Rialc
Rao 69.3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h

            Jeroni Fuster


    1      En lo mes baix d’aquella vall escura
    2      on nostres mals te causen oblidar nos,
    3      ab plors molt trists plorant, la creatura
    4      vulles hoir, Senyor, puix so procura,
    5      que sols morist per a voler salvar nos.
    6      Que ’n Tu, mon Deu, es lo poder alçar la
    7      y en ella sols  que may te desempare;
    8      e, per ser just, si be no pots forçar la,
    9      per ser clement, molt menys desemparar la,
    10     puix lo voler vol ja que si prepare.

    11     Puix que yo, trist, peccant, obri la porta
    12     del viure meu on fes la mort entrada,
    13     mereixch, Senyor, passar la vida morta,
    14     y axi penant, puix ta merce·m comporta
    15     plorar tostemps la mia greu errada.
    16     Hojes me, donchs, puix toque les anelles
    17     de pietat y no les de justicia,
    18     car propri es a Tu fer maravelles
    19     y a Tu fer yo les gracies d’aquelles,
    20     puix dones goig a la mia tristicia.

    21     Si dins lo loch escur de trista pena
    22     mereixch penar, Senyor, per mos delictes,
    23     dona·m la ma, ans que peccant t’offena
    24     en major grau, y fent, vivint, la smena,
    25     per Tu vençre d’infern los forts conflictes.
    26     Car Tu sens mi pories bé salvar me,
    27     mas yo sens Tu non vols que res mereixca,
    28     puix basten sols tos merits ajudar me.
    29     Si no·ls mereixch, no crech vulles damnar me,
    30     puix m’as creat a fi que·t posseheixca.

    31     No es tan gran, Senyor, per molt que sia,
    32     lo meu peccat com la gran merce tua;
    33     ni pot fallir a la greu dolor mia
    34     lo teu poder, puix mon voler cambia
    35     lo mal en be y ab Tu fortment se nua.
    36     Si so caygut, Tu, Senyor, pots valer me,
    37     com has valgut alçant los cayguts pares.
    38     Si he pogut per greus peccats desfer me,
    39     puix me penit, Tu sols poras refer me,
    40     que per tostemps los peccadors empares.

    41     Puix que ’n la creu, morint per culpes mies,
    42     en Tu, Senyor, tan gran rigor mostraves,
    43     ta pietat negar me no deuries,
    44     vent que la part que pendre no·n volies
    45     als peccadors ab gran amor donaves.
    46     Donchs, quant so mes d’aquells lo mes indigne
    47     y en Tu, mon Deu, molt fermament espere,
    48     vent que·m penit, deus esser mes benigne,
    49     car no vinguist a convertir lo digne
    50     mas sol l’injust, puix may se desespere.

    51     Si he perdut mon temps en males obres
    52     del jorn primer fins ara que·m recorde,
    53     ara·m penit, pregant te que·m recobres,
    54     no menyspreant los meus serveys tan pobres,
    55     puix Tu, Senyor, est rich misericorde.
    56     Si es molt gran lo nombre de mes faltes,
    57     ta gran merce es major infinida.
    58     Si per Adam yo tinch les carns malaltes,
    59     sana les Tu, qu’est metge y no·t desaltes
    60     del peccador, puix, peccant, se penida.

    61     Bastava sols, per a poder salvar nos,
    62     de Tu, sols Deu, una paraula sola,
    63     mas, liberal, volguist, per mes amar nos,
    64     ab Tu mateix en creu morint comprar nos,
    65     aconsolant los que·l mon desconsola.
    66     Si·lcors ingrat s’espenya per la costa
    67     de greus peccats, peccant de l’hora ’n hora,
    68     nostre esperit a Tu, ver Deu, s’acosta.
    69     Donchs, pren lo Tu, hi mira quant te costa,
    70     y al cors tambe, puix fa lo mal y·l plora.

    71     A tu, puix tu, verge Mare divina,
    72     manes ton Fill, hi may te descontenta,
    73     a tu pertany donar nos medicina,
    74     puix dels malalts est la sacra piscina,
    75     y·l major be que·ls nostres ulls contenta.
    76     Malalts som tots, hi morts si no·ns ajudes
    77     ans que·l peccar per culpa·ns empresone;
    78     mas si tenim les forces ja vençudes,
    79     james tendrem les nostres lengues mudes
    80     pregant a tu, que·ns faces que·ns perdone.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, «L’Omelia sobre lo psalm “De profundis” de Jeroni Fuster», in Homenatge Fuster, vol. VI, Barcelona, P.A.M., 1993, pp. 79-106, a p. 97.

Sono le parti in versi del prosimetro. Nel Rao è classificato stanza per stanza.

 

Incipitario di Jeroni Fuster
Indice degli autori

Rialc