Rialc
Rao 123.6

            Jaume d’Olesa i Sanglada


    1      Si·l qu’ab virtut se condona
    2      es digne de molt lohar,
    3      quant mes aquella persona
    4      qui no sols a ffer be·s dona,
    5      mes fent be, fa ben obrar!
    6      Perque, digne senyor meu,
    7      o mossen Ferrando Dies!,
    8      en lohar l’acte que feu
    9      envers la mare de Deu
    10     no y basten les forces mies.

    11     En la terr’es vuy lohada
    12     per vos, i ’n los cels pels angels,
    13     aquella Immaculada
    14     sens tota culpa ’ngendrada,
    15     emperadriu dels archangels.
    16     Perque la verge Maria,
    17     ab l’altre be que feu ja
    18     en eterna alegria,
    19     per les lahors d’aquest dia
    20     los cels vos procurara.

    21     Los estranys en vos confien
    22     la plassa·ls tindreu segura,
    23     qu’altrament no y trametrien
    24     sino com de vos refien
    25     que ’n dret servareu mesura.
    26     Y Deu, qui ’s summa bonesa
    27     novellament incarnat,
    28     alegre de tal ampresa
    29     que ’n la sua mar’eu presa
    30     vos dara felicitat.

    31     Puys, donchs, per naturalesa
    32     sens mon dir ja sou lohat,
    33     començare ’b veu estesa
    34     com verge de tant’altesa
    35     no ’s concebuda ’b peccat.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 467.

È la risposta al libell II dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.9).

 

Incipitario di Jaume d’Olesa i Sanglada
Indice degli autori

   Rialc