Rialc
Rao 175.4

            Lleonard de Sors


    1      Cert ar’, Amor, me convendra perlar
    2      del temps passat que tant callat avia.
    3      Cert ar’, Amor, me cove oblidar
    4      tots los deports que per ser franch avia.
    5      Cert ar’, Amor, pusch dir, so vostre sclau,
    6      no a sert temps, car gran pertit seria
    7      vendre·s per preu d’aço qu’a mes hom plau,
    8      e dins sert temps passas la sclavonia.

    9      Liberalment me so vulgut liurar,
    10     pus mon senyor veig que te milloria.
    11     Liberalment veig ley han a ’torgar
    12     tot lo restant que ’n aquest mon viu sia.
    13     Liberalment me son donat sens frau
    14     per un gran preu qui·m par que bon alt sia.
    15     No·s troba tal, si primament pensau
    16     con vall allo que pel iadic s’afia.

    17     Yo son aytall con lo qui·s met en mar
    18     en temps d’ivern per fer sa marcantia.
    19     Yo son aytall que gens no·m fan dubtar
    20     los grans anuigs qu’amor dona tot dia.
    21     Yo son aytall con lo qui·s fia ’b dau
    22     e te pensant per ell avansit sia,
    23     sens que ’ls revers gens pensar no li plau,
    24     car volentat fa sovint de nit dia.

    25     Ffi del que pens si vos no·m deffensau:
    26     d’açi avant io per mort me tendria,
    27     car res no pens si fora de vos cau,
    28     a vos es dar tristor ho alegria.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 123. — Rev. Rialc.

Ms.: P. || iadit] iadic ms. e ed.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc