Rialc
Rao 103.76

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Increat Deu, sol creador,
    2      qui, per amor
    3      del peccador,
    4      raperador
    5      del peccat d’Edam sser volguist,
    6      e t’encarnist,
    7      ver Jesuncrist,
    8      e net nesquist
    9      del cors de la Verga vallent;
    10     ab cor devot, molt homilment,
    11     tota la gent
    12     prostadament,
    13     ab continent
    14     honest, sopliqu’a tu, Senyor,
    15     que ta riguor
    16     torns en dolçor,
    17     car gran tamor
    18     ha del teu juy pels mals que fa;
    19     donchs, si·t pleura,
    20     ab francha ma,
    21     pus xis uma
    22     as pres per tots, la mortaldat
    23     vulles llavar, per piatat.

    24     Incompres Deu qui comprens sol,
    25     qui fist lo sol,
    26     e lo bo col,
    27     ama, tem, vol,
    28     fost sircunsis he batagat,
    29     lleig asotat,
    30     mal coronat,
    31     en creu posat,
    32     naffrat e mort, en lo vas mes:
    33     vullas sia·l poble rames,
    34     qui t’a hofes
    35     e no defes,
    36     ni meyns compres,
    37     asent senyor de nos...,
    38     al teu stol
    39     vinguem qui·ns vol
    40     anuig e dol,
    41     dant nos temps puguam envallir
    42     per tu servir
    43     e cartenir;
    44     donchs, pus morir
    45     volguist per nos, la mortaldat
    46     vullas llevar, per piatat.

    47     Parffet hom qui·l pern tens sagur,
    48     e de l’escur
    49     i[n]fern, no pur,
    50     tregu[i]st segur,
    51     apres que fost del vas axi[t],
    52     Deu hom unit,
    53     al fet complit
    54     per Adam dit,
    55     tots los alets, patits e gra[ns],
    56     basant alegres peus e mans,
    57     ez ab cans
    58     dels angels sans,
    59     ben atendans,
    60     montist al sel, dels bons fort m[ur],
    61     e sens murmur,
    62     en lo loch llur,
    63     seguint lo fur,
    64     matist aquells per tu munta[ts],
    65     be collocats
    66     ez avansats,
    67     agraduats:
    68     plasia·t, donchs, la mort[aldat]
    69     vullas levar, per piatat.

    70     [Infin]it Deu, ab gran devossio,
    71     contreccio,
    72     confassio,
    73     seguint raho,
    74     e satisfent tot dan he tort,
    75     per bona sort,
    76     ans de la mort,
    77     de bon acort
    78     dien a tu los bons devots
    79     que sobre·ls mals no dons tos vots,
    80     ne·ls judeuots
    81     que tocar pots,
    82     greument no·sots,
    83     mas que abans, si·t demanan perdo,
    84     ab passio,
    85     no·ls digues no,
    86     mas da·ls lo do;
    87     e, donchs, ta merçe, senyor, agut
    88     al poble mut,
    89     per mals vançut,
    90     per tu ramut,
    91     plaent·ta, prest la mortaldat
    92     vullas llavar, per piatat.

    93     Dreturer Deu qui tens poder,
    94     ages voler
    95     a tots valer,
    96     e da·ns saber
    97     viscam que·ns vullas perdonar
    98     per ben hobrar,
    99     e soplicar
    100    a la sens par
    101    c’a tu, Senyor, de so·t soplich:
    102    [que] prestament, sens ffer destrich,
    103    lo teu abrich
    104    a tots abrich,
    105    e que·ns aplich
    106    al cel e·ns fassa comparer
    107    ab cor senser,
    108    per quez aver
    109    puguam lo ver
    110    pler he rapos que may deffall
    111    ne res hi fall,
    112    al qe·s en tall,
    113    ne y ha treball;
    114    e, donchs, Salvador, la mortaldat
    115    vullas llevar, per piatat.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 259.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc