Rialc
Rao 203.10t

            Narcís Vinyoles


    1      Quant me veuras apparellat a rebre
    2      per mon poder los teus thesors sens compte,
    3      ans que·l peccat me puixa pus decebre,
    4      O, Fill de Deu, fes me de Tu percebre
    5      lo que yo·t deig sens erra de bescompte.
    6      Accepta y pren mon sacrifici pobre,
    7      yo·l te offir al peu de la Creu sancta,
    8      y ab claus d’amor les sanctes portes obre
    9      del divinal secret on se descobre
    10     quant aci baix de Tu la Sgleya canta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc