Rialc
Rao 0h.11, 0h.11a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios  sent Pau primer hermita 

    1      Dels sants hermitans puix sou la bandera,
    2      Sent Pau glorios, primer hermita,
    3      loem vos, puix vos mostras la bandera
    4      de vida tan sancta al poble huma.

    5      En temps que·ls infels tots jorns s’esforçaven
    6      en dar cruels penes als fels christians,
    7      als quals sens remey molt fort turmentaven
    8      per que no seguien la ley dels pagans,
    9      per Deu espirat volgues absentar vos
    10     d’aquella molt gran terrible furor
    11     y en hun desert sols volgues reposar vos
    12     per ço que servisseu a Deu sens temor.

    13     Dins una gran cova volgues fer estatge,
    14     hon vos estigues per temps de molts anys,
    15     en tant que semblaveu hun home salvatge
    16     cubert de cabells, passant molts affanys;
    17     y, estant en aquella deserta sobalma,
    18     perque no anasseu del tot descubert
    19     vos fes una roba texida de palma
    20     ab que lo cors vostre portaveu cubert.

    21     La gran penitencia que vos humil feyeu
    22     qui may pora dir james ni pensar,
    23     servint al senyor en qui vos sant creyeu
    24     per ço que li fosseu amich singular!
    25     Lo nom de Jesus tots dies loaveu,
    26     aquell benehint ab molt gran plaer,
    27     y axi vostra vida vos digne passaveu
    28     del gran Satanas vencent lo poder.

    29     Jhesus glorios, qui molt vos amava,
    30     mirant vos tan digne tan sant y tan fel,
    31     per medi d’un corb la vida us donava
    32     tots jorns trametent vos mig pa de l’alt cel.
    33     Qui pot dir les gracies que vos refferieu
    34     al gran rey de gloria del seu bon recort,
    35     donant vos lo past ab que us sostenieu
    36     lo qual vos donava salut y confort!

    37     Aquell bon senyor qui·ls seus may oblida
    38     trames sent Anthoni per que us visitas
    39     y encara perque la vostra gran vida
    40     perfeta y sancta aquell contemplas;
    41     y, vent que Jhesus a vos trametia
    42     hun pare tan digne tan just y tan sant,
    43     aquell acollis ab gran alegria
    44     dins vostra posada aquell albergant.

    45     Tenint companyia tan digna y tan santa
    46     d’aquell pare sant, lo qual vos troba,
    47     en Deu conegues los dos amor tanta
    48     que us feya portar tots dies hun pa,
    49     lo qual entre·ls dos egualment partieu
    50     prenent de aquell cascu la mitat;
    51     y axi, ab amor loant Deu, vivieu
    52     en hun perfet grau de gran caritat.

    53     Apres que los dos hun temps estiguereu,
    54     sabent sent Anthoni de Deu lo voler,
    55     ell pres comiat de vos, qui·l rebereu
    56     en vostra posada ab tant de plaer;
    57     y axi se·n torna al loch hon estava,
    58     puix veu que·l senyor axi u dispongue,
    59     hon ell beneyt sant tots dies loava
    60     aquell senyor gran qui·l mon tot soste.

    61     Quant fo lo sant pare tornat en la cella
    62     d’aquell loch hon ell solia estar,
    63     en una nit sancta, estant ell en vella,
    64     veu l’anima vostra als angels portar,
    65     lo qual dret al cel aquells se·n pujaren
    66     a Deu infinit ab goig subiran;
    67     y, vent que ab vos axi s’alegraven,
    68     resta consolat del vostre goig gran.

    69     Mirant sent Anthoni que vos ja regnaveu
    70     ab Deu eternal, lo qual amas tant,
    71     torna en la cova hon vos habitaveu
    72     per dar sepultura al vostre cors sant;
    73     y, per lo desert anant ses jornades,
    74     quant dins vostra cella ell fon arribat
    75     ell veu que les mans tenieu plegades
    76     y·l vostre sant cors troba genollat.

    77     Volgue lo Senyor, perfet y sens erra,
    78     que prest arribassen del bosch dos leons
    79     y fessen la fossa cavant en la terra,
    80     puix vos meritaveu atenyer tals dons;
    81     y axi, sent Anthoni, tenint de vos cura
    82     per ço que tinguesseu complit lo repos,
    83     aquell vos dona tantost sepultura
    84     posant en la fossa lo vostre sant cors.

    85     Quant fon soterrat lo vostre cors digne,
    86     lo sant glorios tantost se·n torna:
    87     la roba de palma que us fes vos, benigne,
    88     per una reliquia aquell se·n porta,
    89     la qual en grans festes aquell se vestia
    90     posant se aquella per gran ornament,
    91     loant al senyor qui dat li havia
    92     en esta vall trista tan sant vestiment.

    93     Dotat vos contemple de gloria tanta,
    94     que dalt en lo cel sou molt reverit
    95     per tota aquella companya molt santa
    96     d’aquells hermitans qui us han ben seguit,
    97     y axi, triunfant, ab gran excellencia
    98     regnant en lo cel ab Deu eternal,
    99     tostemps benehint la sua clemencia,
    100    qui us ha heretat de gloria tal.

 

            Oracio

    1      O sant excellent, molt clara lanterna
    2      dels sants hermitans, sent Pau glorios,
    3      drecera y cami de vida eterna,
    4      de moltes virtuts profunde sisterna
    5      dexant per Jhesus lo mon perillos:
    6      puix que d’aquells pares de vida perfeta
    7      elets per Jhesus sou vos lo primer,
    8      feu vos, quan la vida d’est mon inperfeta
    9      vivint seguixcam, la via qu’es dreta
    10     y porta les animes al port verdader,
    11     hon vos reposau segur, sens temença,
    12     ab Deu infinit y ab goig sens fallença.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 157.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc