
    88     Car sapiats que yo us he demanat
    89     a l’angel sant qui m’ha denunciat
    90     de part de Deu, qu’al terç jorn deg morir,
    91     perque de mi, fill, no us vullats partir.

E tantost venen los apostols a tocar a la porta, e aqui, ad invicem, dien lur cobla. E puys dien, tocant a la porta, lur cobla:

Apostols

    92     Obrits aci, devota gent...

Apres los respon lo Johan:

Joan

    93     Mos cars amichs...

E quan son davant la Maria, dien:

Apostols

    94     Castells enclaus de tanqua virginal...

Maria. E quant hajen acabat, leu se la Maria denpeus, e, dient sa cobla, vaja per mig d’ells, metent les mans a cascu sobre les spatles, quasi faent mig abrasament, dient sa cobla; e ans que la acabe, torn se a siure.

Maria

    95     Dexebles sants, vosaltres benvingats,
    96     axi com sou del meu fill molt amats.
    97     Dic vos de cert qu’esta nit deg morir
    98     e per ço us ha l’angel sant aportats
    99     cuytadament, car yo us he demanats.
    100    Per que de mi, fills, no us vullats partir.

E los apostols assiguen se per cors apartadament. E la Maria, estant axi asseguda, diga·ls:

Maria

    101    Mas prech vos molt que·m vullats informar,
    102    anant per lo mon
    103    entre les gents vostra preycatio,
    104    de si trobats qui us vulla contrastar
    105    o si volran lo meu fill adorar,
    106    car molt desig la lur salvacio.

E apres responguen los apostols dient:

Apostols

    107    Reyna de tots los sants...

E quant hauran acabat, diga·ls la Maria aconsolant los e asseguda, sa cobla:

Maria

    108    Prech vos, mos fills, que siats diligents
    109    en convertir infels e totes gents,
    110    e no duptets les persecucions
    111    de reys al mon, menaces ne turments,
    112    cor Paradis sera dels pacients
    113    e Deu sentra vostres oracions.

E apres vinga lo poble christia ab Gamaniel e tota l’altra gent. E lo poble diga, per la missatgeria que ha feta, la cobla següent:

Poble

    114    Clau de David, sement de Joachim...

E apres Gamaliel ab los altres acosten se a la Maria e besen li la ma, dient:

Gamaliel

    115    Vexel sagrat, solell de resplandor...

Apres diguen les tres Maries:

Les tres Maries

    116    Verge, que fos de totes la pus digna...

En apres diguen les dones e donzelles:

Dones i donzelles

    117    O cos molt sant e piatos...

E tantost responga·ls a tots la Maria:

Maria

    118    Sors e parentes del Testament Novell,
    119    l’angel de Deu m’a dit que m’apparell
    120    qu’aycesta nit mon fill vindra per mi
    121    e·m vol pujar en Paradis ab Ell.
    122    Per que yo us prech que tingats lo consell
    123    hi els manaments que el meu fill vos jaqui.

E tantost facen trons e vinguen los tres Princeps, diguen:

Arcangels Miquel, Gabriel i Rafael

    124    Gaug sia ab vos, imperial reyna...

E quant hagen acabat, leu se la Maria denpeus ab gran humilitat, e agenol se e diga:

Maria

    125    Lo meu cor es alegre e fort jausent,
    126    com mon fill ve ab celestial gent.
    127    E sapiats que lonch temps ha que sper
    128    ab gran desig lo seu adveniment.
    129    E lo Senyor, com fill obedient,
    130    ve per complir lo meu cor e voler.

E de continent que haja acabat la Maria, facen trons e obra·s lo cel. E entretant, los apostols e Princeps e altres munten la Maria sobre lo lit. E la Maria estigua agenollada, contemplant lo devallament del Jesus. E quant lo Jesus sera davant ella, la Maria vaja corrent a besar li los peus, e diga:

Maria

    131    O mon car fill, ver Deu totpoderos!
    132    Ador, Senyor, vostre cors precios.
    133    Ay, Senyor meu, e tan he desijat
    134    que yo pogues estar ensemps ab vos!
    135    Perqu’ara us vey, luzents e glorios,
    136    beneyt siats per tots temps e loat.

Responga lo Jesus:

Jesus

    137    Ma dolça Mayre...

Item l’altra cobla:

Jesus

    138    Mayre per ço sou...

Apres diguen los prophetes:

Profetes

    139    Verge humil...

E apres diga la Maria girada devers lo Jesus:

Maria

    140    Gracies faça vos, lo meu fill car,
    141    puix yo veeg que·m volets appellar.
    142    Guart aquests sants que·m venen far honors
    143    ab molts bells chants e ab fort grans lausos,
    144    e·ls veg a tots altament resplandir,
    145    mostrant vers mi que·m venen a servir.

E quant haja acabat, prenga sent Jachmen per la ma e men lo a la Maria Salome, e diga:

Maria (a St. Jaume)

    146    Mon car nebot, ab mi us cove d’anar
    147    a vostra mayre per cert a visitar,
    148    car per vostra mort viu ab gran tristor.
    149    Quan vos veura, dol tornara ’n dolçor.

Maria (a Maria Salomex)

    150    Ma dolça sor, veus aci vostre fill
    151    qui es vengut del cel per mi servir.

Apres diga sent Jachme a sa mare:

St. Jaume

    152    Mare, vejats com som aci venguts...

E puys respon la mare:

Maria Salome

    153    Gran es lo gaug e la benahuyrança...

E quant la Maria Salome haura acabat, tornen sent Iachme e la Maria al Jesus, e agenolen se. E ensemps ab Moyses e Abram, diguen en so de «Pus amor vol qu’eu sia pacients»:

Maria (a concert amb St. Jaume, Moises i Abraham)

    154    Anyel molt sant en lo mon devallat
    155    ab resplandor, princep Hemanuel!
    156    Menbre us, Senyor, que·l poble d’Israel
    157    no sia axi per tots temps encegat,
    158    ans hagen lum tosts de la santa fe,
    159    puix que per tots prengues tan cruel mort,
    160    e·lls vullats dur en breu al segur port
    161    de Paradis, hon ha gaug e tot be.

Respon lo Jesus:

Jesus

    162    Tot ço que m’haveu...

Quant lo Jesus haura acabat, la Maria leu se denpeus, e prenga les mans al Jesus e bese les hi, e mostrant les al poble a totes parts, diga:

Maria

    163    Aquestes mans han tot lo mon creat
    164    e tot quant es ne iamay sia estat,
    165    e lo meu cors, fill, on fos concebut
    166    quan humilment fos del Cel devallat.
    167    Per que, si us plau, fill meu glorificat,
    168    haja d’uymes en est mon prou ingrat.

Dit aco, la Maria diga a les donzelles que duguen hun ciri del cofre e que·l donen a sent Pere. E sent Pere tinga l’ences tro que l’i deman. Respon lo Jesus:

Jesus

    169    Esposa mia, donchs, venits...

Item,

    170    A la part dreta us assiure...

Aci prenga la Maria lo ciri en les mans e diga:

Maria

    171    Fill, lo meu cores tot apparellat
    172    de fer tantost la vostra volentat,
    173    segons sabets, com es de mi escrit
    174    el libre sant De Vida nomenat.
    175    E puys que vos, fill, sots apparellat,
    176    en vostres mans comane l’esperit.

E quant haura acabat, lo Jesus, trahent la anima del cors de la Maria, diga:

Jesus

    177    Donchs, hix, anima resplandent!...

Quant lo Jesus haura acabat, la Maria incline s’en los braçhos de les donzelles, ella faent com es morta. E tantost facen grans trons e meten la Maria davall lo cadafal. E traguen la ymage e facen tot l’altre offiici.


            Segona jornada

En la segona jornada, quant sent Miquel haura tornat la anima en lo cors, los qui son davall lo cadafal meten se·n soptosament la ymacge faent grans trons e grans fums. E hixqua soptosament la viva. E quant sera dalt en lo sepulcre, estant denpeus, faça·s la Maria tota maravellada, aixi com si james no fos estada en aquest mon, mirant honestament ça e la, faent grans admiracions. E los angels agenollen se ab molt gran reverencia. E estant la Maria en lo moniment, los angels diguen agenollats:

Angels

    178    Mayres de Deu qu’ets de gracia plena...

Acabada la cobla, leven se denpeus e ab gran reverencia traguen la Maria del moniment. E puix, vagen lo Miquel e lo Grabriel als costats a partdavant, queucom luyet d’ella, per ço que tothom la vega, e lo Princep detras. E vagen cantant ab humiliacions e comports, e la Maria girant se a ells, e ells a ella.

Miquel, Gabriel i Princep

    179    Gaug sia ab vos, imperial reyna...

E aixi vagen tro a davant a la porta del cor. E aqui la Maria façar estacio, estant girada vers l’altar. E los angels cessen de cantar. E lo Jesus diga als apostols:

Jesus

    180    Mos cars amichs...

Apres responguen los apostols:

Apostols

    181    Senyor, ver Deu...

E acabat, tinguen lur via devers la Maria, e quant li sien davant, agenollats diguen:

Apostols

    182    O vera lum dels christians...

E quant los apostols hagen acabat, ab gran reverencia leven se e passen avant, e estiguen en processo. En apres vinguen Gamaniel e Lazer ab los altres, e diguen:

Gamaliel, Llatzer, etc.

    183    Flors virginals...

E facen semblant dels apostols. Item, lo poble dient:

Poble

    184    Lirs clarejants...

Item, les Maries dient:

Maries

    185    Amperayrits ab vera conexença...

Item, les donzelles de la Maria dient:

Donzelles

    186    Libre d’amor de gran saber...

Item, dones e donzelles dient:

Dones i donzelles

    187    Solell del mon, Emperadriu...

E quant tots hauran acabat, estiguen processo feta, de la Maria tro al Jesus. E la Maria comence anar per mig de la processo, los angels cantant axi com dessus. E quant passara per cascuns la Maria, ells facen grans humiliacions de lurs caps envers terra. E quant sera endret los apostols, diguen los dits apostols:

Apostols

    188    Castells de fe, saluts dels pecados...

Item, Gamaniel, etc.:

Gamaliel et alt.

    189    Dir no·s pot, verge de gran amor...

Item, lo poble christia:

Poble

    190    Tota laor que per gent se pot dar...

Item, les tres Maries:

Maries

    191    Ffonts de virtuts a qui·s tany excellença...

Item, les donzelles de la Maria:

Donzelles

    192    Donzelles som que havem vixcut...

Item, dones e donzelles:

Dones

    193    Senyora, flum excellent, riu...

En apres la Maria vaja per la processo tocant a cascu per les espatles, quaxs que·n pren comiat, dient:

Maria

    194    O fills molt cars, defensos de la fe!
    195    Hajats per cert que dins mon cor yo us he,
    196    e molt carament, per recomanats,
    197    com cells qui sou del meu fill molt amats.
    198    E us dic de cert que·l cel possehirets,
    199    e a la fi, de tot lo mon jugarets.

E aco acabat, la Maria vajat deves lo Jesus, e quant li sia davant, ab gran humiliacio agenol se en terra e façar com qui·s vol levar lo xapellet. E los angels ab reverencia prenguen lo y e comanen lo a les donzelles. E la Maria diga:

Maria

    200    Deu infinit, eternalment regnant!
    201    L’esperit meu estava contemplant,
    202    alt en lo cel, tota la Trinitat,
    203    la qual los sants tots temps estan loant.
    204    Hi havets me fet levar en poch estant
    205    del moniment, en cors glorificat.
    206    Per que, Senyor, a vos decg adorar
    207    e per tots temps beneyr e loar.
    208    Com lo meu cors havets resussatat
    209    e·l volets dalt en lo cel collocar,
    210    donchs, vag a vos, car fill, sens pus tardar,
    211    e prench del mon lo derrer comiat.

Respon lo Jesus:

Jesus

    212    Sposa mia, donchs, venits...

Item,

    213    A la dreta part vos assiure...

Item,

    214    Archiangels, donats la m’aci...

E acabat lo Jesus, los angels prenguen la Maria humilment e munten la dalt ab lo Jesus. E tantost los angels e apostols e tots los altres meten sse tots apiyatsu entorn del Jesus e de la Maria. E facen trons e fums. E entren se·n secretament lo Jesus e la Maria. E soptosament hixqua la ara celi. E quant comença a pujar, los apostols diguen:

Apostols

    215    Mayre de Deu, estella radiant...

Los angels del cembori canten:

Angels cimbori

    216    Qui es la qui ab faç tan luminosa...?

Item,

    217    Aycesta es la Verge gloriosa...

E quant lo cel sera tancat, los apostols meten se en processo, tota l’altra conpanya següent. Comencen lo «Te Deum laudamus», e axi cantant, ordinatim, vajen se n’al Capitol per despular se. E aqui almorçen, si han de que.

 

 

 

Ed. Francesc Massip, Rialc 2000; in corso di pubblicazione in «ENC». Per l’apparato si rimanda all’edizione a stampa. Il testo include i cinque frammenti elencati nel Rao, corrispondenti, qui, ai vv. 1-4 (0.41a), 6-12 (0.41b), 34-39 (0.41c), 86-91 (0.41d), 154-161 (0.41e).

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc